Hoelang worden we nog bedrogen?

Feike ter Velde • 86 - 2010 • Uitgave: 5
- hypes en politieke voorkeuren in de media -

De media vertellen ons die zaken van het nieuws die door de bureauredacteuren als ‘nieuws’ worden aangemerkt. Met andere woorden: er vindt een voorselectie plaats. U ziet, hoort en leest niet het echte nieuws, maar een selectie uit de grote hoeveelheid feiten die zich in de wereld aandienen. De criteria voor die selectie zitten in het hoofd en het hart van de bureauredacteur. Voorbeeld: als hij op de hand is van de zogenaamde verdrukte Palestijnen zal hij het nieuws langs die lijnen selecteren. Dat geldt ook voor de klimaatverhalen. Hoe lang worden we nog bedrogen?


Twee zaken die onmiddellijk in het oog springen en de gemoederen al langere tijd bezighouden: de nieuwsvoorziening uit het Midden-Oosten en de verhalen over het klimaat. Bij dat laatste lijken de dingen erg op het verhaal van de keizer die geen kleren aan had. U kent het sprookje wel van de beroemde Hans Christian Andersen uit het midden van de negentiende eeuw. Het toont ons de macht van de meerderheid en de zwakte van het individu, die zijn eigen mening maar voor zich houdt uit angst voor die massieve meerderheid. Iedereen ziet de werkelijkheid wel, maar niemand durft het hardop te zeggen.
Over de hele wereld zijn vragen aan milieudeskundigen en klimaatalarmisten hoe het nu eigenlijk zit en men krijgt steeds hetzelfde verhaal. De VN-commissie die over het klimaat gaat (het IPCC) heeft leugen en bedrog afgesproken, om bedreigende cijfers over de opwarming van de aarde in stand te houden en de werkelijkheid - namelijk dat de aarde sinds 1997 niet meer warmer wordt - te verdoezelen. E-mails over de truc werden gekraakt en tot schrik van de hele wereld gepubliceerd. Nu probeert men het dood te zwijgen. Feit is dat gedurende die periode de toename van CO2 in dezelfde curve omhoog is gegaan. Dat CO2-uitstoot en de opwarming dus niets met elkaar te maken hebben, is door velen, achteraf en onder druk van deze feiten, toegegeven. Menselijk handelen - lees CO2-uitstoot van vooral industrie en verkeer - hebben geen invloed op het klimaat. De boodschap “Wij moeten de aarde redden” is niets anders dan hoogmoedige menselijke waan, waar allerlei mensen handig op inspelen om er gretig winst uit te slaan. Maar dat mocht niemand hardop zeggen.
Een klein kind riep, toen de naakte koning langs kwam, dat hij geen kleren aan had. Toen durfden ook anderen de waarheid te zeggen: inderdaad een koning zonder kleren! Het IPCC van de Verenigde Naties staat onder leiding van de Indiase hindoe, dr. Rajendra Pachauri. Hij kreeg, samen met de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore, de Nobelprijs. Beiden, zoals nu gebleken is, op valse gronden! Trouwens, eerder kreeg ook Yasser Arafat deze Nobelprijs voor de Vrede. Toen zijn de zelfmoordterroristen van Arafat begonnen in Israël dood en verderf te zaaien onder Israëlische burgers.
Nu de wandaden van het IPCC onder leiding van deze Pachauri bekend zijn geworden, wankelt zijn ‘troon’. Ook de manier waarop hij destijds reageerde op wetenschappers die de VN-rapporten met feiten kritisch bejegenden, o.a. Dr. V.K. Raina, laat misschien wel het dubieuze karakter van deze man zien, want hij noemde het kritische rapport van zijn landgenoot ‘voodoo’-wetenschap. Dat is kwalijk als men op academische gronden iets anders beweert, zoals Raina deed. Uit de ontdekte e-mailfraude bleek dat Pachauri en zijn collega’s alle andere geluiden uit de wereld van de wetenschap de mond wilden snoeren.

Onze minister van milieu, mevrouw Jacqueline Cramer (PvdA), roept nu dat ze geen ‘fouten’ van de wetenschap meer zal dulden. Alleen, dáár gaat zij niet over. Ze heeft zich jarenlang kritiekloos achter de milieugoeroes geschaard en zichzelf nergens een kritische vraag gesteld. Vlak voor de mislukte klimaattop in Kopenhagen, waarvoor miljoenen euro’s werden uitgegeven, ook van onze belastingcenten, verdedigde ze zich tegen de bekend geworden grote fouten - beter: opzettelijk geknoei met cijfers? - van de wetenschappers. Ze heeft al jaren kennis kunnen nemen van cijfers en meningen van andere wetenschappers die op goede gronden grote vraagtekens plaatsen bij de huidige klimaatrapporten, maar die heeft ze altijd genegeerd. Sterker nog, die werden door het grootste deel van de media eveneens genegeerd. Alles moet mee in het vergiftigde en leugenachtige klimaat van milieuwetenschappers. Helaas kwam er ook van gerenommeerde christelijke media weinig of niets openbaar van zó veel tegengeluiden.
We mogen uitzien naar meer kritisch denkende journalisten en vooral bureauredacteuren bij kranten en radio- en televisiestations. Want eens komt toch de waarheid boven tafel. De wereld is niet maakbaar met ideeën uit het dromenland van New Age-mensen en andere heidense wereldverbeteraars. Misschien kunnen dan ook al die verschrikkelijke windmolens uit ons landschap verdwijnen, want er zijn reeds tal van andere energiebronnen uitgevonden.
Blijft gelden voor christenen en voor elk mens op aarde, dat we leven in de schepping van God, die deze schepping onderhoudt door het Woord Zijner kracht, maar dat wij rentmeesters zijn op aarde met verantwoordelijkheid voor het milieu.

