Ik geloof (niet) in evolutie

Henk Schouten • 85 - 2009 • Uitgave: 4
Bovenstaand opschrift leek me de beste weg u dit artikel in te lokken. Ik heb ook gezien hoe Andries Knevel zijn handtekening zette onder zijn gewijzigd inzicht aangaande het ontstaan van de schepping. Die verandering is dusdanig dat ik niet anders kan dan concluderen dat er evolutie is… Knevel immers muteerde van creationist tot evolutionist. Of ligt het toch anders? Zou het niet juist een teken van degeneratie kunnen zijn? Of, en dat is nog ernstiger, gewoon van blasfemie, godslastering en hoogmoed?

Handtekening
Ik weet dat dit zware woorden zijn, maar het gaat om het woord van God. Volgens de moderne priesters van de mediatempels, kan God alleen doen wat past in hun gedachten en in hun al dan niet wetenschappelijk inzicht. Maar wat is wetenschappelijk inzicht? Is de wetenschap absoluut en uniform? Hebben we het over de wetenschap van voor of na de Copernicaanse omwenteling. Hebben we het over wetenschappelijke inzichten van 200 jaar geleden, van 100 jaar geleden, van 25 jaar geleden of van de afgelopen 5 jaar, of over de inzichten van die over 50 jaar gelden?
Ik bedoel te zeggen, de wetenschap zelf zit in een golfbeweging. Veel van wat eerder als vast en zeker en wetenschappelijk vaststond, moest bij groeiend inzicht weer herroepen worden. Het is dus goed mogelijk dat Andries Knevel over 25 jaar, mocht hij tijd van leven hebben, opnieuw zijn handtekening zou willen zetten omdat hij weer geëvolueerd is. Zou Knevel zijn handtekening gezet hebben onder de programma’s van de EO, zoals die in het verleden werden uitgezonden? Ik begreep van wel. Dan is het enige dat de handtekening van nu aangeeft dat het een waardeloze handtekening is.

Verslaglegging schepping
Zou de Here God, als Hij vandaag de scheppingsgeschiedenis zou laten opschrijven, andere dingen ingeven? Zou de Here God het dan over de big bang en alles wat in de evolutietheorie naar voren komt, voor ons meer ontwikkelde mensen, zo hebben laten optekenen, dat het past bij ons kennisniveau? Ik geloof vast van niet. De Here God heeft het laten opschrijven, zoals Hij het gedaan heeft. Er zijn voldoende fantasieverhalen, sagen en legenden over de hele wereld verspreid, die een heel andere ontstaansgeschiedenis aangeven. De Here God was niet gebonden aan een patroon van zes dagen, tenzij het ook echt zo is gebeurd. Dat geloof ik. Hebreeën 11:3 zegt het zo: ‘het zichtbare is niet ontstaan uit het waarneembare.’

De weken?
God schiep de zon, de maan en de sterren. De functie van die Multi-watt lampen is niet alleen zorg te dragen voor verlichting overdag, dan wel ’s nachts. Ze zijn er ook om ons de vaste tijden aan te geven. Dag en maand en jaar (Gen. 1:14). Let u goed op. Het dag- en jaarritme is er door de zon, het maandritme is er door de maan. Waar komt het weekritme vandaan? Dat heeft helemaal niets te maken met hemellichamen. Er is geen fysiek element, geen psychologisch of filosofisch argument op grond waarvan de hele wereld op haar kalenders een weekindeling heeft. Het enige argument is een theologische: de Here God wilde dat de hele wereld weten zou, dat Hij in zes dagen de aarde heeft geschapen. En dat wordt nu, in zendtijd van de EO door coryfee Andries Knevel gecorrigeerd, hij weet het beter. Of ligt het toch anders? Schreef Paulus niet, ‘er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen’ (2Tim. 4:3)?
Paulus schreef ook, ‘blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd’ (2Tim. 3:14).
Ik hoef de Bijbel niet te verdedigen, maar wil u lezer slechts bemoedigen, Gods woord staat vast en is volkomen betrouwbaar.

Ds. Henk Schouten