Het Evangelie verandert mensen

Jef de Vriese • 84 - 2008 • Uitgave: 22
De rijke jongeling geloofde de juiste dingen en gedroeg zich nauwgezet. Jezus brengt door de vraag alles te verkopen en aan de armen te geven, aan het licht wat de zondige conditie is van zijn hart. Indien Jezus de jongeling had verzocht een gebed te bidden, had hij dat onmiddellijk gedaan. Maar door actie te vragen, legde Jezus het probleem van zijn hart bloot. De uiterlijke onberispelijkheid van de jongeling maskeerde een innerlijke aanhankelijkheid aan bezit. Dat wilde de rijke jongeling niet prijsgeven, terwijl Zacheüs, omdat hij zijn blijdschap in Jezus vond, de mindere blijdschap van het geld gemakkelijk kon opgeven. Zijn ontmoeting met Jezus bewerkte nieuw leven, waardoor hij het oude leven graag achterliet. De rijke Zacheüs kwam door de ontmoeting met Jezus tot inzicht in zijn zonde, kwam tot bekering en bracht vrucht voort die aan de bekering beantwoordde.
Jezus zegt niet: “Vraag Mij in je hart”, maar: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (Matt. 4:17) en: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij” (Marc. 8:34). Het Evangelie van Jezus Christus is meer dan een beslissingsmoment met garantie op eeuwig leven! Het Evangelie is de allesomvattende boodschap van de Bijbel. Het Evangelie brengt mensen vanuit verlorenheid naar berouw, bekering, wedergeboorte, discipelschap, heiliging, opstanding en leven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit alles openbaart het Koninkrijk van God, waar God regeert en Zijn heerlijkheid zich manifesteert. Daarom is Jezus gekomen.

Jef De Vriese