Het Evangelie van Matteüs (12)

Gert van de Weerd • 87 - 2011 • Uitgave: 9
Profetie in het Nieuwe Testament

In deel 11 waren we aangekomen bij het einde van de Grote Verdrukking. Dit deel gaat over de wederkomst van Jezus Christus.

‘Dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid’ (Matteüs 24:30).

Het Teken van de Zoon des Mensen
De wederkomst van Jezus wordt voorafgegaan door een teken dat de gehele wereld zal zien. Wij weten niet zeker wat dat teken voorstelt. Sommige oudvaders (bijvoorbeeld Tertullianus en Origines) dachten aan de Tau (de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet). Origines zegt erover: “Omdat de wet, die door de Joden Tora wordt genoemd, zijn naam begint met de medeklinker Tau, is het een symbool van hen die leven volgens de wet.” En ook: “Joden, die in Christus geloven zeggen dat de vorm van de Tau in oud-Hebreeuws schrift lijkt op het kruis, en het voorzegt het teken dat geplaatst zal worden op de voorhoofden van de christenen (in de Eindtijd). Een soortgelijke gebeurtenis beschrijft Ezechiël 9. Toen werd de Tau door ‘de man in linnen’ op de voorhoofden van hen die berouw hadden geplaatst en zo ontliepen zij de wraak van God. De Tau, die ongeveer de vorm heeft van onze hoofdletter T, staat voor de volmaakte wet en de rechtvaardigheid van God. Het zou bij uitstek het doel van de komst van onze Heiland symboliseren.

Dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan
Een wereldwijde paniek! Geen wonder, want na de verschrikkelijke oordelen van God, die de aarde in grote beroering zullen brengen, komt de Here Jezus met macht om de goddelozen te straffen.
Aan het einde van de Grote Verdrukking zal de aarde een geteisterd aanzicht verkrijgen. De zon zal verduisteren door enorme branden en vanwege het stof van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Dit moment wordt beschreven in Johannes 9:4 ‘Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij (Jezus) gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand werken kan.’ En Jesaja 8:22 zegt: ‘En zie, benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men verstoten.’

Als Jezus Christus wederkomt, zal het oorlog zijn op aarde. ‘Zie, er komt een dag voor de HERE, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde’ (Zacharia 14:1-4).
De wederkomst van Jezus Christus maakt een eind aan alle oorlogen op aarde. Joël 3:14-16 spreekt er over: ‘Menigten, menigten (dat zijn de legers van de vijand) in het dal der beslissing (ook Harmageddon genoemd; Openbaring 16:16), want nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in (vanwege het natuurgeweld). En de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls.’

Zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels
Jezus komt - voor iedereen zichtbaar - terug op de wolken, zoals Hij zelf heeft voorzegd.
‘Dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt’ (Lucas 21:27-28). ‘Toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen’ (Handelingen 1:10-11).
Wel, de discipelen stonden op de Olijfberg. Daar is de plaats waar Christus wederkomt.

Dan zal het volk Israël eindelijk in Jezus Christus de beloofde Messias herkennen: ‘Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene’ (Zacharia 12:10).

Met grote macht en heerlijkheid
Dit laatste woord - heerlijkheid (Grieks: doxes) - ziet op de goddelijke lichtglans van de verhoogde Jezus. ‘Het volk, dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht’ (Jesaja 9:1). Ook Zacharia 14:6-7 spreekt over die dag: ‘Op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; ja, het zal één dag zijn - die is bij de HERE bekend - geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen.’ Voorgaande tekst is een weinig heldere vertaling uit het oud-Hebreeuws. We geven de voorkeur aan de volgende tekst: ‘Te dien dage zal het geschieden, dat er geen daglicht meer zal aanbreken, maar koude en vorst. Het zal een unieke dag zijn, die de HERE bekend is, zonder onderscheid van dag of nacht. Maar aan het einde daarvan zal het geschieden: daar zij licht.’
Aldus zal de Grote Verdrukking eindigen met de komst van onze Heer en zo breekt een nieuw tijdperk aan. Het is, alsof Genesis 1:3 nogmaals klinkt: ‘God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag dat het licht goed was.’

‘En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere’ (Matteüs 24:31).

Met luid bazuingeschal
We schrijven bazuinen, meervoud, want dit is niet die ene bazuin uit 1 Tessalonicenzen 4:16. Die klinkt als Jezus Christus Zijn Gemeente van de aarde wegneemt en de doden, die in Christus gestorven zijn, worden opgewekt. In Matteüs 24:31 klinken de krijgstrompetten, want dan komt onze Heer met grote macht om Zijn koningschap op te eisen.
Als Jezus Christus op de Olijfberg is aangekomen, worden de trompetten gestoken. Die kondigen het ontplooien van Zijn macht aan; de komst van hemelse legers. Jesaja 18:3 profeteert daarover: ‘(Aan) alle inwoners der wereld en bewoners der aarde: wanneer men de banier opheft op de bergen, zult gij het zien, en wanneer men de bazuin blaast, zult gij het horen.’

Zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen
Uitverkorenen, wie zijn dat? Ze worden in Matteüs 24:22 genoemd. In deel 11 schreven we: “Als de Gemeente van Christus is opgenomen, is de aarde ontdaan van al haar gelovigen. Betekent dat het einde van de dienst aan God? Beslist niet, want juist omdat de Gemeente van de aarde verdwijnt, zullen velen zich de waarschuwende woorden van ware christenen herinneren. Dat zal hen ertoe zetten de Bijbel open te slaan en velen zullen tot geloof komen. Zij worden uitverkorenen genoemd.” Daaronder ook Israëlieten, die Jezus Christus als hun verlosser aangenomen hebben.

Gert van de Weerd