Het vierde rijk herrijst

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 22
Het vierde rijk herrijstOveral in ons landschap rijzen kerktorens op in de skyline boven steden en dorpen. Grote kathedralen vinden we in alle steden van Europa. Prachtige gotische bouwwerken verraden de enorme inzet en de inspanning van mensen die de Gods des hemels wilden eren. Dat begon in de vierde eeuw, toen keizer Constantijn in het jaar 312 het christelijk geloof omarmde en het Romeinse rijk – Europa, incl. Noord-Afrika - tot een christelijk werelddeel maakte. De macht van de Romeinse keizer ging geleidelijk over op de christelijke kerk van Rome. Steeds weer werden er pogingen in Europa ondernomen om dat machtige rijk van de Romeinse keizers in zijn volle glorie te laten herleven, maar steeds weer faalden die pogingen. Karel de Grote (9e eeuw), Napoleon (18e/19e eeuw), Hitler (20e eeuw), droomden er allemaal van en er vloeide heel veel bloed. Nu is het Rijk er. Let op: het is een ‘teken van de tijd’, dat zijn weerga bijna niet kent. Toch ontgaat het de christelijke kerk, omdat het niet past in haar theologie. Een opsomming van recente gebeurtenissen tegen de achtergrond van wat eens was en er nu weer is.
Karel de Grote vestigde in de 9e eeuw zijn ‘Heilige Roomse Rijk’ in Duitsland en onderwierp grote delen van Europa: Frankrijk, de Alpenlanden, de Benelux. Hij wilde het tot een politieke en economische eenheid smeden en werkte aan een grondwet voor zijn hele gebied. Maar het kwam er niet van. Na zijn dood brokkelde zijn rijk geleidelijk af. Zijn grote droom: het Romeinse rijk tot nieuwe glorie te brengen kwam niet uit. Het zou nog duizend jaar duren voordat een nieuwe poging werd ondernomen: Napoleon. Uit de Franse revolutie kwamen drie grote humanistische geestesstromingen naar voren: het liberalisme, het socialisme (en communisme) en het fascisme. Het fascisme van Adolf Hitler en het socialisme van Jozef Stalin waren ijzerharde moorddadige ‘religies’. Stalin moordde bijna veertig miljoen van zijn landgenoten uit in de jaren ’20 en ’30 ter wille van zijn geloof in de socialistische heilstaat. Het geloof in de heilstaat – het vrederijk op aarde – liep op niets uit. De na-oorlogse Sovjet-Unie stortte ineen en is verdwenen. Dictator Pol Pot in Cambodja moordde voor diezelfde droom in de jaren ’70 meer dan drie miljoen van zijn landgenoten uit. Adolf Hitler droomde van zijn Duizendjarige Vrederijk (N.B. een bijbelse term!) in Europa. Dat Europa moest tot een eenheid worden omgesmeed en dan zou zijn rijk komen. Hij had één probleem: de Joden. Het rijk der duisternis, waarin Hitler van kinds af aan thuis was, zette hem aan tot het vernietigen van de Joden. Immers, door Israël en zijn Messias zal eens het vrederijk komen, zeggen de profeten van de Bijbel. Naast de zes miljoen van Auschwitz, verloren nog eens tientallen miljoenen anderen het leven voor de zegen van het Europese vrederijk. De Joden zijn hier niet meer maar het rijk is er inmiddels gekomen: de Europese Unie.Het rijk van ijzer

Waar Karel de Grote, Napoleon en Hitler van droomden is nu werkelijkheid. De Europese Unie krijgt steeds meer de gestalte van het Oude Romeinse rijk als in de dagen van vóór keizer Constantijn uit de vierde eeuw. Nu de lijnen naar de Bijbel: het gaat hier om het vierde rijk uit het droombeeld van Nebukadnezar (Dan. 2). Het eerste rijk was Babylonische, het tweede Perzische , het derde Griekse en het vierde het Romeinse rijk. Dat vierde rijk raakte in verval, maar zou weer opklimmen, zoals we dat zien in het ijzer, vermengd met leem. Maar het is hetzelfde ijzeren rijk uit het beeld van Nebukadnezar. En zo begon na de oorlogsverschrikkingen van Napoleon, Stalin en Hitler het herstel van dat ijzerrijk. Het is een bijzonder detail, maar het Verenigd Europa wat we nu kennen begon met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de EGKS in 1951. Want, zo zei men, als we in Europa gezamenlijk het ijzer beheren, heeft geen natie meer de mogelijkheid zo’n groot leger op de been te brengen in Europa om de andere landen aan zich te onderwerpen. We werden herinnerd aan het ijzer! Er daalde in die tijd ook nog een ijzeren gordijn in Europa neer.Nu heeft de Europese Unie de trekken van dat Romeinse rijk, compleet met zijn eigen Europese grondwet. Die werd ondertekend op 29 oktober 2004 in Europa. We maakten daar al eerder in deze rubriek melding van. Er vallen verbazingwekkende details op, die bijna geen toeval kunnen zijn. Op 28 oktober 312 won Constantijn de cruciale veldslag die hem het Romeinse rijk aan zijn voeten bracht. Vanaf die tijd, dus de 29e oktober 312 was het Romeinse rijk een christelijk rijk, tot aan 29 oktober 2004. Toen ondertekenden de Europese regeringsleiders de nieuwe Europese Grondwet, die niet het christendom als uitgangspunt en bindende factor neemt, maar het humanisme: de religie van dat oude Griekse wereldrijk. In die religie is de mens norm van alle dingen. Het is de religie van de mens. De religie van de Franse revolutie, met als leidraad ‘Ni Dieu, ni Maître – geen God en geen Meester.

De wet van God is geheel terzijde geschoven. De mens heeft zelf alle dingen ter hand genomen, inclusief leven en dood. Wie zich beroept op Gods wet, moet weg. We beleefden al het eerste tribunaal in het Europese parlement tegen de Italiaanse jurist Rocco Buttiglione. Zijn hoofd moest rollen. Hij mocht er geen opvattingen op na houden die verband hielden met Gods wet op het gebied van gezin en moraal.Alles moet ervoor buigen

Het rijk van ijzer heeft de eerste stappen gezet op de weg van de ijzerharde uitsluiting van mensen met andere – lees christelijke – opvattingen. Het Romeinse rijk als uit de dagen van keizer Augustus werd hersteld op 29 oktober 2004 in Rome (!) en wel in hetzelfde gebouw waarin destijds de keizer en zijn senatoren de wetten uitvaardigden en de god Jupiter – dat is dezelfde als de Griekse god Zeus – werd aanbeden. Het borstbeeld van de eerste christelijke keizer van dat rijk – keizer Constantijn – moest vóór de ondertekening eerst weggetakeld worden om iedere herinnering aan de christelijke geschiedenis van Europa uit te wissen. Nu zijn we terug in het Europa van vóór Constantijn, namelijk in het herstelde Romeinse rijk. Het vormt niet die innerlijke samenhang, want ijzer en leem vermengt zich niet met elkaar, maar het is wel dat rijk van ijzer. Laten we letten op de tekenen van de tijd. Nu dat vierde rijk er is zal het niet lang meer duren of die vier rijken zullen tegelijkertijd worden vernietigd (Dan.2:34). Op weg naar dat vierde rijk moest Hitler eerst de Joden uitschakelen. In het vierde rijk moeten ook de christenen worden uitgeschakeld, want anders kan de droom niet verwezenlijkt worden. Daar is inmiddels een begin mee gemaakt.Feike ter Velde