Is dit echt van u, Here Jezus?

John Hofman • 84 - 2008 • Uitgave: 18
Toetsstenen voor echt en onecht

Vandaag de dag dienen zich allerlei bewegingen aan die “wonderen en tekenen” doen in de naam van Jezus. Weer anderen profeteren succes en voorspoed. Velen spoeden zich naar bepaalde evenementen, raken onder de indruk van allerlei manifestaties, profetieën, ervaren geluksgevoelens en concluderen vervolgens dat dit opwekking moet zijn.


In alle tijden zijn er opwekkingsbewegingen geweest, die soms gepaard gingen met nog niet eerder vertoonde, ongebruikelijke manifestaties. Bij Charles Finney, Moody, Evans viel op dat veel nadruk werd gelegd op Gods Woord en op de noodzaak van bekering! Dit was ook het geval bij de Brownsville Opwekking enkele jaren geleden.

Tegenwoordig zien we veel bewegingen waar veelal het accent wordt gelegd op ‘manifestaties’. Sommigen zijn laaiend enthousiast; anderen zijn mordicus tegen. Een houding die alles accepteert, brengt het risico met zich mee vals vuur voor echt vuur aan te zien en een houding die bij voorbaat alles afschildert als duivels, gooit het kind met het badwater weg. God doet en zal zeker nieuwe dingen doen, maar ook de boze doet zich voor als een engel des lichts. Waar ligt de balans? Wat is waarheid?
Aan de vruchten kent men de boom, zegt Matteüs 12:33. Hieronder vindt u een aantal toetsstenen om bewegingen en manifestaties tegen Bijbels licht te houden.

1. Het tijdelijke of het eeuwige?
De meeste gelovigen zijn alleen maar bezig met zelfontwikkeling, met succes, het zich op aarde zo comfortabel mogelijk maken, dat het zicht op het eeuwige sterk vertroebeld wordt. Paulus zegt in 1 Korintiërs 15:19 dat we de meest beklagenswaardigste mensen zijn op aarde als we onze hoop alleen voor het hier en nu op Christus vestigen. Een voorbeeld van iemand die erg met het hier en nu bezig was, is Lot. Toen de herders van Lot en Abraham ruzie kregen, gingen ze ieder een kant op. Lot koos datgene wat uiterlijk gezien het meest aantrekkelijk was. Het gevolg was dat hij bijna ten onder ging aan de zonden van Sodom. Abraham echter koos vanuit een andere motivatie en werd de stamvader van alle gelovigen.

2. Bediening of dienen
Velen ijveren voor een bediening, voor aanzien, voor erkenning, terwijl dienstbaarheid om niet, als aan Christus, een ondergeschoven kind is. Dienen impliceert namelijk dat je uit ontferming, gedreven door Gods liefde, je bekommert om je naaste en hem biddend en/of praktisch terzijde staat. Als je uit bent op puur een bediening, dan is het podium je afgod, je identiteit. Dan raak je op den duur vervreemd van het hart. 1 Korintiërs 13 zegt dat, al zouden we alle geloof hebben, maar de liefde niet, dan hebben we niets.

3. Liefde voor de waarheid
Jezus Zelf is de Weg, de Waarheid en het Leven. De volgorde is niet willekeurig. Vanuit de goede weg kom je uit op de waarheid en dat produceert leven Gods. Maar als het Bijbelse waarheidsgehalte van een beweging erg matig is, onder de maat zogezegd, dan is er gerede kans dat we misleid worden.

4. Nederigheid
Nederigheid is een uitermate onderschatte eigenschap. Trots, het tegenovergestelde immers, gaat aan de val vooraf. Als iemand in zonde valt, is er bijna altijd sprake van trots en trots verblindt ons voor de realiteit van Gods genade. Jezus zelf zegt dat we zonder Hem niets kunnen doen. Ook Hijzelf deed niets voordat Hij het de Vader had zien doen. Vele, goedbedoelde bewegingen, zijn gestrand omdat de leiders zich gingen verheffen en in zonde vielen.

