Het komen van de Verlosser

Jan van Barneveld • 82 - 2006/07 • Uitgave: 19/20
“De Verlosser zal uit Sion komen”

(Romeinen 11:26)
Driedubbel kerstfeest

‘Kerst’ is het bekendste en meest enthousiast gevierde feest. Weinig Christenen realiseren zich dat ‘Kerstfeest’ niet eens in de Bijbel voorkomt. Nog minder bekend is dat we niet weten op welke datum Christus geboren is. Toch vieren we straks zelfs een driedubbel kerstfeest. Het is niet alleen het feest van de geboren Verlosser, maar ook van de spoedig komende Bevrijder. Kerstfeest gaat over een grote gebeurtenis in het verleden, het is een feest van vandaag en ook een feest over de toekomst. In het verleden, bijna 2000 jaar geleden, heeft Jezus het geweldigste werk volbracht dat ooit tijdens het bestaan van het heelal is gebeurd. Hij kwam ‘opdat Hij de zonden zou wegnemen.’ Mijn zonden en uw zonden. Hij is gekomen ‘opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken.’ Wat de duivel in ons leven kapot heeft gemaakt, herstelt Hij weer. De macht van de duivel is door Hem gebroken. ‘Dank U voor het kruis, Here Jezus!’ Kerstfeest is ook een feest van het heden. Want de Bijbel zegt: ‘Nu is het de dag van het heil.’ Nu is Hij, de Verlosser, bereid om te komen. Elke dag is het NU voor Hem. Om te redden en te bevrijden. Zoals Hij 2000 jaar geleden deed. Immers ’Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’ En: ‘Iedereen die de Naam van de Here aanroept zal gered worden.’ Kerstfeest, het feest van herdenken, van redding vandaag én van de komende Verlosser.Feest van de toekomst

De Bijbel is vol van de eerste en de tweede komst van Messias Jezus naar de aarde. Een groot aantal oude, Bijbelse profetieën werd rondom zijn geboorte vervuld. Micha profeteerde over Bethlehem, waar Hij is geboren. Jesaja over het Kind dat is geboren. Jeremia over de schandelijke moord van Herodus op de kinderen van Bethlehem. Jesaja sprak over ‘de maagd die zwanger zou worden’. Hosea voorzag de vlucht van Jozef en Maria naar Egypte. Maar veel profetieën over zijn komst zijn nog niet vervuld. Die profetieën gaan voornamelijk over zijn koningschap. In de tijd van de eerste komst van de Here Jezus was er in Israël een gespannen Messias-verwachting. Ook nu is er onder christenen en ook in Israël, een intense verwachting naar die grote dag van zijn komst als Koning. Zou de Messias gauw komen? Een klein Joods meisje in Gaza zag tijdens de protesten tegen de ontruiming, vorig jaar augustus, een Nederlandse jongeman met een oranje kroon op, meelopen in de demonstratie. Oranje was het teken van protest van de Joodse mensen in Gaza. Het meisje keek hem vol verwachting aan en vroeg toen: “Ata Massiach?” Ben jij de Messias? Het Joodse volk als geheel verwacht de eerste komst. Wij zien uit naar de wederkomst. Pas als Hij als Vredevorst komt, kunnen we uit volle borst het ‘kerstlied van de engelen’ zingen: ‘Vrede op aarde.’ De Bijbel is vol van dat ‘dubbele kerstfeest’ en over het heerlijke koningschap van de Here Jezus.

Het begint al bij de engel die de geboorte van Jezus bij Maria (haar echte naam is Mirjam) aankondigde. Gabriël, de engel, zei dat haar Zoon ‘als Koning zal heersen over het huis van Jakob tot in eeuwigheid.’ Hij kwam als ‘geboren Koning van de Joden.’ Hij stierf met als opschrift boven zijn kruis: ‘Dit is Jezus, de Koning van de Joden.’ Hij zal terugkomen als Messias, de Koning van Israël. Paulus zegt dan ook: ‘De Verlosser zal uit Sion komen.’ Israël speelde een belangrijke rol bij Zijn eerste komst en zal een grote rol spelen bij het komen van de Verlosser en zijn vrederijk.