We zien steeds dezelfde dingen in de nieuwsvoorziening over Israël in het Midden-Oosten en de islam hier in het Westen. De islam heeft gewonnen op de Balkan en het Servische Kosovo is ‘veroverd’ door de Albanese islamieten. Maar de waarheid over de werkelijke verhoudingen horen we niet. De opmars van de islam richting Europa heeft in de twintigste eeuw een nieuwe impuls gekregen, gesteund met NAVO-bommen op Servië en Palestijnse strijders in Bosnië. Het islamitische Bosnië, nu nog stevig ‘bestuurd’ door VN-stromannen, is een broeinest van corruptie en zal niet makkelijk een democratie kunnen worden.
Als in het altijd vredige Maleisië islamitische terroristen kerken in brand steken, horen we hier dan over strijd tussen ‘christenen en islamieten’? Nee, het is terreur van extreme islamieten, maar ja wie dat zegt is eenzijdig. In hun Bijbel staat voor God het woord ‘Allah’, omdat men geen betere begrijpelijke vertaling kon vinden. Nu eist de islam dat dit woord eruit gaat, want Allah is van de islam. Die eis wordt kracht bijgezet met het in brand steken van kerken.

Erger nog is het gedrag van Palestijnen jegens de staat Israël en jegens alle Joden. Voortdurend worden we hier op het verkeerde been gezet en krijgen niet te horen wat er in de wereld van de Palestijnen leeft en hoe er wordt gedacht over Israel en de Joden. Op 30 januari 1996 zei wijlen Yasser Arafat tegen Palestijnse leiders in Zweden het volgende: “Wij Palestijnen zullen alles overnemen, inclusief geheel Jeruzalem. Alle rijke Joden zullen naar Amerika afreizen. Wij concentreren ons nu op het psychologisch verdelen van Israël in twee kampen. In vijf jaar tijd zullen er op de Westbank en in Jeruzalem zes tot zeven miljoen Arabieren wonen. Jullie begrijpen wel dat we bezig zijn de gehele staat Israël weg te vagen en een pure Palestijnse staat te vestigen. Aan Joden heb ik geen behoefte; zij zijn en blijven Joden.”

De bekeerde Palestijn en nu in Amerika wonende Walid Shoebat schrijft openlijk over het fascistische karakter van de islamitische terreur tegen Israël. Ook hoe hij en bijna alle jonge kinderen opgeleid worden, compleet met een militair uniform aan, om te leren op Joden te schieten en vooral te leren haten. Het haten van de Joden, het haten van Amerika en het haten van heel het vrije Westen. De geestelijke achtergrond is dezelfde als die van Nazi-Duitsland ten tijde van de Holocaust. In heel de islamitische wereld wordt deze Jodenhaat op scholen gepredikt. Het is niets anders dan racisme, dat men in ons land zegt te verafschuwen.
Het blijft dan onbegrijpelijk dat mensen als Dries van Agt, Hans van den Broek en Harry van Bommel zich zo actief inzetten voor een Palestijnse staat. Wie wil weten hoe de Palestijnen zichzelf regeren, moet een kijkje gaan nemen in Gaza, waar ze volledig zelfbestuur hebben. De martelingen en de onderlinge terreur van machtige warlords hebben een sfeer van angst en onderdrukking geschapen, waarin nauwelijks te leven valt.

Ex-moslim Zachariah Anani, geboren en getogen in Libanon en ook opgevoed als Jodenhatende terrorist, verklaart dezelfde dingen. Deze mensen worden hier in de media - vooral in Europa, maar gelukkig niet in Amerika - geweerd. Hij was bijna onthoofd door islamitische moordenaars nadat hij christen was geworden. Zelfs zijn eigen vader had moordenaars ingehuurd, teneinde hem om te brengen. Waarom krijgen deze mensen - en er zijn er heel veel van - praktisch geen toegang tot onze nieuwsmedia. Misschien denkt men dat het Geert Wilders in de kaart speelt, die het fascistische karakter van de politieke islam aan de orde stelt en daar veel mensen mee aan zijn kant krijgt. Echter de opmars van de islam in Europa en Amerika - met daarin meekomend politiek extremisme - is niet te ontkennen. Talloze mensen komend uit deze islamitische stromingen kunnen dit verklaren. Vele ex-moslims getuigen van het wrede karakter van hun vroegere religie. En hier lezen we soms het getuigenis van een Nederlander die moslim werd en dat nog wel in een christelijke krant. En dan moeten we vooral lezen over het vredelievende en rustgevende karakter van zijn religie.
De mensen die ons voorlichten, ook in de christelijke media, hebben grote verantwoordelijkheid. Zij behoren de donkere wolken aan de horizon van onze samenleving als eerste te onderkennen en profetisch te spreken. Als dat niet gebeurt, worden wij bedrogen.

Feike ter Velde