Hoe klaar zijn wij voor het einde?

ds. Oscar Lohuis • 87 - 2011 • Uitgave: 16
‘Het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken’ (1 Petrus 4:7,8).

Wat Petrus schrijft is nogal recht voor zijn raap: het einde van alle dingen is nabij! Nou, zegt u misschien, daar had hij geen gelijk in, want het einde is nog steeds niet gekomen. We zijn inmiddels al bijna 2000 jaar verder en nog is het einde niet gekomen. Maar op die manier mogen wij niet spotten met wat God heeft gezegd. Het einde is nu nog veel meer nabij dan toen Petrus dit schreef. Duizend jaar is bij God als één dag. ‘De Heere vertraagt de belofte niet, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen’ (2 Petrus 3:9).
Voor ons geldt daarom des te meer: het einde is nabij. De Heere zal spoedig komen. Hij komt Zijn gemeente halen en zal uiteindelijk deze wereld oordelen. De laatste zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten.
Hoe kunnen wij klaar zijn voor het einde dat spoedig komen gaat? We moeten bezonnen zijn. De NBG en NBV vertalen hier: Kom daarom tot bezinning. Dat wil zeggen: gezond, gaaf, degelijk, solide in het denken. Niet heethoofdig, maar gebalanceerd in het denken, waardoor je in staat bent om matig en met zelfbeheersing te leven. Daarna staat er in onze tekst: nuchter. De NBV zegt: wees helder van geest. Het duidt op helder denken. Wakker zijn in je denken, sober, nuchter, niet onder invloed van wereldse dingen, maar vervuld met de waarheid van Gods Woord. Zodat u kunt bidden. Naarmate het einde nadert, moeten wij ons best doen om wakker te zijn in ons denken en ons toewijden aan het gebed.
Iets anders stijgt hier nog verder bovenuit. Het heeft er mee te maken, komt er uit voort, maar is van nog groter belang. Dat is dat wij vurige liefde hebben voor elkaar. Hoe kunnen wij klaar zijn voor het einde dat nabij is? Hoe kunnen wij zijn als de vijf wijze maagden, die hun lampen hadden gevuld met olie in afwachting van de komst van de bruidegom? Door elkaar innig lief te hebben (NBV). Door elkaar bestendig lief te hebben (NBG). Dat wil zeggen, met een liefde die tegen heel wat negatieve krachten bestand is. Door vurige liefde voor elkaar te hebben (HSV). Sommige mensen zijn wel recht in de leer, zuiver in het denken, vol van kennis, maar hebben geen innige liefde voor de ander. Het kenmerk van mensen die God Zelf hebben leren kennen (en niet alleen maar de rechte leer) is liefde.
Over die liefde wordt in onze tekst ook nog iets anders gezegd. Dit andere wordt als reden aangevoerd, als reden waarom. Waarom kun je de ander liefhebben? Omdat de liefde een menigte van zonden zal bedekken. Wat wordt hiermee bedoeld? Het wil niet zeggen dat onze liefde voor de ander onze eigen zonden, die wij naar God toe hebben gedaan, wegneemt. Nee, onze zonden worden alleen weggenomen door de genade van God, door ons geloof in de Heere Jezus. Het wil ook niet zeggen dat door onze liefde voor de ander de zonden die de ander naar God toe heeft gedaan worden weggenomen. Nee, ook voor de ander geldt dat zijn of haar zonden voor Gods Aangezicht alleen kunnen worden weggenomen door Zijn genade. Het gaat in deze tekst over de zonden die de ander naar ons toe heeft gedaan. Wij worden opgeroepen om de zonden van de ander te bedekken. Er wordt zelfs over een menigte van zonden gesproken. Het is een citaat uit Spreuken 10:12: ‘Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.’
Ook in 1 Korintiërs 13:7 komen we deze gedachte tegen: ‘De liefde… bedekt alle dingen.’ Het Griekse woord betekent bedekken of verbergen. De liefde haalt de zonden van de ander niet elke keer naar boven, maar bedekt ze. Je kunt in je denken bezig blijven met het kwaad dat een ander jou heeft aangedaan. Je kunt blijven spreken over het onrecht dat jou is aangedaan en er behagen in scheppen om dat aan anderen door te vertellen. Je kunt er bij stil blijven staan, er je hoofd mee blijven vullen waardoor je hart vol van wrok blijft. Dan bedek je de zonden van de ander niet. In zekere zin worden wij hier opgeroepen om niet alleen te vergeven, maar ook te vergeten. Er komt een moment dat je gewoon moet zeggen: OK, zand er over! Ik laat het achter mij. Dat betekent soms ook dat wij ons recht op gelijk krijgen moeten opgeven. Je mag vragen om erkenning dat iets fout is geweest in het gedrag van de ander. Maar ook als die ander die erkenning niet geeft, moet je niet er alsmaar mee bezig blijven. Het is heilzaam om de zonden van de ander te bedekken. Het zal je alleen maar goed doen, ook al heb je niet de erkenning gekregen waar je recht op had. Jezus heeft Zijn recht op gelijk krijgen ook opgegeven. God heeft Hem daar uiteindelijk uitermate voor beloond en dat zal Hij bij ons ook doen, als wij bereid zijn deze onlogische weg te gaan. Jezus geeft ons het gezag om de zonden van anderen te bedekken. Hij zegt het tegen ons, dat wij dit moeten doen en Hij geeft de autoriteit om dit te kunnen doen. Wij moeten onze houding naar onze vijanden niet laten bepalen door die vijanden, maar door de Here Jezus en door wat Hij zegt. Hier zegt Hij tegen ons: bedek de zonden van de ander. Door zo lief te hebben zijn wij klaar voor het einde dat spoedig komen gaat.

ds. Oscar Lohuis