Is het wel voor mij?

Joop Schotanus • 82 - 2006/07 • Uitgave: 16
Als schrijver in Het Zoeklicht wil je graag waardevolle dingen doorgeven. Je vraagt je dan ook telkens af wat belangrijk of minder belangrijk is. Ik was dan ook helemaal ondersteboven van een ingezonden stuk in het Nederlands Dagblad, waarin catechismusgegevens werden gebruikt om seksuele zonden te vergoelijken. Je gaat er dan vanuit dat de lezers van Het Zoeklicht met jouw inbreng geholpen zullen zijn en je verontwaardiging delen.

Uit reacties merk je dan dat dit niet zo blijkt te zijn. In mijn kritiek op de misleidende formulering van de catechismus werd me anti-kerkelijkheid verweten en werden allerlei onhebbelijkheden van de Evangelische Beweging rijkelijk geëtaleerd, waar ik dan ook wel achter zou staan. Gelukkig mogen we de vrede Gods ervaren, die alle verstand te boven gaat.

Traditionele christenen zouden zich kunnen ergeren aan de uitdrukking ‘de scheefgetrokken uitverkiezingsleer’. Een uitdrukking die schrijver dezes nogal eens gebruikt, omdat hij bewogen is over een groot aantal christenen die zich al maar afvragen “Is het wel voor mij?” Nu kan ik me deze keer gelukkig verschuilen achter anderen. Ik ben zeer ingenomen met een boekje met deze titel. De inhoud gaat over ‘geloofs(on)zekerheid vanuit de verkiezingsleer.
In de reformatorische geschiedenis was men het niet altijd met elkaar eens. De vergaande uitspraken van Calvijn over de dubbele predestinatie zijn in de loop der tijden hevig bekritiseerd.

De schrijvers is Dr J. van Sliedregt, met als aanvulling dagboeknotities van zijn echtgenote na elk hoofdstuk. Je voelt de bewogenheid met mensen die hierin vastlopen en het zo moeilijk hebben met het komen tot geloofszekerheid.

Aan de hand van Romeinen 9-11 worden allerlei ogenschijnlijk problematische facetten op zodanige manier belicht dat men bevrijd wordt van oorspronkelijk gedachten. Dwanggedachten die velen in de loop der geschiedenis wanhopig hebben gemaakt als het over dit onderwerp ging.
De schrijvers nemen jong en oud mee in hun zoektocht naar geloofszekerheid. Ze zijn overtuigd dat een verkeerd omgaan met de leer der uitverkiezing mensen onzeker maakt. De geschiedenis van het gereformeerd protestantisme bewijst dat deze leer meerdere keren danig ontspoord is. Er wordt duidelijk gemaakt dat het Paulus in Romeinen 9-11 gaat om de worsteling van het behoud van Israël. Uit de dagboeknotities blijkt dat de echtgenote een jarenlange periode van overspannenheid en depressiviteit heeft gekend, waarin gebrek aan geloofszekerheid een belangrijke rol speelde. Na haar crisis heeft ze heel veel mensen door haar getuigenis mogen helpen en ontstonden er heel veel schriftelijke contacten. Hieruit ontstonden de zegenrijke dagboeknotities.

Het is het verlangen van hen beiden om anderen te helpen, zich te ontdoen van traditionele misvattingen, om hen te leiden in de weg van de geloofszekerheid. Zij wisselen elkaar af en vullen daarmee elkaar aan. Om heel dicht bij u te komen, wordt u met ‘jij’ aangesproken.
De brandende vraag “Is het wel voor mij” leeft ook tegenwoordig nog. Het niet vinden van het antwoord heeft verregaande consequenties voor het persoonlijk geloofsleven. De leer van de uitverkiezing heeft z’n scheve sporen getrokken in kerken en geloofsgemeenschappen. We zullen bij de bespreking van dit boekje ook denken aan het boek van Jan Siebeling, Knielen op een bed violen. Wat een ellende als je Bijbelse gegevens verkeerd interpreteert en als gegevens uit de belijdenisgeschriften daartoe aanleiding geven.

Wat is het fijn dat de lezers geholpen zijn door mensen uit eigen geestelijke en kerkelijke achtergrond. Om langs deze weg tot geloofszekerheid te komen. Paulus zegt ergens om ingang te vinden bij zijn hoorders: “Iemand uit uw eigen kring heeft gezegd.” Het kan voor mensen belangrijk zijn dat deze dingen aangedragen worden door een voorgangersechtpaar van hun eigen protestantse kerk.

Bij het ter perse gaan van Het Zoeklicht ontdekten we dat het boekje jammergenoeg niet meer leverbaar is.

Ondanks dat willen hierbij zonder enige schroom tegen u allen zeggen:”Het heil is er voor u!” Broeder Kits placht te zeggen: Voor op de poort staat – “Ieder die wil” en als je er doorgaat en achterom kijkt staat er – “Uitverkoren in Christus.” Eenvoudiger kan het niet.Joop Schotanus