Ieder mens een chip

Jaap Spaans • 80 - 2004/05 • Uitgave: 7/8
Ieder mens een chip

- apocalyptisch scenario van de nabije toekomst -
Eind mei verscheen er in diverse dagbladen een opmerkelijke publicatie. Een discotheek met vestigingen in Rotterdam en Barcelona, injecteert bij vaste bezoekers een chip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid. De chip bevat informatie, bijvoorbeeld over het tegoed aan geld dat discoganger heeft om consumpties te betalen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en steeds meer christenen vragen zich af, hoe ver we nog verwijderd zijn van de situatie die wordt beschreven in Openbaring 13. Daar gaat het over een dictator, die een wereldwijd (computer)systeem gebruikt om de mensheid te verleiden en naar zijn hand te zetten. Om deze ontwikkeling goed te plaatsen, is het van belang enige feiten en achtergronden te belichten.Een wereld in chaos

Overal neemt de chaos toe. We worden overspoeld met nieuws over oorlogen, de dreiging van terroristische aanslagen, geweld en fraude met betaalmiddelen. Een naar vrede en veiligheid smachtende mensheid, zoekt wanhopig naar een oplossing voor de zich maar opstapelende problemen. Politici, wetenschappers en ondernemers menen dat zij de crisis kunnen bezweren door de invoering van een wereldwijd controlesysteem. Daarmee kan men overal ter wereld, op betrouwbare wijze iemands identiteit vaststellen, bijvoorbeeld bij grenscontroles of bij het verrichten van betalingen per computer.Een sluitend controlesysteem

In de jaren zeventig was het nog gemakkelijk om iemands identiteit vast te stellen. Geld haalde je op bij de balie van de bank, waar het bankpersoneel de klanten persoonlijk kende. We rekenden nog contant af bij de kassa in de supermarkt. Sinds de computer de samenleving heeft veroverd is de situatie totaal gewijzigd. Transacties worden steeds vaker afgewikkeld via computers. Door de moderne technieken kunnen echter ook criminelen en terroristen E gemakkelijk reisdocumenten en bankbiljetten vervalsen. Daardoor zijn traditionele controlesystemen niet meer betrouwbaar. Wat de mensheid nodig heeft is een sluitend systeem, dat al die lastige pincodes en wachtwoorden kan vervangen. Na jaren van experimenteren is men erin geslaagd betrouwbare controlesystemen te ontwikkelen op basis van biometrie en chipinjectie.Een chip in het lichaam

Biometrie is een ingewikkeld woord, maar de gedachte achter het systeem is simpel. Ieder mens beschikt over unieke lichaamskenmerken. Die kenkennis is niet nieuw, want sinds er mensen bestaan herkennen ze elkaar aan de hand van kenmerken als het gezicht of de kleur van de ogen. De politie gebruikt al meer dan een eeuw vingersporen om misdrijven op te lossen. Bij biometrie gaat men uit van dezelfde uitgangspunten. Nieuw is, dat men computers gebruikt om lichaamskenmerken om te zetten in meetbare eenheden en dat kan in een fractie van een seconde. Het systeem is zo betrouwbaar gebleken, dat in België eind 2004 wordt gestart met de uitgifte van biometrische paspoorten. Na de zomervakantie begint in ons land een grootschalige proef met de uitgifte van biometrische reisdocumenten. Waarschijnlijk zal gebruik worden gemaakt van vingerafdruk en gelaatsherkenning, want dat zijn internationaal erkende standaarden. In de Verenigde Staten is het systeem op alle internationale luchthavens in gebruik. Helaas gebeurt daar, waar critici in het verleden voor hebben gewaarschuwd. Informatie, bijvoorbeeld van vliegtuigpassagiers, wordt opgeslagen in enorme centrale computerbestanden. Door een druk op de knop kan iemand worden uitgesloten van bepaalde diensten of de toegang worden geweigerd. Het is nog maar het begin. Binnen tien jaren zullen er biometrische pasjes komen in de zorg, het bankwezen en andere sectoren. De laatste tijd wordt ook duidelijk, dat biometrie en chiptechnologie geen concurrerende technieken zijn, maar elkaar juist perfect aanvullen.

Tegen het injecteren van chips bij mensen bestaat grote weerstand. Dat zal slechts tijdelijk zijn. Alles zal moeten wijken voor onze veiligheid en dat het inbrengen van chips grote voordelen biedt, staat vast. In een chip kan bijvoorbeeld informatie worden opgeslagen, zoals een medisch dossier. Gevoegd bij een uniek nummer voor ieder mens, zal de nieuwe technologie een perfect universeel controlesysteem opleveren. Maar wordt de aarde hierdoor ook een veilige en vredige planeet? Nee, want onze problemen hebben een geestelijke oorsprong.Teken des tijds

De introductie van de moderne controlesystemen kunnen we niet los zien van andere profetische ontwikkelingen zoals de situatie rond Israël, de opkomst van Europa en de toenemende wetteloosheid (Mattheus 24: 6-14). Onderwerpen die in Het Zoeklicht altijd centraal hebben gestaan. De nog ontbrekende schakel is een universele leider, die zijn wil aan de wereldbevolking oplegt. Door biometrie en chiptechnologie is de vervulling van Openbaring 13 voor het eerst in de geschiedenis technisch realiseerbaar. Waakzaamheid is dan ook geboden. Er is echter geen reden voor angst en paniek. We mogen als gelovigen immers reikhalzend uitzien naar de wederkomst van de Here Jezus Christus. Alleen Zijn komst zal ware vrede brengen op deze wereld. Biddend en vol verwachting mogen we uitzien naar Zijn komst.Jaap Spaans