Het geloofsvertrouwen in de psalmen - Ps. 119:165

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 10
Het geloofsvertrouwen in de psalmen"...er is voor hen geen struikelblok"


Ps. 119:165De langste psalm bepaalt ons steeds weer bij de wet Gods. Nu moeten wij aan dat woord ‘wet’ ook wel de bijbelse betekenis toekennen. Want de Schrift leert ons niet om ‘wetgeleerden’ te worden, maar ‘van de wet te leren’. Het woord ‘wet’ betekent ‘onderwijzing’. In het Nieuwe Testament leren we van de fouten van de wetgeleerden. Zoals zij deden en beweerden was niet wat de Schrift bedoelde, zegt de Heiland.De onderwijzing die we ontvangen mogen van de Here, door het biddend lezen van Zijn Woord is zo kostbaar, dat wie dat ontdekt heeft, Gods onderwijzing lief krijgt boven alle dingen. Steeds meer wordt het lezen en bestuderen van Gods Woord een ontdekkingstocht. Nieuwe dingen komen tot ons, nieuwe vergezichten openen zich, grotere rijkdommen worden ons deel. We zijn de schatkamer van Gods geheimenissen binnengegaan en de overvloed die voor elke ware gelovige daar ligt opgetast is met geen pen te beschrijven. Voor veel mensen schijnt het christelijk geloof een zware last die ze moeten dragen. Ze hebben nog niet ontdekt dat het christelijk geloof juist een grote kracht is, die òns draagt. Zo spreekt ook deze kostbare psalm. Gods Woord en wet zijn een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (:105).Een mens kan voor diepe ravijnen en enorme struikelblokken komen te staan. Juist daarom ook hebben wij het Woord van God gekregen. In tijden van moeite wil God ons door Zijn Woord leiden en ons de weg wijzen bij het nemen van beslissingen en doen van stappen. Niet weinigen echter komen juist op die momenten ten val. Ze doen verkeerde stappen en nemen onjuiste beslissingen op de kruispunten van hun leven. Met die verkeerde keuzes kiest een mens de – dan nog onbekende – gevolgen erbij. Als ze het al overleven komen ze er zwaar geschonden uit te voorschijn. Het wordt nooit meer zo als het was en zoals de Here het bedoelde.Maar "zij die Uw wet liefhebben hebben grote vrede" (:165a). De Bijbel roept ons op om ons in de onderwijzing van God te verdiepen en te doen wat we daaruit mogen leren. Voor die mensen "is er geen struikelblok".Zij komen óók op die kruispunten in de moeiten van het bestaan, maar doen hun stappen bij het licht van het Woord en Zijn onderwijzing. Zij nemen beslissingen, waarvan de Here de gevolgen en ook het einde weet. Onze hemelse Vader zoekt altijd het goede voor Zijn kinderen. Daarom mogen we ons in Zijn Woord verheugen als "over een rijke buit" (:162). De Here heeft al je levenspaden al gezien, Hij overziet het geheel en kent je toekomst. "Al mijn wegen zijn vóór U" (:168). M.a.w. Hij kent ze, ze zijn voor Hem een open boek. Hem vragen om raad, luisteren naar Zijn onderwijzing vraagt een hart van ootmoed en nederigheid wat blijkt uit een houding van gewilligheid en gehoorzaamheid. Mogen Woord en Geest ons zo veranderen, dat we dàt gaan willen. Dan is er geen struikelblok op ons pad.

Feike ter Velde