In Memoriam: ds. Jac. Schouten

Feike ter Velde • 85 - 2009 • Uitgave: 1
IN MEMORIAM
Ds. Jac. Schouten


Op dinsdag 25 november 2008 is onze broeder, vriend, collega en voorganger, dominee Jacobus Schouten op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Delfzijl, overleden. Hij is voorganger geweest in een vijftal gemeenten van de Unie van Baptistengemeenten, namelijk IJmuiden, Westerhaar, Eindhoven, Emmen en Delfzijl. Wij kennen hem vooral als voorzitter van Het Zoeklicht, schrijver van vele artikelen in ons blad en inspirerend prediker van het heerlijke Evangelie van onze Here Jezus Christus en met name ook de boodschap van Zijn wederkomst en alles wat daarmee samenhangt.

Dominee Schouten had zijn hart op de goede plaats als het om de dingen van Gods Woord en het Evangelie ging. De eerste keer dat ik van hem hoorde was in 1972 tijdens zijn predikantschap in Eindhoven. We waren bezig met het beleggen van samenkomsten in het kader van de Stichting Evangelisch Ontwaken. Er was een geestelijke opwekking gaande in het westen van Canada en Nederlandse emigranten kwamen hier om te getuigen van de grote daden van God in hun kerken daar. Dominee Schouten was toen een van de eerste voorgangers die ons uitnodigde in zijn gemeente om te horen wat broeders en zusters daar hadden ontvangen, met een diep verlangen diezelfde geestelijke vernieuwing ook in eigen leven en in de eigen gemeente te mogen meemaken. Toen ik zelf bij het werk van Het Zoeklicht betrokken raakte, ten tijde van het voorzitterschap van broeder Henk Blok, leerde ik hem beter kennen en werd hij een voorbeeld voor me van iemand met een nuchter, blijmoedig en standvastig christenleven. Naast alle grote dingen van de profetieën, die ons spreken van de tekenen de tijd, leefde bij hem ook altijd het verlangen naar geestelijke vernieuwing en opwekking in de kerk, een vernieuwing door de Heilige Geest. We hebben daar veel gesprekken over gehad, vaak voor gebeden en dingen gedeeld van wat God in het verleden in de christelijke kerk aan opwekkingen en vernieuwingen heeft gegeven. Als ik aan dominee Schouten terugdenk, komen vanzelf die drie kernwoorden naar boven die we biddend en werkend in de arbeid van Het Zoeklicht verlangen gestalte te geven: Verzoening, Vervulling en Verwachting. In zijn woorden en zijn daden, in zijn prediking en in zijn geschriften, was dat altijd zichtbaar. Wij bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de volle vrede van de Here toe in het gemis van deze lieve man.

Feike ter Velde


Broeders en zusters,

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
(1 Korintiërs 15:57)

Op dinsdag 25 november 2008 is in zijn woonplaats Delfzijl overleden:
Br. Jacobus Schouten in de leeftijd van 83 jaar.

Br. Schouten diende 5 gemeenten als voorganger: IJmuiden, Westerhaar, Eindhoven, Emmen en Delfzijl. In 1991 ging hij met emeritaat. Ook daarna ging hij nog vele malen voor in verschillende van onze gemeenten. Hij was binnen onze unie voorzitter van de Evangelisatie Commissie der Unie en van 1981 tot 1987 voorzitter van de uniecommissie en van de unie en leidde als zodanig een aantal Algemene Vergaderingen. In die hoedanigheid is hij van grote betekenis geweest voor onze uniegemeenschap.

Daarnaast was onze broeder vele jaren voorzitter van de vereniging ‘Het Zoeklicht” en schrijver van een groot aantal artikelen in het gelijknamige blad. De verwachting van de terugkeer van onze Heer Jezus Christus maakte een belangrijk deel uit van zijn geloofsleven en verkondiging. Hij heeft velen tot Christus mogen leiden en kunnen dopen. In hem verliest onze geloofsgemeenschap een man met een hart voor de boodschap van het evangelie en liefde voor mensen.

De dankdienst was op zaterdag 29 november in de Baptisten Kerk te Delfzijl.

We wensen zr. Schouten, de kinderen en familie Gods troost en zegen toe en vragen de gemeenten hen in hun gebeden bij de Heer te brengen.

Namens de unieraad en staf

Br. Albrecht Boerrigter
Algemeen Coördinator