Het Welvaartsgeloof (2)

J.W. Embregts • 85 - 2009 • Uitgave: 8
Geloof in geloof

Nu is het over het algemeen bij wedergeboren gelovigen zo, dat we graag een positieve levenshouding zien. Dat onderbouwen we ook met Bijbelteksten:
Filippenzen 4:13 ‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.’ (maar zie hiervoor in welk verband Paulus dit uitspreekt)
Filippenzen 4:19 ‘Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.’
Johannes 10:10 ‘Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed.’ (de grondtekst gebruikt hier een woord dat ‘meer dan dat’ betekent)
Dit zijn geloofsprincipes die echter sterk samenhangen met het leven naar de wil en het Woord van God.

“De welvaartstheologie kent enkele belangrijke basisprincipes. Aanhangers geloven in de kracht van het geloof, of het nu religieus geloof is of psychologisch geloof (‘Positief Denken’). Zij hebben geloof in geloof. De structuur van beide is gelijk. De resultaten zouden hetzelfde kunnen zijn. Als je sterk genoeg in iets gelooft, zul je het krijgen. Als je geloof hebt voor genezing of een zakelijke transactie, kun je je hand leggen op wat je gelooft.”1
“Dit wordt weleens ‘fruitmachine religie’ of ‘cafetaria christendom’ genoemd. Alles wat je maar hebben wilt, kun je krijgen. Zeg het en claim het; dan is het van jou. ‘Geloof en ontvang’. Als je op onroerend goed uit bent, spreek het uit, loop eromheen en claim het in geloof; het zal jou ten deel vallen om er je kerk op te bouwen. Als je iets geclaimd hebt, moet je handelen alsof je het al ontvangen hebt. Als je geloof niet echt is of koester je enige twijfel, dan zul je het niet ontvangen.”2 “Als iets mislukt, is het je eigen schuld. Jouw probleem.”3

Maar ergens klopt er iets niet. Het is gewoon niet zo dat Petrus, Jakobus en Johannes, die hun vissersboten in de steek lieten voor Jezus, er honderd boten voor in de plaats kregen en dat ze voortaan alles kregen wat ze maar wensten. En ze waren meer het slachtoffer van smaad en vervolging, dan welgedane, gesettelde mensen, die het gemaakt hadden in het leven.

Voorspoed, een recht?

De beweging ‘ziet geloof als een onveranderlijke, onpersoonlijke ‘wet’ die, zoals de zwaartekracht of de wetten van de thermodynamica, het heelal beheerst: een principe dat werkt, ongeacht degene die het uitoefent - of waarvoor.’ Toen aan Pat Robertson werd gevraagd of de wetten van het Koninkrijk zelfs voor niet-christenen werken, schreef hij: “Ja, dit zijn niet slechts christelijke en Joodse principes, net zo min als de wet van de zwaartekracht christelijk en Joods is. De wetten van het Koninkrijk werken voor ieder die ze na wil volgen. De principes van het Koninkijk zijn van toepassing op de hele schepping.4 Toegepast op de wet van het geloof, betekent die redenering dat allen die zonder twijfel een zegen ‘claimen’ (opeisen), zullen krijgen wat ze maar claimen - of zij christenen zijn of niet.”5
Daarbij wordt er dus volledig aan voorbijgegaan, dat we niet alleen maar naar onze eigen wil leven, maar dat we de wil van God zoeken. We bidden immers in het Onze Vader: “Uw wil geschiede.” Maar zoals we al zagen: dat gebed vindt men uit den boze. De beweging schermt graag met Johannes 14:14 ‘Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.’ Maar vergeten wordt dat één vers erna staat: ‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.’ Dit gegeven wordt trouwens verder uitgewerkt in 1 Johannes 5:14 ‘En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.’

Het gaat er dus wel om, dat het gebed ook naar de wil van God moet zijn. Kenneth Hagin zegt: “Zulke taal vind je niet in het Nieuwe Testament.” Hij schreef ook: “Het is onschriftuurlijk te bidden ‘Als het de wil van God is’. Wanneer je een ‘als’ aan je gebed toevoegt, bid je in twijfel.”6 Maar zelfs de Heilige Geest bidt naar de wil van God: Romeinen 8:26-27 ‘...de Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.’
Ook broeder Jakobus wenste dat wij rekening zouden houden met de wil van God: Jakobus 4:13-17 ‘Welaan dan, gij, die zegt: Vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken; gij, die niet eens weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt; in plaats van te zeggen: Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak; al zulk roemen is verkeerd…’

J.W. Embregts

Volgende keer: Een verkeerd evangelie

1 Sang-Bok David Kim: Geroepen tot lijden of tot succes? in Soteria, juni 1996
2 G. Copeland: GodÂ’s will is prosperity, Harrison House, 1978, p. 80
3 Sang-Bok David Kim: Geroepen tot lijden of tot succes? in Soteria, juni 1996
4 Aangehaald door John F. MacArthur Jr. in Charismatic Chaos, p. 281
5 Johan F. MacArthur Jr.: Charismatic Chaos, p. 280
6 Aangehaald door J.F. MacArthur Jr. in Charismatic Chaos, voetnoot p. 287