5. Geest of ziel?
In het algemeen wordt er weinig of geen onderscheid gemaakt tussen geest en ziel. Sidney Wilson vergelijkt de geest van de mens met het Heilige der Heilige, waar de diepste vorm van communicatie tussen God en de mens plaatsvindt. Als een gelovige op zielsniveau opereert, mist hij het kerncontact met zijn Schepper. Te vergelijken met een huwelijk tussen man en vrouw waar de intieme gemeenschap ontbreekt. Het is essentieel om onderscheid te maken tussen uitingen van de ziel en geestesuitingen. Manifestaties van de ziel zetten de mens centraal, terwijl uitingen van Gods Geest, de Christus verheerlijken. Kenmerkend voor het zielse is onder meer: opzwepen, onrust, geforceerdheid, aanjagen, manipulatief e.d.. Bovendien, aldus Derek Prince, is het zielse slechts één stap verwijderd van het demonische.
Watchman Nee stelt in zijn boek De Geestelijke Mens dat bekeringen op zielsniveau niet diepgaand zijn. God is Geest en zoekt aanbidders in geest en waarheid.

6. Nadruk of charisma of karakter?
Als de nadruk te veel ligt op de manifestaties (lachen, vallen, huilen, rollen, schudden, beven e.d.) dan staat Christus niet meer centraal. De ‘strijd’ is tussen de ziel en de Heilige Geest. De termen Geest en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Heiligheid, reinheid en zuiverheid zijn dus niet los te denken van een leven met God. Niet voor niets zegt de Schrift: ‘weest heilig want Ik ben heilig (..) en zonder heiliging zal niemand de Here zien.’
De door God gegeven gaven zijn onberouwelijk ondanks het feit dat iemand zondigt. God bevestigt de gaven omdat Hij mensen wil zegenen. Velen nemen blindelings aan dat iemand die profeteert, op zieken de handen legt, demonen uitdrijft, automatisch een rein kanaal is. Ze raken onder de indruk en volgen dan zo’n persoon. Echter, het uitoefenen van de gaven is geen garantie voor een zuivere levenswandel.

7. Lijden
Lijden is onlosmakelijk verbonden met ons leven in deze gebroken wereld. We zien het om ons heen in allerlei vormen. Ziekte, natuurrampen, ongelukken, overlijden van een partner, echtscheiding en ga zo maar door. Een evangelie verkondigen dat altijd succes, voorspoed en gezondheid belooft, is een vals evangelie. Deze boodschap gaat volkomen voorbij aan de realiteit. Christus heeft ons niet een roltrap naar de hemel beloofd, een reis zonder stormen, maar wel een veilige haven als we in Christus blijven. In onze cultuur is er weinig aandacht voor lijden. Alles is gericht op plezier, op fijne gevoelens, op menselijk welbehagen (2Tim. 3:1).

8. Vrede of gevoelens
Het maakt veel verschil of we de vrede van God ervaren die alle verstand en gevoel te boven gaat, of dat we louter afgaan op opzwepende gevoelens. Ik vergelijk het met verliefd worden. Dan zijn je gevoelens bijna constant high, maar dan breekt de tijd aan van de realiteit. Dan vallen dingen tegen en verdwijnen de verliefde gevoelens. God kan en wil ons aanraken in ons gevoelsleven, maar ons geloof krijgt alleen diepgang als we ons Gods Woord eigen maken. Anders zijn we mensen van het ogenblik, als zaad dat op de rots terechtkomt, maar geen aarde heeft en dus niet kan wortelen.

9. God als persoon of als product
Om God als Persoon te leren kennen, moeten we primair op Hem gericht zijn en niet op Zijn gaven (bijvoorbeeld genezing of financiële zegeningen). We leven in een zeer ik-gerichte cultuur waarin we vaak (onbewust) God als butler gebruiken, in plaats van Hem eer en aanbidding te geven om Wie Hij is. Vaak wordt uit het oog verloren dat Hij heilig is en Zijn leven heeft gegeven om ons bij de Vader te brengen. Velen handelen vandaag de dag vaak net zo als de tien melaatsen. Slechts één van hen kwam terug om Jezus te bedanken. Voor velen is het product God (wat geeft Hij) belangrijker dan de Persoon God (Wie is Hij). Als we productgericht zijn, gaat dit ten koste van heiligheid, vreze des Heren en gerechtigheid. Het zijn deze zaken waarop we uiteindelijk beoordeeld zullen worden. Laten dit nooit uit het oog verliezen!

Ik hoop en bid dat genoemde toetsstenen zullen bijdragen tot helder inzicht en bovenal tot het beter leren kennen van de Here Jezus als Persoon.

John Hofman