Interessante ontwikkelingen

Dirk van Genderen • 84 - 2008 • Uitgave: 11
We leven in een tijd waarin tal van eindtijdprofetieën uit de Bijbel werkelijkheid kunnen worden. Kon vroeger nog kritisch worden opgemerkt dat de vervulling van sommige profetieën onmogelijk zou zijn, heden ten dage is dit mogelijk geworden. Ik geef enkele voorbeelden om dit te verduidelijken.

Babylon en Jeruzalem
Er is in de geschiedenis al veel gespeculeerd over Openbaring 18 en 19. Eeuwenlang was Babylon verdwenen van de wereldkaart en leek een letterlijke vervulling van de val van Babylon onmogelijk te zijn.
Babylon komen we voor het eerst tegen in de Bijbel in Genesis 11: de bouw van de toren van Babel. Daar verwarde God de talen van de mensen en verstrooide hen over de ganse aarde.
Koning Nebukadnezar wilde van Babel iets geweldigs maken: ‘Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit’ (Dan. 4:30). Gods straf trof hem. Zeven jaar moest hij doorbrengen bij de dieren in het veld.
Ongeveer tweehonderd jaar later liet Alexander de Grote zich als god vereren in Babylon, waarna hij stierf op 33-jarige leeftijd. Na de ondergang van het Perzische Rijk raakte Babylon in de vergetelheid.

Het is opmerkelijk dat de herleving van het oude Babylon in Irak gelijktijdig plaatsvindt met de terugkeer van het Joodse volk naar haar thuisland. Aan het einde van de 19e eeuw, toen de terugkeer naar Zion begon, kwam ook Babylon weer in beeld, omdat er olie onder het woestijnzand was gevonden. Rond het begin van de vorige eeuw begonnen ook de opgravingen naar het oude Babylon.
In de Bijbel zie je dat Babylon en Jeruzalem altijd tegenover elkaar staan. Wanneer je Openbaring 18 letterlijk neemt, dan zou Irak/Babylon op redelijk korte termijn wel eens zeer welvarend kunnen worden, zij het dan ook tijdelijk.
Saddam Hoessein bouwde zijn gigantische paleis op de restanten van de oude stad Babylon. Sommigen hebben al geopperd dat dit 600 kamers tellende paleis een ideale locatie zou zijn voor het hoofdkantoor van de Verenigde Naties. Maar Babylon zal ten onder gaan en Jeruzalem zal door de Here worden gered (Zacharia 12 en 14).

De twee getuigen
De twee getuigen uit Openbaring 11 zijn een ander voorbeeld. Lange tijd vroeg men zich af hoe het mogelijk is dat iedereen hen tijdens hun optreden zal zien. Zij zullen 1260 dagen profeteren in de heilige stad. Heel de wereld zal hen zien en wanneer zij gedood zullen zijn door het beest, zal er grote blijdschap op de aarde zijn. Maar zij zullen weer levend worden en opvaren naar de hemel en hun vijanden zullen hen aanschouwen.
We leven nu in een tijd waarin dit werkelijkheid kan worden. Met internet en satelliettelevisie kunnen deze twee getuigen wereldwijd zichtbaar zijn en kan ook deze profetie realiteit worden.

De Here Jezus Zelf
In Openbaring 1:7 lezen we dat de Here Jezus zal komen met de wolken. Elk oog zal Hem zien. Gecombineerd met Zacharia 14, waar staat dat Hij op de Olijfberg zal wederkomen, was de vraag hoe de hele wereld Hem zou kunnen zien? Ook hier kan hetzelfde worden gezegd als bij de twee getuigen. De moderne massamedia maken het mogelijk dat heel de wereld deze geweldige gebeurtenis zal kunnen aanschouwen. En alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen.

Verkondiging van het Evangelie
In Matteüs 24:14 zegt de Here Jezus dat het Evangelie eerst over de hele wereld gepredikt zal worden voordat het einde komt. Ook hier spelen de media een zeer belangrijke rol. Het moment nadert dat het Evangelie heel de wereld bereikt zal hebben, waarmee ook aan deze voorwaarde is voldaan.

Gog en Magog
Een laatste voorbeeld dat nog op deze pagina past, vinden we in Ezechiël 38 en 39: De aanval van Gog en z'n bondgenoten op Israël. Er is niet veel ruimte om hier erg diep op in te gaan, maar het is buitengewoon opmerkelijk te zien dat er samenwerking groeit tussen Rusland en Iran, wat 2500 jaar lang ondenkbaar was. Het is nu voorstelbaar dat ook deze profetie realiteit wordt.

De vraag aan ons is wel wat we met deze informatie doen. Het is verbazingwekkend om te zien dat profetieën die duizenden jaren geleden zijn gedaan, werkelijkheid kunnen gaan worden. Wat eeuwenlang onmogelijk leek, kan nu plaatsvinden. We kunnen maar beter de profetieën serieus nemen en geloven wat de Bijbel zegt, ook al spreken sommige wetenschappers soms anders.

Dirk van Genderen