Het geloofsvertrouwen in de psalmen - Ps. 141:5

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 8
Het geloofsvertrouwen in de psalmen"Slaat een rechtvaardige mij, het is liefde, kastijdt hij mij, het is olie voor mijn hoofd"

Psalm 141:5
We vinden hier een mens aan het woord, die weet van de werkelijkheid èn de aantrekkelijkheid van de zonde. Maar ook van de heiligheid Gods. Tussen die twee grote werkelijkheden moet een mens steeds weer kiezen. Ook in de gewone dingen van het dagelijks leven. In de NBG-vertaling heeft men als titel aan deze psalm meegegeven: "Leid mij niet in verzoeking!" – een bede uit het ‘Onze Vader’. De psalm maakt duidelijk dat er geen compromis gemaakt kan worden met een leven in de zonde en de heiligheid van God.Het is alsof David zich zo diep realiseert dat hij een zondaar is, dat hij bijna niet kan aanvaarden dat zijn gebed zomaar tot de troon, tot het hart van de levende God kan naderen. Dat zou te oppervlakkig zijn. "Laat mijn gebed als een reukoffer voor uw aangezicht staan" (:2), d.w.z. laat het met zorg wel toebereid zijn, aangenaam als een reukoffer dat door het vuur heen is gegaan – dus: geheiligd en gereinigd is – en opstijgt naar de hemel. Het leert ons dat ons gebed niet halfbakken of oppervlakkig moet zijn; niet als een dagelijks formuliertje moet worden opgedreund omdat het op bepaalde momenten nu eenmaal zo hoort. Het moet van reine lippen komen. We kunnen niet het ene moment roddelen over anderen en het andere moment en met dezelfde lippen bidden tot God. Het ene moment iemand kwetsen of vernederen en het andere moment menen de Here te kunnen aanroepen, om een zegen te kunnen vragen voor het eten. Het kan eenvoudig weg niet samen gaan. David wist hoe vaak dat wel het geval is. Daarom is deze psalm onthullend voor ons allemaal. We moeten dóór de misleiding van ons eigen hart en onze eigen gedachten heen leren zien op de werkelijkheid en de macht van de zonde. We stompen af op de zonde, we zien het niet meer en kunnen er heel makkelijk mee leven in ons christenleven. We weten zo vaak precies ‘de tale kanaäns" te praten en zo ons masker op te houden. David toont dit scherp aan in deze psalm. Ontdekkend!Dan reikt hij dieper als hij de keuze maakt en daarin ligt de kern van deze psalm: "Slaat een rechtvaardige mij, het is liefde… olie voor mijn hoofd". Liever de kastijding in de kring van de rechtvaardigen, dan ooit mee te doen met het kwaad (:4). Geslagen worden door een rechtvaardige…? Wat is dat? Gewezen worden op je fouten, je zonden, je verkeerde houding. Ja, dat is pijnlijk. Kritiek krijgen is moeilijk. Wie weet dat niet uit eigen ervaring? Ik wel. Maar als het van een rechtvaardige komt, een broeder in Christus, die in de tederheid van de Heiland spreekt en het goede voor me zoekt…dan is het liefde, weldadigheid (St.Vert.), olie voor mijn hoofd…als van de Geest. Mag ik, mogen wij allen, dat zó leren.Feike ter Velde