De profeet Jesaja had meer dan zeven eeuwen voor de geboorte van Jezus al voorzegd: ‘Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.’ Maar in één adem zegt hij erbij: ‘Men noemt Zijn naam Vredevorst…groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David.’ Dit zal spoedig gebeuren!

Het Kindje in de stal van Bethlehem zal Heerser zijn over Israël voorzegt de profeet Micha. De herders en de wijzen knielden bij de kribbe. Als Hij terugkomt ‘zal elke knie zich voor Hem buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is.’

Zo zien we met Kerstfeest ook uit naar de Koning-Messias. Naar de Verlosser, die uit Sion komt. Want Zijn eerste komst was vanuit Israël en ook bij Zijn wederkomst speelt Israël een hoofdrol.Tekenen van zijn komst

Bijna 2000 jaar wachten christenen op dat grote Christus-feest van de wederkomst. Al sinds Mozes, dus ongeveer 3.500 jaar, wacht Israël op de Verlosser, die uit Sion zal komen. De grote vraag van Kerst 2006 is: Zou Hij nu, in onze tijd, komen? Voor de Gemeente en voor Israël en om zijn vrederijk te vestigen. Zijn er signalen die Zijn komst aankondigen? De Bijbel geeft ons aanwijzingen, de ‘tekenen van de tijden’. We noemen vier van die ‘tekenen’: De ‘weeën’ die het einde aankondigen (1), het dictatoriale wereldrijk van de eindtijd (2), het teken van de zending (3) en het voornaamste en duidelijkste teken, Gods geweldige herstelplan voor Israël (4). Opvallend is dat de ontwikkeling van deze ‘tekenen’ de laatste jaren in een versnelling is gekomen.

Voordat een kindje wordt geboren zijn er weeën. Met dit proces vergelijkt Jezus de periode vlak voordat het einde aanbreekt. De weeën zijn oorlogen, pandemieën, aardbevingen en andere rampen. Weeën komen in een steeds sneller tempo. Dat zien we ook nu gebeuren. Rampen, opstanden en oorlogen razen over de aarde.

Profetische boeken als Openbaring en Daniël schetsen tot in details het rijk van de antichrist, de ‘man van 666’, die in de eindtijd de wereld zal overheersen. Veel machthebbers hebben geprobeerd zo’n rijk te realiseren. Nooit is er een ‘rijk’ als de EU geweest dat zo duidelijk in het profetische plaatje past. Dit ‘herstelde Romeinse Rijk’ gaat vooraf aan de wederkomst van Jezus, zoals beschreven in Openbaring 19 en door de profeet Zacharia. De wereld groeit in een snel tempo naar dat moment.
In zijn ‘rede over de laatste dingen’ maakt Jezus ons duidelijk dat het einde pas aanbreekt als aan alle volken het Evangelie is gebracht. Ook bij dit eindtijdteken is sprake van een enorme versnelling. ‘Zijn woord loopt zeer snel,’ zegt Psalm 147. De Bijbel wordt ijverig vertaald en evangelisten bereiken de verste stammen en volken.

Het belangrijkste en meest indrukwekkende teken dat de Here Jezus spoedig komt is Israël. Voor Zijn eerste komst kwam Israël terug uit de Babylonische ballingschap. Voor Zijn terugkomst is Israël sinds eind 19e eeuw aan het terugkomen uit de ballingschap onder alle volken. Want ook nu ‘zal de Verlosser uit Sion komen.’


Kerst 2006

Zo vieren we drie feesten tijdens Kerst 2006. Het feest van Hem die was, die is en die komt. Ook op dit moment is Hij de komende Bevrijder. In onze nood, in goede en in kwade momenten. Hij staat klaar, want Hij is de Verlosser. De Bijbel zegt: ‘Ieder die de Naam van de Here aanroept zal behouden worden.’ Laten we dit jaar Kerst vieren van het Kind dat terugkomt als de koning van Israël, de Vredevorst. Wees bereid uw Heer te ontmoeten, want Hij zegt: ‘Zie Ik kom spoedig!’Jan van Barneveld