Het geloofsvertrouwen in de psalmen - Ps. 46:10

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 1
Het geloofsvertrouwen in de psalmen

"...Die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde..."
Psalm 46:10


Deze psalm is sinds de Reformatie de geschiedenis ingegaan als de ‘Lutherpsalm’. De reformator Maarten Luther heeft er zijn Vaste Burcht op gebaseerd. Een geloofslied bij uitstek, gezongen in moeilijke dagen. Een lied uit de geloofsvervolging tijdens de Inquisitie. Een lied voor alle tijden, als de kerk wordt verdrukt en gelovigen aan de kant worden geschoven. Als de machten der duisternis oprukken, als "volkeren woeden en koninkrijken wankelen" (:7): "Een vaste Burcht is onze God, een Toevlucht voor de Zijnen".

Deze psalm beschrijft de oorlogsverwarring op aarde, strijd en oorlog alom. De machten op aarde en daarachter "de machten der hemelen wankelen" (Luc. 21:26). De Here Jezus zegt daarbij dat "de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen". Deze psalm ademt zo’n wereldsituatie uit, vol van vrees, angst en benauwdheid.
Onze tekst is een hoopvolle mededeling temidden van strijd en geweld. Oorlogen zullen niet altijd duren, want ondanks alle wanhoop is er de zekerheid dat de levende God op de troon is. Oorlogen zijn ook Zijn verwoestingen op aarde. "Komt, aanschouwt de werken des Heren, die verwoesting op aarde aanricht" (:9). De grote rijken, die Israël verdrukten en verstrooiden, werden door de Here vernietigd: Egypte, de Kanaänitische volken, Assyrië, Babylon, ze werden overwonnen en vernietigd. De machten der duisternis, die deze koninkrijken vanuit de hemelse gewesten inspireert en bestuurt, zullen aan het einde der tijden worden vernietigd, als "de Here gericht gaat houden te midden der goden" (Ps. 82:1). De duivel – "de overweldiger der volken" (Jes. 14:12) – zal op die dag de grote nederlaag lijden. Hij en zijn trawanten zullen in het komende gericht geen stand meer kunnen houden. Ze worden verdreven uit de hemelse gewesten en ter aarde neergeworpen.

Onze psalm leert ons dat de Here op de troon is. Met al het oorlogsgeweld op aarde mogen we weten dat de Here regeert en dat het Hem niet uit de hand loopt. "Hij doet oorlogen ophouden tot het einde der aarde"… "want Hij is God" (:11), de God van Israël. De goden van deze wereld, de goden van Egypte, de god Marduk van Nebukadnezar, de god Allah van Saddam Hoessein, allen keren zich tegen de God van Israël. Zij worden in deze psalm opgeroepen stil te zijn: "Laat af en weet, dat Ik God ben", zegt Jahweh. Hij is de Here der heerscharen. Die machtige God is met ons, leert deze psalm. Eens zullen de oorlogen ophouden en is de strijd ten einde. De grote vijand van God en mensen zal dan gebonden worden en gesmeten worden in de put des afgronds (Openb. 20:3).

In de verwarring van deze wereld met haar oorlogen en strijd, die uitloopt op de Grote Verdrukking – zoals beschreven in Openbaring 6 t/m 18 – mogen Gods kinderen weten veilig geborgen te zijn in de machtige hand van Israëls God. Hoe de gevolgen van de oorlog ook zouden kunnen zijn: Hij is op de troon en houdt alles vast in zijn hand.

Feike ter Velde