Het is vijf voor twaalf!

Jacques Brunt • 85 - 2009 • Uitgave: 20
Unieke jongerenavond in het licht van de eindtijd

Na veel voorbereidingen was het op vrijdagavond 11 september jl. zover: de jaarlijkse Zoeklicht Jongerenavond in de grote, witte tent op Het Brandpuntterrein. Met maar liefst 1.200 jongeren uit zowel evangelische als reformatorische kring kwamen we samen rondom een open Bijbel en hebben we nagedacht over het thema ‘Eindtijd; alle tijdÂ…?!‘ Zang, muziek en Bijbelstudies wisselden elkaar af. Een korte impressie van deze indrukwekkende jongerenavond.


De avond werd geopend door het zingen van het prachtige lied ‘Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid’ waarmee de toon direct was gezet. Hoofdsprekers waren Arjan Baan uit Bruchem en Dato Steenhuis uit Rijssen. Elk met hun eigen, Bijbelse insteek. De muziek en de begeleiding van de samenzang werd verzorgd door een vijftal enthousiaste muzikanten.
De historische datum van deze jongerenavond zette ons aan het begin van de avond al direct aan het denken. Precies acht jaar geleden boorden zich, zoals u weet, twee vliegtuigen in de Twin Towers van het World Trade Center en een ander vliegtuig in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville (Pennsylvania). De wereld is sinds die tijd niet meer hetzelfde. Een inleidend filmpje nam ons mee langs nog meer aangrijpende gebeurtenissen en ontwikkelingen in deze wereld.
We werden met ‘onze neus’ op de feiten gedrukt en bepaald bij het feit dat de Bijbelse profetieën steeds meer hun vervulling krijgen. Alles roept om de komst van de Here Jezus. In Matteüs 24 is het Jezus zelf die ons wijst op de tekenen en gebeurtenissen die zich zullen voltrekken in de periode vlak voor Zijn komst. Een belangrijke vraag hierbij is: Hoe laat is het op de wereldklok? Aan het slot van het filmpje werd dan ook de levensbelangrijke vraag aan de jongeren gesteld: Ben jij klaar voor Zijn komst?

Dato Steenhuis bepaalde ons in zijn lezing o.a. bij Daniël 5 en nam ons mee naar de feestzaal van koning Bélsazar. Goden van o.a. goud, zilver en hout werden aanbeden, er werd volop wijn gedronken; kortom een geweldig feest was losgebarsten. Maar te midden van het goddeloze feestgedruis verscheen er plotseling een handschrift op de muur. De koning en al zijn dienaren waren verschrikt en ten einde raad. Wat heeft dit te betekenen? Het feest was abrupt geëindigd. Waarzeggers en sterrenkijkers moesten helderheid verschaffen, maar zij moesten het antwoord schuldig blijven.
Toen dacht de koningin aan Daniël. Hij zou uitleg kunnen geven gezien zijn voortreffelijke geest, wetenschap en verstand. En Daniël gaf uitleg. De les die naar ons toekwam was dat God ook vandaag op zoek is naar Daniëls. Jongeren die trouw zijn in het volgen van de Here Jezus ondanks alle verleidingen en verzoekingen die op hen afkomen. God zoekt ook vandaag jongeren die ‘het schrift’ kunnen lezen, het profetisch Woord verstaan en daarnaar leven. En tegelijk mag je dan weten dat er een heerlijke toekomst voor je gereed ligt. Dat er een moment gaat komen dat de Here ook jou komt ophalen om voor eeuwig met Hem te zijn. Wat een dag zal dat zijn! Het was een boodschap van bemoediging en aansporing.

Na deze boodschap gaven Matthijs en Peter van der Linden middels een woord en een lied getuigenis van hun relatie met de Here Jezus. Bemoedigend was het om deze jonge broeders - die midden in het leven staan - te horen spreken en te zingen over hun Heer en Heiland. Samen met de jongeren in de zaal zongen ze het lied ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’.

Na dit getuigenis was het woord aan Arjan. Hij bracht een indringende boodschap, geadresseerd aan alle jongeren die nog steeds ongelovig en onbekeerd verder leven en niet beseffen dat het inmiddels vijf voor twaalf is op de wereldklok. Het is de hoogste tijd om wakker te worden! Geloof en bekering kunnen geen uitstel leiden. De ernst van de tijden, de realiteit van de hel, maar ook de liefde van God kwamen duidelijk naar voren. Er werd een krachtig appèl gedaan op de harten van de jongeren om nog deze avond hun leven over te geven aan de Here Jezus. Om hun zonden concreet te belijden en de Here Jezus aan te nemen als hun Heer en Heiland.

De avond vloog voorbij. Na afloop was er volop gelegenheid om elkaar onder het genot van een glaasje ‘fris’ te ontmoeten. Met vele indrukken zijn de jongeren naar huis gegaan. Bemoedigend was dat velen hun e-mailadres hebben achtergelaten omdat ze op de hoogte willen blijven van de jongerenactiviteiten die vanuit Het Zoeklicht worden georganiseerd. Met grote dankbaarheid kijken we terug op deze avond en het is ons intense gebed dat God met elk van deze jongeren tot Zijn heerlijk doel komt!

Kunnen wij rekenen op uw aanhoudend gebed voor het jongerenwerk?

Jacques Brunt
Jongerenwerker