Het geloofsvertrouwen in de psalmen - Ps. 118:24

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 1
Het geloofsvertrouwen in de psalmen

"Dit is de dag die de Here gemaakt heeft"


Psalm 118:24



De volledige tekst luidt: "Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen". Bij uitstek een psalm om met Pasen te zingen. Deze psalm is gezongen door de Here Jezus en Zijn discipelen tijdens de Paasmaaltijd (Matth. 26:30). Het is de laatste psalm van het Hallel (Ps. 113-118) uit de Joodse traditie, die rond het Joodse Paasfeest wordt gezongen. Het Joodse Paasfeest, Pésach, viert de uittocht uit Egypte, waarbij het lam werd gegeten (Ex. 12). Het Nieuwe Testament – ook geheel een Joods boek(!)– ziet de uiteindelijk verlossing uit de slavernij van de zonde door het Lam Gods. "Ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid" (1 Cor. 5:8). Zowel in psalm 118 als in het Nieuwe Testament worden we opgeroepen feest te vieren en ons te verheugen.



Het Lam Gods, onze Here Jezus Christus, werd geofferd op het Kruishout. Voor dat doel is Hij naar deze wereld gekomen. Israël bracht de offers in de Tempel als uitbeelding vooraf, van het ware offer. Die offerdieren waren niet het ware offer voor onze zondeschuld (Ps. 40:7), maar het Lam Gods dat komen zou (:8).

Jezus wist vooraf dat Hij – God in menselijke gestalte – zijn lichaam ten offer zou geven. Het is Hem niet overkomen, hij was geen slachtoffer, maar was gekomen om geslachtofferd te worden. "Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden" (Jes.53:5).



In dit licht moeten we ook psalm 118 lezen. Onze tekst geeft die speciale dag aan, dat het ware offer zou worden gebracht door God, de Zoon (Hebr. 10:5 – 10). Hoewel niet op Golgotha zelf werd deze psalm alom gezongen in Jeruzalem ten tijde van de kruisiging en begrafenis van Christus, want het wàs toen Pasen in Israël. Dat was geen toeval, dat was hemelse planning. Een etmaal vóór Zijn sterven zong Jezus deze vreugdepsalm. Vlak voor het verraad door Zijn vriend Judas, vlak voor de verloochening door Zijn vriend Petrus, vlak voor de gevangenneming en het verhoor voor de hoge Raad, het geschreeuw om Zijn dood, de afschuwelijk bespotting en de smartelijke kruisiging zong de Heiland een vreugdelied: Dit is de dag die de Here gemaakt heeft, laten wij juichen en ons daarover verheugen".



Bij alle smart, pijn en tranen was er ook vreugde op Golgotha. Want "om de vreugde die vóór Hem lag heeft Hij het kruis op zich genomen" (Hebr. 12:2). Welke vreugde kon dat nu zijn, op zó’n vreselijke lijdensweg? Wel, uw en mijn verlossing uit de macht van zonde en dood lag in het verschiet van Zijn dood en opstanding. Daarover had Jezus toen al vreugde. Op Golgotha komen God en mens tezamen in het wonder van de verzoening. Verzoening is het hart van de hele Bijbel. Vers 8 van deze psalm is de middelste tekst van de hele Bijbel. Dood en opstanding van Christus op die Goede Vrijdag en die wondere zondagmorgen is reden voor ons om ons te verheugen. Jezus leeft!



Feike ter Velde