Het lijkt christelijk, maar het is leugenachtig

Feike ter Velde • 86 - 2010 • Uitgave: 2
Het zogenaamde Kairos-document, opgesteld door leiders van christelijke kerken in Israël, heeft ook in Nederland veel stof doen opwaaien. Het werd eind december vorig jaar officieel gepresenteerd aan de leiding van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zij hebben het vriendelijk in ontvangst genomen. Tegelijkertijd hebben zij benadrukt dat de PKN zich blijvend onlosmakelijk verbonden weet met het Joodse volk en onderstreept dat die positie onopgeefbaar is, omdat zij haar wortels vindt in de Bijbel. Een nadere beschouwing.

Het zogenaamde Kairos-document roept de internationale gemeenschap op om naast de verdrukten te gaan staan, namelijk de Palestijnen om hen fundamentele mensenrechten te geven en de Israëli’s te bevrijden van het geweld dat hun bezetting teweeg brengt. Ook roept het christenen over de hele wereld op de uitleg van de Bijbel opnieuw te overwegen en een uitleg te vermijden die dient om de aantasting van onze rechten te legitimeren op grond van de Bijbel. De initiatiefnemers van dit document roepen op de noodzaak in te zien van een samenleven tussen christenen, moslims en Joden met wederzijds respect.

Ik lees bij de vertaling van dit document, voorzien van toelichting, ook de namen van de opstellers Ik laat het hieronder maar volgen:

Zijne Gelukzaligheid, patriarch Michel Sabbah
Bisschop, Dr. Munib Younan
Aartsbisschop, Dr. Atallah Hanna
Pater Dr. Gamal Khader
Pater Dr. Rafiq Khoury
Ds. Dr. Mitri Raheb
Ds. Dr. Naim Ateek
Ds. Dr. Yohana Katanacho
Dr. Giries Khoury
Mevr. Cedar Duaybis
Mevr. Nora Kort
Mevr. Lucy Thalgieh
Dhr. Nidal Abu Zulof
Dhr. Rifaat Kassis - coördinator van het initiatief

Enkele jaren geleden heb ik een interview in Het Zoeklicht geplaatst met een lid van de Arabische Baptistenkerk in Jeruzalem, een man die zich politiek in het kielzog van Yasser Arafat bevond. Zijn visie en opstelling hebben mij toen verbaasd en geschokt. Hij wilde afschaffing van de Joodse staat om het land aan de oorspronkelijk eigenaars terug te geven. Dat zijn de Kanaänieten. Hij beschouwde de Arabieren in Israël als afstammelingen van de Kanaänieten. Nu heten zij Palestijnen en hij verklaarde plechtig dat Jezus ook een Palestijn was.
De man, hoewel hij tot een evangelische kerk behoorde, had een wonderlijke theologie. De weleerwaarde of gelukzalige geestelijke leiders die het Kairos-document opstelden, hebben waarschijnlijk diezelfde wonderlijke theologie. Ze roepen op om de Bijbel zó te lezen, dat Israël er niet meer toe doet.
Een paar citaten om dit te onderstrepen:

‘…in een fundamentalistische Bijbelopvatting, die dood en verderf zaait wanneer het Woord van God in steen verandert. Dat gebeurt, wanneer het van generatie op generatie wordt doorgegeven als een dode letter en vervolgens wordt gebruikt als een wapen in onze huidige geschiedenis om ons (Palestijnen - FtV) te beroven van ons recht op ons eigen land.’

‘…Daar komt nog bij, dat sommige theologen in het Westen proberen een bijbelse en theologische legitimering te geven aan deze inbreuk op onze rechten. In hun uitleg worden de ‘beloften van God’ voor ons een ‘bedreiging van ons bestaan’. Het ‘goede nieuws’ in het Evangelie zelf wordt voor ons een ‘voorbode van de dood’. Wij doen een beroep op deze theologen om hun reflectie op het Woord van God te verdiepen en hun interpretaties bij te stellen in die zin dat zij het Woord van God zien als een bron van leven voor alle volken.’

Dan ook nog ‘groot respect’ voor de zelfmoordenaars, die onschuldige burgers in Israël, waaronder veel kinderen, de dood injoegen:

‘We hebben groot respect voor hen die hun leven gaven voor onze natie. We bekrachtigen ook dat iedere burger bereid moet zijn met zijn/haar leven, de vrijheid ons land te verdedigen.’
Zij roepen hierin feitelijk op mee te doen aan deze islamitische terreurdaden.

Waar uitsluitend Israël wordt gezien als de bron van alle kwaad in Gaza en op de Westbank, wordt er met geen woord gerept over de islamitische terreur tegen Palestijnse christenen in die gebieden. Zij worden in feite door de opstellers van dit Kairos-document verraden. Ik citeer uit een stuk van dominee H. Poot, voorzitter van Christenen voor Israël:
‘Er is leed onder de Palestijnse bevolking. In Gaza waren in het verleden christelijke scholen het doelwit van bomaanslagen en in 2007 werd de directeur van de enige christelijke boekhandel vermoord. De kleine christelijke minderheid leeft er in angst.

In Samaria wijzen Joden ons erop dat onze christelijke broeders en zusters worden bedreigd. Zo nu en dan worden wijngaarden vernield en mensen geïntimideerd. In het ooit christelijke Bethlehem zijn de omstandigheden voor de christenen behoorlijk zwaar.

