Het is weer zomer...

ds. Theo Niemeijer • 82 - 2006/07 • Uitgave: 8/9
Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat na een kale, gure winter, de lente zich aankondigt, het groen weer uitloopt, de graanvelden goudgeel wachten tot de oogsttijd en tenslotte de herfst aanbreekt als aankondiging van de winter. Zouden de seizoenen winter, lente, zomer en herfst er altijd al geweest zijn?De archeologie heeft hierover wonderlijke
ontdekkingen gedaan. Zowel
de aarde als de seizoenen zijn niet altijd zo geweest als wij deze vandaag kennen. Onderzoek heeft aangetoond, dat naar alle waarschijnlijkheid
de Britse eilanden met het vaste land van Europa verbonden
waren. De Rijn stroomde noordwaarts naar de Orkney eilanden
en de Theems en de Humber waren zijrivieren van de Rijn. Het vaste land van Frankrijk en Spanje strekte zich mogelijk uit tot de nu op 200 meter onder de zeespiegel liggende rand van het continentale plateau. De ondiepere gedeelten van de Middellandse zee waren droog en deze zee was in tweeën verdeeld door het vaste land dat Italië met Afrika verbond.

Uit vondsten gedaan in de Sahara blijkt dat eens deze woestijn bewoond
werd en bedekt was met weelderige plantengroei. Hetzelfde geldt voor de Noord- en Zuidpool en Groenland waar men onder de dikke lagen ijs ook sporen van menselijke bewoning en subtropische
plantengroei gevonden heeft.
Waardoor zouden de aarde en haar klimaat zo ingrijpend veranderd
zijn?


Prof. Dr. A.M. Rehwinkel noemt drie mogelijke oorzaken:

1. Een verandering in stand van de aarde ten opzichte van de zon.

2. Een verandering in richting van de warme en koude golfstromen in de oceanen.

3. De zondvloed.


De laatste van deze drie mogelijkheden
ligt het meest voor de hand. De sporen van een wereldwijde zondvloed zijn dan ook wereldwijd te ontdekken. De fossiele wereld laat ons wereldwijd kennis maken met grote massagraven van dieren die plotseling door het water overvallen
werden en door moddermassa’s
levend werden begraven. Aardlagen, die naar de tijd gerekend,
netjes van oud tot jong op elkaar behoren te liggen, worden op vele plekken op aarde in andere
volgorde door elkaar heen terug
gevonden. De archeologische vondsten in de aardlagen laten ons inderdaad een wereldwijde zondvloed zien.

Deze wereldwijde zondvloed die zo’n viereneenhalf duizend jaar geleden plaatsvond en in Genesis 6 t/m 8 beschreven wordt is naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak van de verandering van de aarde en haar klimaat.

Het klimaat voor de zondvloed wordt in Genesis 2:5-6 omschreven:
“Er was nog geen enkel veldgewas
op de aarde, en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten,
want de Here God had het niet op de aarde doen regenen, en er was geen mens om de aardbodem
te bewerken; maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde
de gehele aardbodem…”


Voor de zondvloed werd de aarde dus niet bevochtigd door regen, maar door damp vanuit de aarde. Regenbuien zijn vaak plaatselijk en vaak te weinig of te overvloedig.
De damp echter waarover Genesis
spreekt, was zeer gelijkmatig en over de gehele aarde verspreid. Hier ligt de reden van het gelijkmatige
klimaat van voor de zondvloed en van het ontbreken van de woestijnen
en de ijsvlakten. De vondsten
die dus onder het ijs vandaan komen en wijzen op subtropische plantengroei en de weelderige plantengroei in de Sahara zijn dus waarschijnlijk afkomstig vanuit de tijd van Adam tot Noach.

