Honderd jaar geleden: De opwekking van Wales

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 11
Honderd jaar geleden:

De opwekking van Wales

- Een bijzonder fenomeen in de kerkgeschiedenis -
Het jaar 1904 staat vermeld in de Britse kerkgeschiedenis als het jaar van de grote opwekking van Wales. Vanuit Wales sprongen er vonken over naar andere delen van de wereld. Het werk van Het Zoeklicht is mede te danken aan het bijzondere visioen dat Johannes de Heer kreeg tijdens zijn bezoek aan Wales, enkele maanden na het uitbreken van de opwekking.

Andere landen, waaronder Noord-Korea in 1907, ontvingen van de opwekking van Wales mede een volle zegen. Opwekking, of liever ‘herleving’ is voor elke kerk in alle eeuwen altijd een zegen, of beter gezegd: een noodzaak! Kijken naar Wales van een eeuw geleden wordt bidden om een herleving vandaag.
Wie heeft gelezen over een herleving (opwekking) in de kerkgeschiedenis – en er is heel veel over geschreven – krijgt een honger en een dorst naar zo’n diepe geestelijke ervaring. Wales is wellicht een van de meest sprekende voorbeelden van wat een herleving is en de diepe indruk die dat nalaat op de generatie die dat heeft meegemaakt. Allerlei geestelijk werk, vooral ook zendingswerk, is geboren in tijden van herleving. De echte bediening van de apostel Paulus is begonnen in de opwekking in Antiochië (Hand. 11:25).De opwekking van Wales heeft diepe sporen getrokken, terwijl ze zo eenvoudig begon met een jonge man van vierentwintig jaar, Evan Roberts, in diens geboorteplaats Loughor. Een jongeman, een mijnwerker zonder veel opleiding, die ruim een jaar een bijbelschool achter de rug had. Maar de levende God had hem uitverkoren, geroepen en toegerust met de Heilige Geest tot een grote taak. De Geest had deze jongeman zo diep aangeraakt dat van hem werd getuigd dat "zijn gelaat de heerlijkheid des Heren weerspiegelde" (2 Cor. 3:18).

In de hele landstreek, werd Evan Roberts gevraagd te komen spreken. Kerken stroomden vol, soms moesten volle kerken uren lang wachten voordat Evan aankwam. Bescheiden en beschaafd sprak hij Gods Woord en er kwam verbrokenheid, zondebesef, schuldbelijdenis en daarna grote vreugde over de menigte als de kracht van Gods Geest alle weerstand stukbrak. Duizenden en duizenden komen in korte tijd tot bekering in alle steden en dorpen van Wales. Overal werden café’s gesloten of omgebouwd tot bijbelstudiezalen, politiekorpsen richtten mannenkoren op, om op straat geestelijke liederen te zingen, omdat de politie niets meer te doen had. Gestolen spullen werden overal naar de oorspronkelijke eigenaar teruggebracht. De omzet van sterke drank daalde met tachtig procent. Mensen werden krachtdadig bekeerd, alcoholverslaafden verlost, predikanten vervuld met Gods Geest om te prediken als nooit te voren. Overvolle kerken werden tot op de fundamenten geschud als de menigte massaal op de knieën ging en God om genade ging roepen. Ze vonden de liefdevolle genade van de Jezus, die hen was verkondigd. Jezus, die aan het kruis van Golgotha Zijn armen had uitgespreid om allen te nodigen. Grote massa’s kwamen tot Hem in grote verbrokenheid. Mensen werden met elkaar verzoend en gebroken huwelijken hersteld. De wereldse kranten besteedden meer aandacht aan de opwekking dan aan enig ander nieuws. Op zeeschepen die de haven Cardiff binnen voeren knielden zeelui op het dek neer onder grote overtuiging van zonde en riepen tot God om genade. Nog voordat zij hadden gehoord van de herleving die gaande was op de wal had Gods Geest hen al bijzonder overtuigd van zonde en genade. Het leek erop alsof de dagen van de grote predikers uit de 18e eeuw waren teruggekeerd, waarin miljoenen mensen tot bekering kwamen onder de machtige prediking van mannen als George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards en Charles Finney.

Aan het begin van de 20e eeuw, in 1904, heeft de Here Zijn heerlijkheid geopenbaard over Wales in de grote herleving van die dagen. Zou dat niet weer kunnen gebeuren? Overal in ons land zijn tekenen van honger en dorst naar de Here en naar Zijn gerechtigheid en genade. Deze honger en dorst gingen ook vooraf aan de dagen voor de herleving in Wales. Laten we ons allen laten inschakelen in de gebeden voor een herleving in ons land en in Europa. Als Gods Geest als een onstuimige rivier alle zonden en goddeloosheid stukbreekt en vergeving doorbreekt. De machten der duisternis maken zich zichtbaar op, om heel ons volk in de slavernij van de zonde te ketenen. Maar de macht van de levende God en de genade van de Here Jezus Christus zijn in staat om die duisternis te breken. O, als we toch zien in de kerkgeschiedenis dat in tijden van herleving ook vrijzinnige predikanten tot bekering komen en met kracht gaan getuigen van het reinigende bloed van Christus, dan hebben wij geloof dat de Here bij machte is dat ook vandaag te geven. Dwars door alle verwarring en verduistering heen. Laten we ophouden te strijden over allerlei zaken en laten we beginnen te bidden om dat ene: O Here, zult Gij ons niet doen herleven, opdat Uw volk zich in U verheuge?" (Ps. 85:7).

Het eerste weekend van oktober vindt een speciale samenkomst plaats in Het Brandpunt te Doorn over herleving in onze tijd. Het thema is: "Herleving - een heerlijk werk van God". Een bijzonder weekend, met ds. Francois Carr uit Zuid-Afrika. Hij komt speciaal voor dit weekend naar Het Brandpunt te Doorn.Feike ter Velde