Het geloofsvertrouwen in de psalmen - Ps. 23:1

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 6/7
Het geloofsvertrouwen in de psalmen

“De HERE is mijn herder, Mij ontbreekt niets”
Psalm 23:1


De HERE is mijn herder. Zo schreef de schaapherder, David, dit lied. Hij wist wat de herder moest doen: zijn schapen brengen naar plaatsen waar voldoende voedsel was. Maar ook beschermen tegen allerlei gevaren, zoals leeuwen en beren, die steeds weer in de buurt kwamen. Dat was Davids dagelijks werk. In die weerspiegeling van zichzelf probeert hij een beeld te schilderen van de levende God - de Schepper van hemel en aarde. Hij noemde Hem "HERE" - zo heeft de levende God Zich eeuwen tevoren al bekend gemaakt aan Mozes, Abraham en Jacob. HERE - in de oorspronkelijke taal “JAHWEH” – dat betekent: Ik ben die Ik ben. De levende God is Dezelfde: altijd. Hij is zoals Hij Zichzelf aan ons bekend maakt: de HERE.

Het volle beeld van Hem wordt gevonden in de Here Jezus Christus. In die drievoudige naam vinden we de volheid van de levende God. De Bijbel schildert de Here Jezus als de Goede Herder, die Zijn leven voor Zijn schapen inzet. Dat heeft Hij gedaan, toen Hij plaatsvervangend – voor jou en mij - stierf op het kruis van Golgotha. Door Zijn opstanding uit de dood heeft Hij bewezen sterker dan de dood te zijn. Daarom zei Hij later tegen één van Zijn leerlingen:
“Ik ben dood geweest en zie Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van dood en dodenrijk” (Openb. 1:18).

Die Here Jezus is de HERE. Als je jezelf aan Hem toevertrouwt, dan ga je merken: “Mij ontbreekt niets”.

Feike ter Velde