Dat de situatie in Bethlehem de afgelopen jaren niet makkelijk is blijkt uit allerlei zaken. Christenen worden geweerd uit publieke functies, tijdens anti-Israëlbetogingen worden ook christenen gewaarschuwd voor de dag van de afrekening. Kerkleden worden vermoord, christelijke vrouwen worden lastig gevallen en in een aantal gevallen verkracht. Tijdens de Eerste Intifada nemen terroristen de christelijke wijk Beit Jala over om juist vanuit deze huizen de Joodse wijk Gilo te beschieten.
In 2002 wordt de Geboortekerk bezet en volgt een wekenlange gijzeling van christenen. Tegenover de meest beroemde kerk van Bethlehem staat een grote moskee met een dominante minaret waar vanaf men voortdurend uitschreeuwt dat Allah groot is.
Inmiddels is het aantal christenen in de geboortestad van Christus gedaald tot 10 procent van de bevolking. En zij die nog niet zijn vertrokken, zijn bang. Wat zouden wij deze verdrukte broeders en christenen graag laten vertellen wat er werkelijk aan de hand is. Maar helaas, het is duidelijk welk lot hen wacht als zij dat zouden doen.


Kerst voor propagandadoelen gebruikt
Nu weten we dat sinds jaar en dag het Kerstfeest, als Bethlehem volop in de belangstelling staat, gebruikt wordt als een moment van propaganda voor de Palestijnse zaak. Arafat schreeuwde al dat Jezus een Palestijn was en de Palestijnse theologen tekenden daarbij aan dat het Kerstverhaal opnieuw geschreven werd, waarbij ditmaal de Joden zelf de plaats innamen van Herodes en de Romeinen en Hamas en de PLO de rol van Jozef en Maria vervulden.
Maar dit keer is er een document, een theologisch document, dat de (christelijke) wereld oproept de door God bestemde tijd (kairos) te doorzien en over te gaan tot actie.’


Deze geestelijke leiders van Palestijnse kerken hangen de oude vervangingstheologie aan, zoals we die bij de Wereldraad van Kerken vinden. Ze ontdoen het komende koninkrijk van God van het koningschap voor Israël (Handelingen 1:6,7) en gebruiken misleidende woorden zoals ‘de universaliteit’ (wereldomvattende karakter) van het Evangelie. Dit om Israël buiten te sluiten.

Nergens wordt in het stuk gesproken over de bloedige terreur van islamieten, zelfmoordaanslagen, die begonnen ná (!) het akkoord over Jericho en Bethlehem, of over de raketaanvallen vanuit het autonome Gaza. Daarmee is het een bijzonder misleidend, ja, leugenachtig stuk geworden, terwijl men het noemde ‘Het uur der waarheid’.

Het kan toch geen toeval zijn dat deze Arabische hoogwaardigheidsbekleders vergeten zijn te vermelden dat, vóórdat de Westbank onder Israëlisch bestuur kwam (1967), maar in handen was van Jordanië, de PLO al was opgericht, met als doel Israël te vernietigen. Zijn ze vergeten dat, zelfs vóórdat de staat Israël werd uitgeroepen in 1948 de Joodse inwoners van Hebron gruwelijk werden vermoord en het Joodse dorp Gush Etzion werd uitgemoord door Arabieren?
Het kan toch niet zo zijn dat deze theologen niet weten wat er in het Handvest van Hamas staat, namelijk de vernietiging van de staat Israël en de totale uitroeiing van de Joden over de hele wereld. Opnieuw een citaat, nu uit het Handvest van Hamas, de democratisch gekozen machthebbers in Gaza:

Uit artikel 7: (…) De Islamitische Verzetsbeweging streeft naar de verwezenlijking van Allahs belofte, hoeveel tijd dat ook kost. De profeet (Mohammed), gebed en vrede zij met hem, heeft gezegd: "De tijd dat de moslims de joden zullen bevechten (en hen zullen doden) zal niet komen, totdat de joden zich achter rotsen en bomen verstoppen, die (dan) zullen uitschreeuwen: 'O moslim, o Abdallah ('slaaf van Allah'), achter mij zit een jood, kom hier en dood hem!'
Artikel 13: Vredesinitiatieven, zogenaamde vreedzame oplossingen en internationale conferenties om het Palestijnse probleem op te lossen, zijn tegengesteld aan de uitgangspunten van de Islamitische Verzetsbeweging. Afstand doen van enig deel van Palestina is hetzelfde als afstand doen van een deel van de religie. Het nationalisme van de Islamitische Verzetsbeweging is onderdeel van haar geloof. (…) Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem dan de jihad (heilige oorlog). Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn slechts tijdverspilling, nutteloze ondernemingen.

We moeten vermoeden dat deze theologen, die in het geheel niet de gewone Christen-Arabieren in de gebieden vertegenwoordigen, hun oor hebben geleend aan linkse westerse ‘bevrijdingstheologen’, die destijds ook actief waren in Zuid-Afrika, waaraan dit Kairos-document doet herinneren. Misschien zijn de actievelingen op de achtergrond mensen als onze eigen oud-premier Dries van Agt, of onze oud-minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Boek, die hier om het hardst schreeuwen om een economische boycot van Israël en Israël-producten. En dan te weten dat in Israël zelf al duizenden mensen afhankelijk zijn van voedselbanken en gaarkeukens om te overleven. Zijn er vandaag weer Europeanen, die opnieuw gaan roepen: “Dit is een Jood, koop niets van hem”! Zo begon de Holocaust in 1938. Het antwoord is helaas: “Ja, die zijn er!”

Feike ter Velde