Hoe verkrijgen wij een brandend hart

dr. A.W. Tozer / vert. Herman de Heus • 80 - 2004/05 • Uitgave: 23
Hoe verkrijgen wij een brandend hartIk heb al eens eerder gezegd, dat iedere christen, die verlangt, het ware geestelijke leven te ervaren, zonder dat daarbij van enige invloed van medechristenen sprake is, dat leven zeker kan leren kennen.

De vraag waar het om gaat is nu: hoe kan men tot dat volle leven uit de wedergeboorte komen? Ik wil graag enkele aanwijzingen geven. En ik ben ervan overtuigd dat men, als men die aanwijzingen opvolgt, zal komen tot een rijke ontplooiing van het christelijk leven.1 Wees nooit over uzelf tevreden

Zelfvoldaanheid is de doodsvijand van alle geestelijke vooruitgang. Tevreden zijn met zichzelf betekent stilstand in geestelijke ontwikkeling. Sprekend over aardse goederen kon Paulus zeggen: "Ik heb geleerd...tevreden te zijn", maar, als hij doelde op zijn geestelijk leven, verklaarde hij: "Ik jaag naar het doel". Zet uzelf dan aan om de gaven te gebruiken, die God u heeft gegeven.2 Stel u in op een radicale verandering

Als men schroomvallig een proef wil nemen, dan is deze al bij voorbaat gedoemd te mislukken. We moeten met alle kracht die in ons is, naar God verlangen. "Het koninkrijk der hemelen breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar."3 U moet zelf op weg gaan

Men moet het zich niet zo voorstellen alsof de genade, waar wij naar uitzien, ons als bij verrassing goedgunstig in de schoot zal worden geworpen. Wij mogen evenmin verwachten, dat Gods hulp zal komen als een meevallertje, als iets geheel buiten alle bekende en beproefde regels om. Er zijn duidelijk kenbare wegen, die regelrecht leiden naar de grazige weiden. Laten we die dan ook gaan! Men moet niet verlangen naar een opwekking en gelijktijdig het gebed en de godsdienstoefening verwaarlozen. Dat is tegen beter weten ingaan.4 Maak ernst met uw berouw

Een oppervlakkig berouw is onvoldoende. Zulk een vluchtig berouw geeft alleen maar een ondiepe geestelijke ervaring. En uw gehele verdere leven zult u geen zekerheid hebben. Willen we de pijn, die het zich bewustworden van de zonde veroorzaakt, niet lijden, dan zullen we ook nooit een afschuw van de zonde krijgen. Het is een ellendige gewoonte van ons, om de zonde oogluikend in ons leven toe te laten. Dat is de oorzaak van onze halfslachtigheid.5 Maak zoveel mogelijk goed

Bent u iemand iets schuldig? Betaal die schuld! Bent u daar niet toe in staat? Laat uw schuldeiser dan niet in het onzekere. Zeg hem dat u hem, zodra u kunt, zult betalen. Hij hoeft u dan niet te wantrouwen. Hebt u met iemand ruzie? Doe wat in uw vermogen is om het bij te leggen. Zet zoveel mogelijk de dingen recht.6 Breng uw leven in orde

Als iemand eerlijk de Bijbel leest, met een potlood en een blocnote erbij om aantekeningen te maken, dan zal hij er heel gauw achter komen wat er met hem niet in orde is. Ik raad u aan dit zelfonderzoek op de knieën te doen. Daarna zult u oprijzen om te gehoorzamen aan Gods geboden, zoals deze ons in zijn Woord worden voorgehouden. Aan zulk een zelfonderzoek is niets romantisch of emotioneels. Het is eerlijk en eenvoudig, maar doeltreffend! De arbeiders van Izaäk zagen er ook niet uit als helden, toen ze het graafwerk verrichtten in de vallei. Maar ze legden de bronnen open zoals hun opgedragen was.7 Wees ernstig gezind

Misschien kijkt u een enkele keer wel eens naar een luchtig programma op de tv Maar al die tijd, dat u geboeid wordt door wat u op het scherm ziet gebeuren, bent u immuun voor elke opbouwende gedachte. En dat in uw eigen huis! Een man van de wereld gaat naar de bioscoop om zich te verstrooien, hij behoeft daar niet na te denken over God en godsdienst. U zou niet met hem mee willen gaan. Maar in uw eigen huis bent u toch zijn metgezel geworden. Zonder dat u het weet neemt u de idealen, de zienswijze en het morele peil van de duivel over.

U verwondert u over het feit, dat u geen vorderingen maakt in uw christelijke leefwijze. Maar de atmosfeer in een minderwaardige omgeving is niet bevorderlijk voor een geestelijke groei. Er zal een totale verandering moeten komen in uw gewoonten, anders zal een ontwikkeling in uw geestelijk leven niet mogelijk zijn.8 Houd uw belangstelling onder controle

Iemand die van alle markten thuis is, weet meestal alles maar half. In het christelijk leven moet men een specialist zijn. Te veel belangstelling voor allerlei andere dingen kost tijd en energie zonder dat wij er dichter bij God door worden gebracht. Weet u zich te beperken, dan zal God uw hart ruimer maken.

"Jezus alleen" klinkt een onbekeerd mens in de oren als een leuze, die het leven op een dood spoor brengt. Maar veel gelukkige mannen en vrouwen kunnen getuigen, dat het "Jezus alleen" hun leven oneindig veel ruimer en rijker heeft gemaakt dan ze ooit hadden kunnen denken.

Christus is de kern van alle wijsheid, schoonheid en waarheid. Hem steeds intiemer te leren kennen betekent steeds meer openstaan voor al wat goed en schoon is. Het hart wordt ruimer als het zich sluit voor de zonde en alleen openstelt voor Christus. Probeert u het maar!9 Begin te getuigen

Probeer iets te doen voor God en voor uw naaste. Zoek uw gemak niet. Stel uzelf beschikbaar en weiger niet als uw predikant u iets vraagt. Streef niet naar een leidinggevende functie. Leer gehoorzamen, neem genoegen met een nederige plaats totdat het u heel duidelijk is, dat God u op een hogere post nodig heeft. Steun uw nieuwe voornemens met uw geld en gaven, wat die ook mogen zijn.10 Vertrouw op God

Begin met iets van God te verwachten. Uw Voorspraak is gezeten aan Gods rechterhand! Heel de hemel staat aan uw kant. En God zal u niet beschamen.

Als u deze raadgevingen opvolgt, zult u heel zeker een opwekking in uw eigen hart ervaren. En wie kan zeggen hoe ver deze zich zal uitbreiden? God weet hoe wanhopig de kerk een geestelijke opwekking nodig heeft. En deze kan alleen komen door de bekering van de enkeling.A.W. Tozer

Vertaling: Herman de Heus