In gewetensnood door identificatietechnologie

Jaap Spaans • 81 - 2005/06 • Uitgave: 22
In gewetensnood door identificatietechnologieDe afgelopen tijd werd ik geconfronteerd met drie ervaringen van medechristenen, die in de praktijk met biometrische identificatie te maken kregen. Zij raakten erdoor in gewetensnood. Twee van hen zijn in dienst bij de rijksoverheid en één is werkzaam in de beveiligingssector. De organisaties waarvoor zij werken voeren een strikt veiligheidsbeleid. Tot bepaalde afdelingen heeft men slechts toegang, nadat een biometrische identificatieprocedure is gevolgd. Biometrie is het gebruik van unieke lichaamskenmerken als de iris, vingerafdruk of DNA voor identificatie. Weigering van een biometrisch kenmerk betekent dat de opdrachten van de werkgever niet kunnen worden uitgevoerd en tot ontslag zou kunnen leiden. Ik gaf deze personen een advies dat ik ook heb beschreven in mijn nieuwe brochure Identificatie (*). Het komt er op neer dat ik een biometrisch kenmerk, bijvoorbeeld voor een paspoort, zou accepteren zij het onder protest. De grens die ik heb gesteld ligt bij implantatie van een identificatiechip in het lichaam. Niet alleen op bijbelse gronden zou ik daar bezwaar tegen hebben. Gedwongen implantatie van een chip is ook in strijd met artikel 11 van de Grondwet, waarin het recht op lichamelijke integriteit ligt verankerd.Jaar van de waarheid

2006 zal een belangrijk jaar worden op het gebied van informatieverwerking, biometrie en chiptechnologie. In navolging van Duitsland zal hier het biometrische paspoort worden ingevoerd. Ook krijgt iedere burger een nieuw uniek nummer, het Burger Service Nummer. Dit nummer kan als ‘zoeksleutel’ fungeren om informatie over personen te verzamelen, op te slaan en te koppelen aan allerlei elektronische dossiers. De gedachte dat alleen enige behoudende christenen hierover verontrust zijn is een misvatting. In het najaar van 2005 verschenen er kritische publicaties in de Staatscourant, de officiële uitgave van onze overheid (31/10, 9/11 en 28/11). Daarin waarschuwt de Raad van Europa dat biometrie rechtstreeks raakt aan de integriteit en waardigheid van het menselijke lichaam. Ook is er de zorg onder deskundigen dat opslag van biometrische gegevens in een centrale databank tot misbruik kan leiden. Commotie was er over de beslissing van de Europese Commissie om alle verkeersgegevens van internet en telecom te bewaren. Velen zijn van mening dat de vrijheid en vertrouwelijkheid van communicatie, een pijler van de democratie, erdoor wordt aangetast. Er mag geen twijfel over bestaan dat de overheid de burger moet beschermen tegen terreur en criminaliteit (Romeinen 13). De moderne identificatiemiddelen hebben zeker voordelen voor de rechtshandhaving en de veiligheid. Het dilemma van de huidige ontwikkeling is dat de druk toeneemt op grondrechten die ook voor christenen van belang zijn.Een sterke leider

Het onderwerp raakt ons allemaal en daarom is een zorgvuldige beoordeling noodzakelijk. Om het onderwerp in een verantwoord bijbelsprofetisch perspectief te plaatsen zijn twee vragen cruciaal:1. Is de huidige wereldsituatie zodanig dat er een sterke leider kan opkomen die de macht naar zich toetrekt?

2. Is het aannemelijk dat deze leider gebruik zal maken van moderne computertechnologie om macht uit te oefenen?Dagelijks worden we via de media geconfronteerd met de problemen op de wereld. Oorlogen, ontwrichting van de samenleving als gevolg van terreur(dreiging), natuurrampen, herlevend antisemitisme en verloedering. De mensheid stevent af op zelfvernietiging. De geschiedenis leert dat dictators gedijen op de voedingsbodem van chaos en onvrede. De wereldsituatie vormt een perfect decor voor de opkomst van een sterke leider, die belooft de immense wereldproblemen op te lossen. In Openbaring 13:11-18 vinden we een beschrijving van hem. Hij verleidt degenen die op de aarde wonen en wil als een god aanbeden worden. In zijn hand zijn moderne identificatiesystemen effectieve instrumenten om macht uit te oefenen. Immers, wie hem niet gehoorzaamt en zijn merkteken niet aanvaardt, kan door een druk op de knop worden uitgesloten van het economische verkeer (Openbaring 13:17). Technologisch bezien staat niets de vervulling van bijbelse profetieën nog in de weg.

We leven in spannende, maar ook profetische tijden. De tekenen wijzen uit dat Zijn wederkomst aanstaande is. Maranatha!Jaap Spaans*De brochure ‘Identificatie’ van Jaap Spaans kost € 4,75 en is verkrijgbaar via het Zoeklicht of bij de boekhandel.