Inzicht in ons levensdoel

Joop Schotanus • 80 - 2004/05 • Uitgave: 11
Inzicht in ons levensdoel
1. We zijn er op Initiatief van God!

Als we onze medemensen zover kunnen krijgen om te geloven dat er een Schepper is, die vanaf de beginne een groots plan heeft met Zijn schepping, dan hebben we al heel wat gewonnen. Een Schepper die het initiatief heeft genomen om ons er te laten zijn. Als men op het punt komt om zonder moeite in Hem te geloven dan zal men de Here God onder allerlei omstandigheden en contacten achter alles bewust ervaren. Dit zal helpen om iemand een toenemend bewustzijn van Gods plan te schenken en hem/haar doen afvragen waartoe de Here God dit initiatief heeft genomen. Het hele leven mag gerelateerd zijn aan de Initiatiefnemer ervan. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken (Hebr. 11:6b).2. Nut van ons bestaan

Waar men zich niet bewust is van Gods bedoeling heerst doelloosheid of een invulling van eigen doelen, die nooit volkomen kunnen bevredigen. Voor een doelloos leven blijft alleen nog maar over een directe behoeftebevrediging in het hier en nu. Onze wereld gaat ten onder aan deze manier van leven. We noemen onze maatschappij een consumptie-maatschappij. Eten, drinken en vrolijk zijn! Het genieten wordt tot allerlei uitersten opgevoerd. Het is een gesloten cirkel van een leven zonder het licht van Gods bedoeling met Zijn schepping. Waar dit toch niet volkomen bevredigt, worden vervangingsmiddelen gezocht. Als een bepaald verzadigingspunt is bereikt zoekt men naar sterkere prikkels. Als het gewone leven niet voldoende biedt, zoekt men het in alcohol en drugs. Verder doen de media hun uiterste best om grensverleggend bezig te zijn, wat de moraal betreft.3. Zin geven aan ons bestaan

Er zijn allerlei wisselende ideologieën in de loop der geschiedenis geweest om mensen het gevoel te geven, dat ze de meest zinvolle inhoud aan hun leven geven. Waar leef je voor? Ieder heeft z’n eigen (beperkte) gebied van zingeving. Maar er is niets belangrijker, dan Gods plan voor je leven te ontdekken! En er is niets anders, dat daarvoor de plaats kan innemen. Geen geld, rijkdom, faam of plezier. Buiten Gods doel om is je leven slechts een beweging zonder betekenis, een activiteit zonder richting, een gebeuren zonder reden. Het heeft zin voor God om ons hier op aarde te laten zijn! We zijn geschapen met een ingeboren drang om onze zin te ontdekken. Dat is ook de reden, dat zoveel mensen zich met allerlei twijfelachtige zaken bezighouden om die zin van hun leven te ontdekken, zoals astrologie, waarzeggerij en allerlei religies. Als je leven betekenis heeft, dan kun je alles aan. Zonder betekenis is het leven zinloos. Zonder God heeft je leven geen doel, zonder doel heeft het leven geen zin, en zonder zin is er geen hoop.4. Innerlijkheid bestemd voor de eeuwigheid

Heel diep van binnen in ons heeft God een heiligdom geschapen als verbindingsmogelijkheid met Hem Zelf. Het is het meest wezenlijke bestandsdeel van de mens, waardoor de mens God na kan zeggen "ik ben die ik ben" Dit wezenlijke wordt genoemd "De geest van de mens". Het Zelfbewustzijn van God ligt in in de eeuwige Geest van God. Het zelfbewustzijn van de mens ligt in de geest van de mens. Om weer zicht te krijgen op ons levensdoel moet de Geest van God inwerken op de geest van de mens. Er moet iets gebeurd zijn waardoor mensen hun ware levensdoel kwijt geraakt zijn. Zicht betekent geopende ogen. Aan geopende ogen heb je niets als het pikdonker om je heen is. Om iets aan geopende ogen te hebben moet men licht hebben. Dat licht moet de dingen zichtbaar maken die we moeten weten en deze tot leven brengen.Als men de ogen er voor sluit dan heeft men er niets aan.5. Christus, allesbeheersend

Joh 1:1-13 laat zien dat de Here Jezus de verpersoonlijking is van het licht. De openbaring van God Zelf. In Christus zijn al de schatten van wijsheid en kennis geborgen. Een verkeerd beeld van God is de oorzaak van het niet beantwoorden aan Gods bedoeling. De wereld gaat kapot aan gebrek aan de ware kennis van God. De kerk gaat kapot aan het niet bewust ervaren van Gods tegenwoordigheid. God kan gekend worden door de Bijbelse openbaring van God in de persoonlijke ervaring. Hoe komt het dat deze Gemeenschap met God voor zo weinigen een werkelijkheid is? Zolang de bedekking op het hart ligt blijft het donker.6. We zijn er om Hemelgericht te zijn

Als we ons oog richten op God dan zullen de geestelijke zaken voor de ogen van ons hart verschijnen. Wie Mij liefheeft , zal geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. (Joh. 14 :21-23). Waar ligt de tweespalt van het niet en het wel openbaren? "Aan wie Mij niet liefheeft kan Ik Mij niet openbaren". Als we onder beslag komen van Gods Woord worden we ons heel bewust van de werkelijkheid van God zelf. We zullen ervaren dat de Here God de voedingsbodem is van ons leven. Maar ook het eeuwige doel. Wie zichzelf helemaal weg wil cijferen ter wille van het Evangelie, zal zicht krijgen."Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek".7. Toevertrouwen aan God

Een volledige onthulling van de Here God vinden we in de Here Jezus als de Weg, de Waarheid en het Leven. Deze onthulling gaat niet via ons verstand, maar via geloof en liefde. Liefde en geloof weten zich thuis in het geheimenis van de Godsopenbaring. In het gelovig toevertrouwen aan God is het echte en ware geluk te vinden.

Waar God gediend wordt binnen de sfeer van het verstand, daar ontbreekt het enthousiasme. Waar God gediend wordt in de sfeer van geloof en liefde daar is het feest. De Bijbel spreekt van onuitsprekelijke vreugde en vrede. Dat wensen we al onze lezers van harte toe. Niet dat we u veel zaken in het hoofd willen prenten, maar dat we u het allerbelangrijkste op het hart willen binden om te voldoen aan Gods plan met uw leven.Joop Schotanus