Imitatie van het vrederijk

Henk Schouten • 84 - 2008 • Uitgave: 2
Satan wordt wel eens Gods eigen aap genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat satan voortdurend God na-aapt. Er komt een valse kerk, de hoer tegenover de bruid van Christus. Satan heeft ook een valse Messias en wil zichzelf presenteren als God. Het is zijn doel niet alleen als god eer en glorie van mensen te ontvangen, maar hij wil ook een wereldwijd koninkrijk vestigen, zijn vrederijk. In de eindtijd, vlak voor de wederkomst van de Here Jezus, zal satan inderdaad een wereldomvattend rijk weten te realiseren waar de mensen hem als god zullen aanbidden.

Uit de profetie van Daniël over de grote wereldrijken die elkaar opvolgen, leren we dat het laatste rijk door de Here Jezus Zelf vernietigd zal worden. In Daniël 7:23 lezen we: ‘Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen.’ Het Romeinse rijk heeft veel andere koninkrijken aan zich onderworpen, in het bijzonder die landen rond de Middellandse Zee, inclusief delen van Afrika en West-Azië, maar het omvatte nooit de hele aardbol. Uit boven geciteerd vers leren we dat dit laatste rijk wèl de hele aarde zal omvatten. Dit zal de vervulling zijn van de ambitie van satan. Hij zal een rijk hebben vergelijkbaar met de regering van de Here Jezus tijdens het vrederijk. Velen werden of worden door dergelijke ambities gedreven. Hitler is daar een duidelijk voorbeeld van. Hij noemde zijn rijk ´Het derde rijk´.

De identiteit van de komende machthebber
In Daniël 7:8 is sprake van de kleine hoorn. Deze persoon zal eerst de heerschappij over drie en vervolgens over alle tien van de dan fungerende machthebbers hebben. Zij heersen over het kerngebied van het nieuwe Romeinse rijk dat komen gaat. In Daniël 9:26 wordt meer over deze persoon bekend: hij zal horen bij het volk dat Jeruzalem zal innemen. Maar over zijn ras en eventuele politieke achtergrond vernemen we hier niets. Vervolgens lezen we in Daniël 11:36-38 ook nog het één en ander: ‘En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt. Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan; op de lieveling der vrouwen noch op enige andere god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich verheffen. Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden.’
De brutaliteit gaat blijkbaar zo ver, dat deze mens zich zelfs boven God verheft. Hij zal uiteindelijk getrokken worden in de laatste grote oorlog, Armageddon.

In 2 Tessalonicenzen 2:3 wordt dezelfde persoon beschreven. Daar wordt hij de ‘mens der wetteloosheid’ genoemd, ‘die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.’ Waarschijnlijk zullen tegen die tijd orthodoxe Joden de tempel hebben herbouwd en is wellicht ook de offerdienst in ere hersteld. Deze machthebber zal die tempel ontwijdden en zich daar als god laten verheerlijken. Daarmee begint feitelijk ook de grote verdrukking. De Here Jezus zegt in Matteüs 24:15,16 ‘Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.’ De aanbidding van deze machthebber is natuurlijk feitelijk een aanbidding van satan zelf.

In het laatste Bijbelboek komen we hem opnieuw tegen. Allereerst in Openbaring 6:2. We zien een ruiter op een wit paard, Hij blijkt effectief in oorlogvoering. Sommigen menen hier de Here Jezus in te moeten herkennen. Dat is ver van de waarheid, zijn gevolg is ook bepaald niet om naar uit te zien. De komst van de Here Jezus lezen we in Openbaring 19.
Deze machthebber, zal waarschijnlijk als overwinnaar uit de strijd, die in Ezechiël 38 en 39 beschreven wordt, tevoorschijn komen. Hoewel dat naar mijn inzicht een ingrijpen van God zelf is, zal de antichrist daar mogelijk de eer voor opstrijken en zo de massa’s achter zich kunnen scharen. Zijn greep naar de totale macht zal succesvol zijn.
Vandaag leven we al in een tijd waarin we zien dat steeds meer macht bij een steeds kleinere groep komt. We spreken van democratie, toch weten we heel goed dat we door media en mannetjesmakers gemanipuleerd worden.

Het is opvallend dat de 20e eeuw voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid een vorm van ‘wereldregering’ mogelijk maakt. We hebben allerlei machtsblokken, de problemen zijn echter zo groot en de risico’s zo onaanvaardbaar, dat het vanzelfsprekend is dat er een soort superregering komt die waarborgen stelt voor vrede en veiligheid en de milieuproblematiek. Daar komt straks ongetwijfeld ook de energievoorziening en de oliedistributie bij.
Vandaag zijn het de VN die allerlei vredesmissies initiëren, allerlei bevoegdheden worden meegegeven aan de militairen. Het doel heiligt de middelen, maar het is geen heilig doel. Onze wereld stevent af op het antichristelijke equivalent van het Messiaanse rijk, maar dat zal geen vrede brengen.
Het zijn wel allemaal tekenen waaruit blijkt dat de Here Jezus spoedig komen zal en met Hem, het vrederijk Gods.

Ds. Henk Schouten