Het rijk van de antichrist:

ds. Theo Niemeijer • 92 - 2016 • Uitgave: 20
één wereldregering, één wereldgodsdienst en één wereldeconomie

De geest van de antichrist is nu al in de wereld, om baanbrekend werk te doen voor de komst van het wereldrijk van de antichrist. In 1 Johannes 4:2 en 3 schrijft de apostel Johannes over de geest van de antichrist: ‘Iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.’

Zoals de Geest van God uitgestort is en ons voorbereidt op de komst van de Here Jezus, zo is ook de geest van de antichrist vandaag werkzaam in deze wereld om haar voor te bereiden op de komst van de antichrist.
Zowel op het gebied van wereldpolitiek, wereldeconomie en de ontwikkeling van één wereldgodsdienst zien we dat het moment van de komst van de antichrist dichtbij is.

De roep om een sterke leider
Winston Churchill zei het al in zijn tijd, dat de mensheid ten onder zal gaan bij het ontbreken van een wereldleider. Meer dan ooit schreeuwt de wereld om deze wereldleider die de mondiale problematiek aan durft te pakken.
Terwijl het in de westerse samenleving steeds meer ontbreekt aan sterke leiders, zien we de sterke leiders juist de laatste tijd opstaan in landen zoals Rusland, Turkije, China en Noord-Korea. Stuk voor stuk landen die in de eindtijd een belangrijke rol zullen spelen.
De problemen waar we de laatste tijd mee te maken hebben zoals het terrorisme, de toestroom van vluchtelingen, met name de laatste tijd uit Afrika, de financiële crisis en de verandering van het klimaat met de daarbij behorende toename van natuurrampen, kunnen niet meer door individuele landen en regeringen opgelost worden. De problemen zijn wereldomvattend en dienen ook op wereldniveau opgelost te worden. Zo heeft de geest van de antichrist de wereld van vandaag klaargestoomd voor de komst van de grote wereldleider: de antichrist.
In Openbaring 13:7 kunnen we lezen: ‘En hem (de antichrist) werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.’ We lezen voorafgaand aan dit vers dat de antichrist deze wereldomvattende heerschappij van de duivel ontvangt. Eens bood de duivel de macht over alle koninkrijken ook de Here Jezus aan. De Here Jezus zou alleen Zijn knieën voor de duivel moeten buigen en hem aanbidden om deze macht te ontvangen (Lucas 4:5-8)! Uiteraard heeft de Here Jezus geweigerd, omdat Hij alleen Zijn Vader wil eren en omdat Hij ook gekomen is om juist de duivel te overwinnen. De antichrist zal echter wel zijn knieën voor de duivel buigen en hem aanbidden. De antichrist zal dus een satanist zijn en misschien wel aangesloten zijn bij de satanskerk!
De antichrist zal heerser zijn over een wereldomvattend rijk, een koninkrijk dat volgens de profeet Daniël voort zal komen vanuit het vierde wereldrijk dat in Daniël 2 beschreven wordt: het Romeinse rijk. In Openbaring 17:8 lezen we tot tweemaal toe dat het rijk van de antichrist een wereldrijk is dat er vroeger was, daarna verdwenen is, maar er later weer zal zijn. Deze vergelijking is geheel van toepassing op het Romeinse rijk dat haar uiteindelijke vervulling zal hebben in het hersteld Romeinse rijk, dat van de antichrist. De vorming van de EU die haar geboortegrond in Rome heeft, ligt op één lijn met het herstel van het Romeinse rijk.

