Hoofddoel van de Heilige Geest: verheerlijking van Christus!

John Hofman • 84 - 2008 • Uitgave: 9
Kerstfeest en Pasen spreken nog wel tot de verbeelding van veel gelovigen, maar Pinksteren roept vaak vragen op. Voor sommigen is de Heilige Geest een bron van energie, voor anderen een middel om wonderen en tekenen te doen. Relatief weinig gelovigen realiseren zich dat het de Heilige Geest er primair om te doen is om Jezus in en door ons heen te verheerlijken.

In Johannes 16:7-10 spreekt Jezus over de Trooster (de Heilige Geest) die de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat ze niet in Christus geloven, van gerechtigheid, omdat Jezus tot de Vader gaat en van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Ook zal Hij de gelovige leiden tot de volle waarheid. ‘Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar wat Hij van Mij hoort zal Hij spreken, Hij zal u de toekomst verkondigen. Bovendien zal Hij Mij (Christus) verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne en daarom zeide Ik (Jezus): Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.’

In dit artikel wil ik de nadruk leggen op het verheerlijken van Christus! We zien in Johannes 16:14,15 God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze staan met elkaar in eeuwige constante verbinding. God de Vader legt al Zijn heerlijkheid op Christus, Zijn Zoon en Christus presenteert de Heilige Geest aan ons als de Trooster, de Raadsman en de Leraar die tot doel heeft Jezus bekend te maken en te verheerlijken.

De kardinale vraag is of we de Heilige Geest werkelijk alle vrijheid en ruimte geven om - wat het ook kost - Jezus te verheerlijken in ons leven. Ik noem u een aantal criteria om deze vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden:
1. Wordt er recht gedaan aan Gods Woord. Paulus zegt zelfs in Galaten 1:8 dat een ieder, zelfs een engel, die een ander Evangelie brengt dan Jezus Christus en Dien gekruisigd, vervloekt is.
2. Staat het volbrachte werk op Golgotha centraal of voeren andere zaken zoals genezing, voorspoed, succes, persoonlijke ontplooiing e.d. de boventoon?
3. Is ons leven een toonbeeld van gerechtigheid, van naastenliefde, integriteit en waarheid, of varen we een zigzagkoers waarbij de liefde voor God en die voor de wereld om de voorrang strijden?
4. Hebben we werkelijk ontzag voor een heilig God? Niet voor niets spreken we over de Heilige Geest. Heiligheid is dus een onlosmakelijk deel van de Derde Persoon van de Godheid!
5. Is er echt sprake van nederigheid in ons leven of is trots nog sterk aanwezig?
6. Geven we alle ruimte aan de Heilige Geest of willen we in bepaalde gebieden (comfort, stokpaardjes, ambities, geld, vrijetijdsbesteding) zelf ‘heer’ zijn?
7. Staan de gaven (charismata - wonderen, tekenen, krachten) voorop, of gaat het om ontwikkelen van christelijk karakter?
Met andere woorden: zijn we gericht op oppervlakkige, snelle zegeningen (magnetronprincipe), of verwelkomen we ook lijden en verbrokenheid. Paulus zegt in Romeinen 6:5 dat het najagen van Zijn opstandingskracht impliceert dat we ook deelhebben aan Zijn lijden.

Zijn we gelukzoekers die gericht zijn op (tijdelijke) zegeningen, op gevoelservaringen, of willen we de Heilige Geest toestaan karaktereigenschappen als rechtvaardigheid, ontferming, integriteit en nederigheid ten volle in ons te doen ontwikkelen. Gevoelservaringen komen en gaan, maar Gods Woord blijft eeuwig bestaan. De Schrift geeft in Efeze 4:30 een ernstige waarschuwing af. ‘En bedroeft de Heilige Geest niet door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.’ Het is dus mogelijk om de Heilige Geest uit te doven, uit te blussen of te bedroeven. De Schrift waarschuwt ons in Jakobus 4:4 dat wie een vriend van de wereld wordt, metterdaad een vijand van God wordt.

Het zijn de vruchten van de Heilige Geest in ons leven die bepalen of we met hooi, hout of stoppelen hebben gewerkt, of met goud en edelgesteente (1Kor. 3:13).

Laten we uit dankbaarheid voor de onuitsprekelijke genade aan ons bewezen door het volbrachte werk van Christus op Golgotha, met ons ganse wezen God liefhebben boven alles. Dan zal Christus ten volle in en door ons verheerlijkt worden!

John Hofman