Onder dit gelijkmatige klimaat werden de mensen dan ook veel ouder. Adam werd 930 jaar, Noach 950 jaar en Methusalem zelfs 969 jaar! Het is dan ook heel opmerkelijk
dat de leeftijd van de mensen na de zondvloed veel korter werd!
Rond deze zondvloed zouden we nog een paar opmerkingen kunnen
maken. Men vraagt zich wel eens af, waar al het water van de zondvloed vandaan kwam om de gehele aarde te kunnen bedekken. In Genesis 1:6-8 lezen we dat de Here God scheiding maakte tussen het water dat op de aarde is en het water dat in de hemel ‘opgeslagen werd’. Waarschijnlijk was er rond de aardbol een kring (uitspansel) van een geweldige watermassa getrokken.
Een kring, die de mensen op aarde ook beschermde voor alle kosmische straling vanuit het heelal
en voor het gelijkmatige klimaat op de gehele aarde zorgde. Bij de zondvloed is deze kring water leeg geregend, vandaar dat direct na de zondvloed de regenboog aan de hemel verschijnt en er over regenwolken
gesproken wordt. (Genesis 9:12-17) Na de zondvloed werd het water in de vorm van het poolijs
weer opgeslagen. Vandaar de dreiging van het stijgen van de zeespiegel
als gevolg van het smelten van het poolijs! Verder kwam er ook veel water vanuit de aarde zelf. We lezen over de kolken der aarde die geopend werden en waaruit het verzwelgende water opspoot. Voor de zondvloed waren er geen wolken,
was er geen regenboog en was er helemaal nooit regen geweest!
Onder dit gunstige klimaat bereikten
de mensen hoge leeftijden en waren ze tot op hoge leeftijd ook nog vruchtbaar. In de vijftien eeuwen
van Adam tot Noach is de menselijke populatie onder zulke gunstige omstandigheden dan ook enorm toegenomen. Prof. Dr. Rehwinkel neemt aan dat er in de tijd van Noach minstens zoveel mensen op aarde leefden als nu het geval is! (zie ook pag. 28 e.v.) Voor de zondvloed was de aarde voor bewoning veel geschikter dan nu het geval is. Van de 510 miljoen vierkante km. is thans 360 miljoen vierkante km. zee. Een vierde deel van de aarde is dus niet met zee bedekt. Van dit gedeelte is nog eens 40% ongeschikt voor bewoning
door mensen. Er blijft dus maar een heel klein gedeelte van de aarde over waar mensen min of meer kunnen wonen. Nogmaals voor de zondvloed was dit beduidend anders!Na de zondvloed lezen we in Genesis
8:22 “Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.” Hieruit blijkt, dat we het huidige klimaat met deze uitspraak van God te maken heeft. Het huidige klimaat is gekoppeld aan de huidige aarde. Eens zal deze aarde vergaan en verschijnt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan is er ook geen nacht meer, dan zal het klimaat
ook heel anders zijn. Dan zullen
de bomen iedere maand vruchten
dragen (Openbaring 22:2). Wat een tijd zal dat zijn!Na de zondvloed is de aarde met een enorme klimaatsverandering begonnen. Onlangs konden we in de kranten over de toekomstige klimaatsveranderingen in Nederland
lezen. Warmere temperaturen,
nattere winters, hete zomers een steeds grilliger weerbeeld… waar leidt dat naar toe? Zouden deze klimatologische veranderingen
het einde van deze aarde inluiden?
Het jaar 2005 staat in de boeken vermeld als het jaar van de natuurrampen. De Bijbel spreekt over het zuchten van de schepping in al haar delen. (Romeinen 8:22) Het zijn de weeën die uiteindelijk leiden naar de geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Voor Noach was er redding. Hij overleefde de vreselijke zondvloed omdat hij in God geloofde. Ook voor u is er redding. De Here Jezus
wil voor u een ‘ark’ zijn, waar we naar toe mogen vluchten en tegen de toekomstige gebeurtenissen
mogen schuilen. Heeft u Hem reeds als Redder aanvaard? “Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven,” zei de Here Jezus. Nu kan het nog. Geloof in hem voordat het voor altijd
te laat is en het voorbij is met deze aarde en vreselijke stormen op aarde losbarsten!