Dezelfde ‘god’ dienen
De antichrist zal niet slechts alleenheerser over de aarde zijn, maar hij zal ook door alle volkeren aanbeden worden: ‘En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest (de antichrist) aanbidden’ (Openbaring 13:8). Er zal dan geen ruimte meer zijn voor andersdenkenden. Net zoals we op dit moment de ‘zuiveringen’ van de andersdenkenden in Turkije meemaken, waarbij vele duizenden ontslagen en gearresteerd worden, zo zal dit ook het geval zijn bij het rijk van de antichrist. De antichrist duldt geen tegenspraak of andersdenkenden. In Openbaring 13:15 lezen we dat alle mensen op aarde, met dreiging van onthoofding, gedwongen worden om zich voor het beeld van de antichrist neer te buigen en het te aanbidden.
Het zal de antichrist lukken om de dialoog tussen de verschillende godsdiensten voort te zetten en hen tot één wereldgodsdienst om te vormen. Deze ontwikkelingen zijn in onze tijd al duidelijk te zien. De Wereldraad van kerken heeft haar deuren al lang geleden opengezet voor de dialoog met andere godsdiensten en ziet de komst van de Oosterse godsdiensten als verrijking voor het christendom: samen met alle andere godsdiensten vormt het christendom de universele openbaring van God aan de mensen. De kerk van de reformatie, maar ook steeds meer evangelische gemeenten en bewegingen zoeken de laatste tijd in toenemende mate naar de samenwerking en de eenheid met de kerk van Rome. De kerk van Rome zegt op haar beurt, bij monde van de paus, dat de moslims als onze broeders dezelfde God dienen. Zo zien we dat de verschillen tussen de godsdiensten overbrugd worden om uiteindelijk tot één grote wereldkerk uit te groeien en ‘de vrouw op het scharlakenrode beest’ uit Openbaring 17:3 te worden. We zien in dit gedeelte uit Openbaring dat deze vrouw zich met de antichrist verbindt om samen een eenheid te worden.
Terwijl de ware gemeente van de Here Jezus zich in deze eindtijd voorbereidt als de reine bruid van Christus die uitkijkt naar de komst van haar hemelse bruidegom, ontwikkelt de wereldkerk zich tot de ‘hoer van Babylon’ (Openbaring 17) in afwachting op de komst van de grote wereldleider, de antichrist.

Economisch succes
Ten slotte zien we dat naast de politieke en religieuze macht de antichrist ook de economische macht naar zich toe zal trekken. Steeds vaker worden politieke leiders afgerekend op hun financiële beleid. Zijn ze economisch succesvol, dan mogen ze blijven en worden ze vaak herkozen. Gaat het financieel slecht, dan zullen ze het veld moeten ruimen voor iemand die hen wel tot economische successen kan leiden.
De antichrist zal een geweldig econoom zijn, die het antwoord geeft op wereldwijde financiële problemen. De wereldhandelsverdragen die nu dreigen te mislukken zal hij tot een succes weten te maken, waardoor de wereld met verbazing deze leider zal aanvaarden. We lezen ook dat de wereld hem met verbazing achterna zal lopen.
In zeer korte tijd zal hij de wereld veroveren, zowel op politiek, religieus en economisch gebied. De fraude zal aangepakt worden doordat alle geldstromen door de grote leider gecontroleerd zullen worden. Mensen die het getal 666 niet op hun rechterhand of op hun voorhoofd hebben staan, kunnen niet meer kopen of verkopen en worden zo geboycot! Het elektronisch geldverkeer en het biometrisch identificeren zijn in volle ontwikkeling. Het komt steeds meer voor dat men zich met lichaamsdelen (vingerafdruk, iris, gezichtsscan) dient te identificeren. Het onderhuids aanbrengen van een chip met alle gegevens daarin werd al lange tijd bij dieren toegepast en wordt nu ook steeds meer bij ons mensen toegepast. Het onthouden van allerlei wachtwoorden en pincodes is dan overbodig geworden en fraude is dan niet meer mogelijk!

Wat houdt hem nog tegen?
Zo zien we dat de geest van de antichrist nu al onze samenleving voorbereid heeft op de komst van de antichrist. We lezen echter in 2 Tessalonicenzen 2:5-8 dat de antichrist zich pas kan openbaren nadat de ‘wederhouder’ verwijderd is. In vers 6 wordt hier gezegd dat ‘Iets’ hem tegenhoudt en in vers 7 wordt gesproken over ‘iemand’ die hem tegenhoudt.
Geen enkele macht op aarde kan de komst van de antichrist tegenhouden dan alleen de kracht van de gemeente van de Here Jezus Christus. Geen enkele persoon kan de antichrist tegenhouden dan alleen de Heilige Geest.
Wanneer de Gemeente als bruid haar hemelse Bruidegom tegemoet gaat en de Heilige Geest deze wereld zal verlaten, krijgt de antichrist alle ruimte om zich op aarde zichtbaar te openbaren. Dan begint de grote verdrukking, de laatste ‘jaarweek’ uit Daniël 9, waarin de antichrist met geweld over deze aarde zal regeren. Aan het einde van deze periode van zeven jaar komt de Here Jezus terug en wij met Hem om een einde aan deze antichristelijke macht te maken en Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Zo worden we opgeroepen om juist nu Hem te blijven verwachten!

Theo Niemeijer