Image

In mensen een welbehagen

Els ter Welle • 98 - 2022 • Uitgave: 12

‘Van eeuwigheid af ben ik geformeerd. Toen was ik een troetelkind bij Hem, mij verheugend in de wereld van Zijn aardrijk, en Mijn vreugde was met de mensenkinderen’ (Spreuken 8:23, 30-31).

Wíj zijn ontstaan toen de eicel van onze moeder samensmolt met het zaadje van onze vader. Dat was ons begin. Maar Jezus was er al vóór dat heilige moment waarop de Heilige Geest over Maria kwam en de kracht van de Allerhoogste haar overschaduwde en Hij verwekt werd.

De Heere Jezus was er van eeuwigheid aan, voor de aarde bestond en voor de mens er was. In Spreuken 8 zien we een idyllisch tafereel over die periode. God de Vader geniet met volle teugen van de Zoon van Zijn liefde. En de Zoon koestert Zich dag aan dag in de oneindige warmte en affectie van zijn Vader.  

Door Hem geschapen
Vers 24-30 vertellen ons dat de Zoon erbij was toen de fundamenten van de aarde gelegd werden, de oceanen gemaakt en de eerste stofdeeltjes van de wereld gevormd werden, de bergen en heuvels werden neergezet en de hemel zijn plaats kreeg. Maar de Zoon was er niet alleen bij, het Nieuwe Testament vertelt ons ook dat alles door Hem geschapen is. Ook de mens (Johannes 1:3, Kolossenzen 1:16, Hebreeën 1:10).  

Geen wonder dat de eeuwige Zoon vreugde vond in heel de aarde en in het bijzonder in de mens. Hij genoot ervan, zoals een kunstenaar van het werk van zijn handen. De Statenvertaling zegt in vers 23 dat de Zoon van God van eeuwigheid af gezalfd is geweest. Wat is dat diep!  

Vieren met Kerst
De Vader had Zijn Zoon vanaf het begin voorbestemd voor de schepping van de wereld, maar ook voor de verlossing ervan (1 Petrus 1:20). Vanaf het begin lag dat plan al klaar. De Vader en de Zoon hadden volledige overeenstemming over deze missie die de Zoon op Zich zou nemen, omdat Zij de wereld zo liefhadden. Om de mens te kunnen verlossen moest de Zoon vlees en bloed aannemen en aan de mens gelijk worden (Hebreeën 2:14-17). Dat vieren wij met Kerst.  

Zo brengt Spreuken 8 ons naar de blijde boodschap van de engelen in het veld van Bethlehem: “Ere zij God in de hoge en vrede op aarde in mensen van Zijn welbehagen.”  

Els ter Welle