Hoofdzaken in de Profetie

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 24
In dit nummer bieden wij u een reeks artikelen, die de grote gebeurtenissen aangeven van de toekomst, zoals de Bijbel ons die laat zien. De bijbelse beschrijving van de toekomst omvat velerlei gebieden: de volkerenwereld en de politieke machthebbers, de ontwikkelingen van kerk en gemeente, het volk Israël. In al die ontwikkelingen kunnen we lijnen zien, die we als ‘als tekenen van de tijd' mogen aanduiden. Die tekenen worden ons in de Schrift gegeven om erop te letten, zodat we weten hoe laat het is op de klok van God.

Dit nummer is dan ook een echt `bewaarnummer', waarop je later nog eens terug kunt grijpen, als de dingen zich steeds meer gaan toespitsen. We leven in een ernstige tijd, maar ook in een tijd waarin we met vreugde verwachten mogen. Het loopt de levende God immers niet uit de hand in deze wereld. De dingen gaan zoals is voorzegd in Zijn Woord.

Omdat dit zo'n bijzonder nummer is — met, naar onze bescheiden mening, ook zo'n belangrijk thema — sturen we dit blad ook naar een bredere kring van mensen binnen onze gezichtskring. Het is een goede gelegenheid een ieder in kennis te stellen van de dingen die zo weinig aandacht krijgen: namelijk de bijbelse toekomstverwachting. Wat zou het fijn dat u, die geen abonnee bent van ons blad, zou overwegen om een abonnement te nemen. Ten eerste om zelf iedere twee weken even bezig te zijn met dit prachtige bijbelse thema en om daarna het blad ook weer door te geven aan anderen, aan vrienden, familie, kinderen of kleinkinderen. Maar vooral ook om zelf de bijbelse lijnen beter te leren kennen.

Die lijnen worden, bij aandachtige Schriftstudie, helder. Het eerste dat gebeuren moet, is dat de Here Zijn Gemeente thuishaalt, in het huis van de Vader met de vele woningen (Joh. 14:1-3). Dat is de Opname van de Gemeente — nauwkeurig beschreven door de apostel Paulus in 1 Thess. 4: 13-18. Daarna volgt de Grote Verdrukking — de dag des Heren - voor Israël en de volken (Matth. 24:21), nauwkeurig beschreven in de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 6 — 19. Die vreselijke verdrukking, van zeven jaar, eindigt met de Wederkomst van de Here Jezus. Hij komt dan als Koning voor Israël om de aarde te richten en Zijn Rijk op te richten, het Vrederijk. Dan zal Israël worden tot `hoofd der natiën' en Messiah Jeshua zal heersen op "de troon van zijn vader David" (Luc. 1:32). Dit zijn de hoofdlijnen van de profetie, zoals die verder in dit nummer en komende nummers worden uitgewerkt.

Wat is het verheugend dat onder de druk van onze tijd en de spanningen in de wereld er meer oog komt voor de tekenen van de tijd. Aan de ene kant zien we een enorm toenemend verval in de christenheid door het loslaten van de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God. Aan de andere kant een toenemende belangstelling om te vragen naar de weg die de Bijbel wijst, omdat die zo helder en concreet spreekt over de tijd waarin wij leven. De tekenen van de tijd komen in onze dagen allemaal tegelijkertijd in beeld en vormen de hoofdzaken van het dagelijks nieuws. Daarom: "Zalig hij die voorleest en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, want de tijd is nabij" (Openb. 1:3).

Onze hartelijke bede is dat u in het licht van deze tekst een zegen zult ontvangen bij het lezen van ons blad.

Namens de redactie
FtV