Het komende Loofhuttenfeest

ds. Jac. Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 19
Het komende LoofhuttenfeestZacharia 14:16–19
We maken vandaag een stap in de heilsgeschiedenis, op weg naar het einde. Voor sommigen maken we misschien een grote sprong, maar dat is het toch niet. Want boven onze tijd staat het met vlammende letters geschreven: De tijd is nabij! Er gebeuren op dit moment veel vervullingen van het profetische woord. Maar deze zeggen ons allemaal dat het met rasse schreden gaat naar de tijd na de opname van de gemeente. Dat betekent dat de opname van de gemeente heel dichtbij is.

Voor de opname van de gemeente hoeft geen enkele profetie meer vervuld te worden, want alles is vervuld. Is Gods gemeente gereed voor dat grote moment van de ontmoeting met onze hemelse Bruidegom, de Here Jezus Christus? Soms is er bij ons angst in het hart dat Gods gemeente niet gereed is voor het roepen van de aartsengel en het klinken van de bazuin…

Het bijbelgedeelte uit Zacharia 14 voert ons naar de tijd van het duizendjarig Vrederijk. Stelt u zich eens voor, duizend jaar vrede; duizend jaar geen oorlog, want de oorlog zal niet meer geleerd worden. Duizend jaar geen geweld op aarde.

Het is de tijd dat de Here Jezus zal zijn wedergekomen in alle glorie en heerlijkheid. Gezien door de hele wereld.

Al lang leeft bij mij de gedachte dat vlak voor die tijd, de Here Jezus zich als de ware Messias zal presenteren aan Israël. Daarvoor gaan mijn gedachten altijd naar het verhaal van Jozef, die zich bekend maakte aan zijn broers, die doodsbang voor hem stonden. Iedere keer weer is het ontroerend om te lezen hoe Jozef zegt: “Ik ben Jozef”. Zal de Here Jezus Zich niet presenteren aan Israël zoals Hij dat aan Saulus van Tarsen heeft gedaan, met de woorden: “Ik ben Jezus, die gij vervolgt”?

Maar dan zal de Here zijn teruggekomen. Op dat moment zijn veel profetieën vervuld. De oordelen van God, welke we beschreven vinden in Openbaring 6 tot 19, zijn over de aarde gekomen. In het Oude en Nieuwe Testament wordt deze dag duidelijk aangekondigd als de dag des Heren. Door veel theologen is dat nog altijd niet begrepen. Want dit is niet het laatste oordeel, niet de jongste dag, niet het oordeel voor de witte troon. Maar het is het oordeel over de goddeloze wereld. Zal dat niet de wereld van onze tijd zijn, waarin men zich steeds minder van God en Zijn woord aantrekt?Dan zal Israël hersteld zijn

Eindelijk! Eindelijk! De lange eeuwen van lijden en verdrukking zijn dan voorbij. Eindelijk heeft het land, eindelijk heeft het volk rust gekregen van alle vijanden rondom. Het woord van Jesaja 40: 1 en 2 is dan werkelijkheid geworden: ”Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is”. Zacharia 12 heeft al de grote omkeer aangekondigd. Dat zal dan gebeurd zijn. Het hele volk zal dan geweend hebben. Geweend van Dan tot Berseba, als dat tenminste dan mogelijk zal zijn. Maar er is geweend van het Huis van David tot alle overige geslachten van Israël. Zo staat het in de Schrift.

Waar wij vele jaren voor gebeden hebben, de bekering van Israël, zal dan zijn gebeurd. Want Israël zal zich buigen voor het Lam van God. Zij zullen zien Wie zij doorstoken hebben. Door het offer van Golgotha wordt Israël behouden. Ook voor Israël is er geen andere Naam onder de hemel gegeven tot redding. Het is de grote omkeer.Dan gaat Israël het Loofhuttenfeest vieren

Velen vragen zich af: Waarom nog een feest uit de oude tijd, terwijl de nieuwe tijd, het duizendjarig rijk, het Koninkrijk van Christus, is aangebroken? En waarom het Loofhuttenfeest?

Waarschijnlijk zullen er ook wel andere feesten gevierd worden, maar het Loofhuttenfeest wordt in het bijzonder genoemd. Want het Loofhuttenfeest is van diepe betekenis. Het is niet alleen een feest van verlossing en bevrijding, maar vooral ook van dankbaarheid voor Gods wonderbare bewaring op de reis door de woestijn.

Hun kleding en schoenen waren niet versleten. Voedsel en water werd door God verzorgd. Rovers en ook Amalek (!) heeft God verslagen. Maar er is dan veel meer. God heeft hen bewaard de eeuwen door. Het Loofhuttenfeest is niet alleen een herdenken in dankbaarheid, vanwege de woestijnreis. Er zal reden zijn tot dankbaarheid en herdenken voor de reis door de eeuwen. Daarom zegt Gods woord in Jesaja 1:9 “Indien de Here ons niet enige ontkomenen had overgelaten, waren wij als Sodom geworden, aan Gomorra gelijk”. Dan was er niets meer over. Maar God heeft Israël de eeuwen door bewaard. En met de ontkomenen, ook de ontkomenen van het laatste uur, is dan het nieuwe rijk begonnen. Maar nu het rijk van God, van Zijn Messias. Met Jeruzalem als hoofdstad.Nu gaat Israël aan Gods doel beantwoorden. En daarom viert Israël het Loofhuttenfeest. Daarom herdenken, daarom dankbaarheid, God zegt in Leviticus 23:43 “Opdat uw geslachten zullen weten dat Ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen toen Ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Here, uw God”.

Er is alle reden voor Israël om het Loofhuttenfeest te vieren, want dan heeft God de grote verlossing gebracht en hen gered uit alle volken. Want Israël is dan thuisgekomen. Thuis: in het land en bij God!Hoe lang hebben zij het Loofhuttenfeest niet gevierd?

Het wordt in Israël gevierd en vele christenen maken het feest in Jeruzalem mee. Maar groter en echter zal het in de toekomst gevierd worden. Als een groot geestelijk feest. Want in het Loofhuttenfeest zal de naam van Jahweh, de God van het Verbond, worden groot gemaakt.

Deuteronomium 31:13 zegt: “Opdat de kinderen die het niet geweten hebben horen en leren vrezen de Here, uw God."

De kinderen! Hoeveel van onze kinderen zullen thuis niet alleen het evangelie, maar ook horen van de grote daden van God, van Zijn Majesteit en Zijn heerlijkheid?

We lezen in Nehemia 8:18 dat het Loofhuttenfeest niet meer gevierd was sinds de dagen van Jozua. Dat is wel duizend jaar. Geen herdenken, geen dankbaarheid voor Gods wonderbare leiding, geen herinnering.

Maar nu komt het terug. Groter dan ooit zal Israël straks het Loofhuttenfeest vieren in dankbaarheid en blijdschap.Om de Naam des Heren groot te maken!

Om de Here te dienen en om het de volken bekend te maken. Wat dit betekent voor Israël en de volken van deze wereld, zullen we in een volgend artikel beschrijven.Ds. Jac. Schouten