Is Allah dezelfde als de God van de christenen? (4)

ds. H.G. Koekkoek • 78 - 2002/03 • Uitgave: 11
Allah heeft al vóór de geboorte van een mens bepaald, waarvan deze mens zal leven en wanneer hij zal sterven en of hij verdoemd zal worden of zalig zal worden. Volgens een traditie worden de mensen bij hun geboorte al bij één van de volgende groepen geplaatst: zij die lachen of zij die huilen. Zij die lachen worden behouden en zij die huilen, gaan verloren. Van de lachers zegt Allah: "Zij zijn bestemd voor het paradijs en het kan mij niet schelen." Van de huilers zegt Allah: "Zij zijn bestemd voor de hel en het kan mij niet schelen." Allah is niet bewogen over de ellende van hen die verloren gaan.

Het is godslasterlijk voor Islamieten om te denken, dat Allah zich in Jezus geopenbaard zou hebben. Er is een grote kloof tussen Allah en de mensen, een kloof, die in het christendom door de Here Jezus overbrugd is. Deze kloof dient in de Islam echter bewaard te blijven. Anders maak je je schuldig aan één van de grootste zonden in de Islam, namelijk het aantasten van de eenheid van Allah.

Allah mag beslist niet "vader" genoemd worden door de Islamieten. Dat is een vloek in de ogen en oren van de moslim. Allah is geen vader van zijn volgelingen. Allah heeft geen kinderen, ook geen geestelijke kinderen. De Islamieten zijn volgelingen van Allah, maar zij zijn niet zijn (geestelijke) kinderen.

Een bijzondere uitdrukking voor de God van de Bijbel, die de relatie van Hem met Zijn kinderen laat zien, is: "De Herder". David belijdt zijn relatie met God met de woorden: "De HERE is mijn Herder" (Psalm 23:1). De Here Jezus noemde Zichzelf "de Goede Herder" (Johannes 10:11). Dit soort woorden (als Herder en Verlosser) worden echter niet aan Allah gegeven. Allah is niet te vergelijken met een herder met schapen en hij schenkt ook geen verlossing, zoals de God van de Bijbel dit doet. De bijzondere band, die de God van de Bijbel met Zijn volgelingen heeft en hen als Zijn zonen en dochters geadopteerd heeft, kennen de Islamieten niet. Allah is hierin beslist anders dan de God van de Bijbel.

U moet zelf de vraag beantwoorden!
Is Allah nu dezelfde als de God van de christenen? Als u deze vraag eerlijk wilt beantwoorden, moet u eerst eens kijken naar mensen, bijvoorbeeld andere christenen, die een sterk afwijkend geloof hebben. Als u meent dat zij, die beweren dat God een moeder heeft (Maria) en dat God (!) aan het kruis gestorven is en dat Joden 'Godsmoordenaars' zijn, toch dezelfde God hebben als u hebt, moet u dit ook van de Islamieten en Allah zeggen. Zij die spreken over "de moeder van God" en Joden 'Godsmoordenaars' noemen, hebben met deze leer een enorme barrière opgeworpen voor Joden om in de Here Jezus te kunnen geloven. Is hun Godsbeeld misschien een variant op het bijbels Godsbeeld en kun je toch zeggen, dat hun God de God van de Bijbel is?

Als u meent, dat mensen die zeggen dat de God van de Bijbel een wrede, wraakzuchtige, oorlogsgod is, als u meent, dat theologen en andere 'christelijke' mensen die beweren, dat de leer van de verzoening door het bloed, zoals die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament geleerd wordt, belachelijk is, als u meent, dat deze mensen toch dezelfde God hebben als u hebt, dan moet u dit ook van de Islamieten zeggen. Als u zich duidelijk distantieert van deze mensen, zodat u zegt, dat zij een andere God hebben dan de God van de Bijbel is, als u zegt, dat zij ook een andere God hebben dan u hebt, dan kunt u dit ook van Allah zeggen. Het is mijns inziens echter niet eerlijk om te zeggen, dat christelijke mensen die een Godsbeeld hebben dat volkomen onbijbels is, toch dezelfde God zouden hebben al,. wij, maar dat de Islamieten een andere God hebben. Zoals u denkt over anderen, zo kunt u ook denken over Islamieten en Allah. Uw eigen geloofseerlijkheid moet uitmaken welk antwoord u geeft op de vraag of Allah dezelfde is als onze God, de God van de Bijbel.

Het is begrijpelijk, dat sommigen graag van een ander zouden horen hoe ook zij erover dienen te spreken. Dat is in deze situatie erg moeilijk. Hoewel ikzelf huiverig ben als mensen ons zeggen, dat wij genuanceerd moeten denken, wil ik het nu toch een keer noemen. Hiermee bedoel ik niet, dat wij geen antwoord hoeven te geven op de vraag of Allah dezelfde is als de God van Bijbel. Ik bedoel alleen, dat u niets hebt aan het antwoord dat ik op deze vraag geef. U moet zelf antwoord geven. Voordat u de vraag beantwoordt, moet u zich afvragen, hoe u staat tegenover anderen in de kerk, die ook een zeer onbijbels geloof hebben. Zo heb ik mijn antwoord ook gevonden.

ds. H.G. Koekkoek