Het koninkrijk van David (3)

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 10
Het koninkrijk van David (3)Midden in de toekomst.

Enige tijd geleden vergaderde de wereldtop, de G8, daarbij mochten deze keer nog een paar andere economische supermogendheden aanschuiven. Aanslagen in Londen overschaduwden deze supervergadering. Wat we ook zagen was heftige tegenstand van zogenaamde anti-globalisten. Verzet tegen een wereldtop die de dienst uitmaakt. Laat ieder op lokaal niveau eigen plannen maken en beslissingen nemen en laat de wereld niet door economische en militaire machten gedicteerd worden, dat gaat ten koste van vrijheid en ten koste van milieu.

Al die anti-globalisten ten spijt, de realiteit is dat de wereld meer en meer de omvang van een dorp krijgt. Iedereen is van alles op de hoogte. Alles hangt met alles samen.

Op aarde vinden in snel tempo wereldomvattende veranderingen plaats, we signaleren ze regelmatig in ons blad. Het is van belang om ons af te vragen of de profetische gedeelten van de bijbel hier ook enig licht op laten vallen. Ik ben ervan overtuigd dat de bijbel niet alleen heilsgeschiedenis schrijft. Heil voor een ieder die gelooft, eerst de Jood, maar ook de Griek. De bijbel raakt ook de profane geschiedenis. Feitelijk kent de bijbel dat onderscheid niet eens. God kent de geschiedenis vooraf en openbaart die aan de Zijnen, als Abraham, Mozes, de profeten en ook aan ons, gelovigen van vandaag. We moeten daarom, met de ons gegeven inzichten, in de ‘global society’ onze plaats innemen. We moeten niet alleen zingen ‘we hebben een woord voor de wereld’, we moeten dat woord dan ook uitspreken. De bijbel geeft ons een duidelijk raamwerk aangaande de toekomstige gebeurtenissen. Eigenlijk past het woord ‘toekomstige’ niet eens meer, we zitten midden in de ‘toekomst’.Bijbelse profetie helpt ons te begrijpen wat er in de wereld aan de hand is. Alle politici en alle journalisten die zich met ‘wereld’ politiek bezig houden, zouden eerst bijbelse profetie moeten studeren. De wereld zou er echt anders uitzien. De wereld van Ninevé zag er na de prediking van Jona heel anders uit dan daarvoor. Het profetische woord heeft dus enorme invloed, dat moeten we niet onderschatten maar als van God gegeven mogelijkheid zien.

In het boek Daniël bijvoorbeeld wordt een verbazingwekkend nauwkeurige schets gegeven van de voor Daniël nog toekomstige wereldgebeurtenissen. De dingen die Daniël voorzag bleken zo nauwkeurig te kloppen dat menige bijbelverklaarder niet kon geloven dat Daniël dit had geprofeteerd. Zij stelden dat de dingen later opgeschreven zijn, toen de gebeurtenissen al hadden plaatsgevonden. Is dat niet een schitterend compliment voor het profetische gehalte van de bijbel?In het boek Daniël zien we en dat is opmerkelijk, twee verschillende profetische lijnen. Eén ten aanzien van de ontwikkeling van enkele supermachten, feitelijk gaat het om de ontwikkeling van het heidendom in haar rebellie tegen de Here God. Het rijk van de mens zal instorten. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het beeld van Daniël. De andere lijn laat ons de ontwikkeling zien van een ander volk, geen supermacht, maar een dwergstaat, Israël. De profetie, in de zeventig jaarweken neergelegd, is een hele bijzondere en hele nauwkeurige.

Dit begint in de tijd van Nehemia, als kantelpunt zien we daarin de Here Jezus. Een gezalfde, tegen wie niets werd gevonden, maar die desondanks toch werd uitgeroeid. Uiteindelijk zal de Here Jezus terugkomen en Zijn rijk – het koninkrijk van David – vestigen. De steen vermorzelt het beeld. Geen enkele profeet van het oude testament heeft de dingen zo scherp getekend als Daniël.

Daniël ontving dit inzicht door gebed dat hij en zijn vrienden opzonden tot de Here God. We leven midden in de toekomst. Ons gebed moet zijn dat God ons inzicht geeft in het profetische raamwerk en mannen als Daniël, die moed en gelegenheid vinden om Gods woord door te geven. We leven in tijden met bijzondere kansen. Wanneer we de globalisering zien, steeds meer macht bij steeds minder mensen, beseffen we op de grens van het antichristelijke tijdperk te leven. Hoe donkerder de wereld, des te meer kan een klein lichtje doen. We zijn blij met ons Zoeklicht. Maranatha, onze Heer, Hij komt.Ds. Henk Schouten