Israël en de laatste zeven jaren

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 12
Israël en de laatste zeven jarenDe meeste lezers weten dat we in een overgangstijd zitten van ‘tijd van het herstel van Israël’, waarin we nu leven, die overgaat in de tijd van de antichrist. Deze wereldleider, ‘het Beest’, zal zeven jaar een hoofdrol spelen op het wereldtoneel en de tv-schermen met zijn beeld en de wereld met geweld en boosheid vullen. Een groot aantal profetische tekens wijzen naar die ‘eindtijd’.
De laatste fase van het herstel van Israël, het geestelijk herstel, is al begonnen. De Heilige Geest werkt op een machtige wijze in Gods volk, waardoor er nu al honderdduizenden Messiaanse Joden zijn. Niet alleen aan Israël maar over de hele wereld herkennen we tekens van deze overgangstijd. ‘Het begin der weeën’: ziektes, oorlogen, natuurrampen, opstanden, onrust onder de volken en waarschuwende oordelen van de Here God tekenen onze tijd. Het lijkt erop alsof de hitte en de bosbranden ons waarschuwen voor de ‘brandende toorn’ van de HERE over de goddeloosheid van het Westen. Voor Israël is het nu al een ‘tijd van benauwdheid’. Gods volk ondergaat de barensweeën van het komende Koninkrijk en van de komende Koning. Niet alleen rampen, maar ook de angstig snelle toename van het antisemitisme en christenvervolgingen tekenen die overgangstijd. We weten niet hoe lang deze periode zal duren. Wij moeten deze overgangstijd, genadetijd, goed gebruiken. Want verdrukking zal ook ons niet bespaard worden. Er komt een nacht, waarin niemand werken kan. De ‘nacht’ bestaat vooral uit die laatste zeven jaar voordat de Here Jezus in heerlijkheid terugkomt op de Olijfberg. Maar veel vervolgde medegelovigen hebben al in zo’n nacht van verdrukking en van rampen geleefd. Zeer velen leven nu in vreselijke omstandigheden. God vraagt van ons voor hen te bidden! In deze overgangstijd zullen verdrukking en waarschuwende oordelen nog toenemen. Ook over ons land. Wees bereid, volk van de Here Jezus! Komende gebeurtenissen, ontwikkelingen en situaties zien we zich nu al aftekenen.Snelle tekenen

Alles gaat enorm snel in deze tijd. De Here Jezus zegt dat Hij met spoed komt. Die ‘spoed’ betekent ook dat profetische eindtijdsituaties zich met een grote snelheid ontwikkelen. We zien al hoe angstig snel de Europese Unie zich ontwikkelt tot het rijk van de antichrist, het Babylon van de eindtijd. De profeet zegt over deze tijd: ‘Ik de HERE zal het te zijner tijd met haast volvoeren’ (Jes. 60:32). Er moet nog veel gebeuren. We zullen nog meemaken hoe een begin gemaakt wordt met de herbouw van de Tempel. De 144.000 uit de twaalf stammen van Israël moeten eerst geïdentificeerd en daarna verzegeld worden. Er zal nog een grote terugkeer van het Joodse volk komen. We zien de voorboden van deze gebeurtenissen nu al plaatsvinden.Nog twee tempels?

De geschiedenis van Israël heeft profetische dimensies. We gaan even naar de tijd van Ezra en Nehemia, de tijd van de herbouw van de Tempel. De profeten Zacharia, Haggaï en Maleachi spraken toen, vlak na de Babylonische ballingschap de woorden van God. Zij moedigden het volk en de leiders aan om de herbouw van de Tempel krachtig aan te pakken. Hun profetieën zijn toen gedeeltelijk vervuld. Haggaï spreekt van een grote heerlijkheid van de Tempel. Groter nog dan van de Tempel van Salomo. Zacharia en Maleachi voorzeggen een betrokkenheid van de Koning-Messias bij de nieuwe tempel. Dat is nog niet gebeurd. Er komt nog een tempel waarvan wij waarschijnlijk het begin van de herbouw zullen meemaken. De voorbereidingen zijn al in een vergevorderd stadium. Deze tempel zal worden verontreinigd door de antichrist. Paulus spreekt over hem als de ‘zoon van het verderf, de tegenstander (=satan), ‘die zich verheft tegen God…. zodat hij zich in de tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een god is’ (2 Thess. 2:4). Zoiets is eerder gebeurd. Deze geschiedenis staat niet in de Bijbel. Dat is ook niet nodig want de profeet Daniël heeft details van het optreden van die antichrist uit het jaar 169 voor Christus voorzegd. Een Syrische vorst, Antiochus Epiphanes heeft toen die tempel verontreinigd door afgodenoffers en een beeld van Zeus. Nadat hij door de Joodse Makkabeeërs verdreven was, moest de tempel gereinigd en vernieuwd worden. Dit feit viert het Joodse volk met het Chanoekafeest. De Here Jezus vierde dat feest ook. In Johannes 10:22 wordt dit ‘Vernieuwingsfeest’ vermeld. Wel, Daniël en Paulus voorzeggen dat dit in de eindtijd weer gaat gebeuren. We verwachten eerst een tempel die (gedeeltelijk) door de antichrist wordt ‘bezet’. Daarna komt er een vernieuwde Tempel, die uitvoerig door de profeet Ezechiël wordt beschreven. Deze laatste tempel zal in het vrederijk van de Messias dienst doen.De 'verloren tien stammen'

De laatste jaren is er wereldwijd een opvallende belangstelling voor de ‘verloren tien stammen’. Uit verre uithoeken van de aarde komen ‘wij-zijn-Israël’ groepen en stammen tevoorschijn. De Shinlung uit Noordoost-India noemen zich de Bne Menasseh. Een Israëlische rabbijn Avichail ijvert voor de erkenning dat zij uit Manasse voortkomen. Zo’n 450 zijn al in Israël. Nog 5.000 maken zich klaar voor de aliya. Het verhaal van de Ethiopische Joden, de Bnei Israël, is bekend. Zij zijn erkend als de stam Dan. Vervolgens zijn er de Lemba’s in zuidelijk Afrika, groepen in Japan en in diverse Afrikaanse landen. Vervolgens is er in het grensgebied van China en Tibet een groep ontdekt die sterk semitische trekken heeft en oude bijbels-Joodse gebruiken volgt. Vanuit Jeruzalem wordt serieus onderzoek gedaan naar hun mogelijke afstamming van Israël. We mogen de Nederlandse claims niet vergeten. Br. Verwoerd en de zijnen denken dat Issaschar hun en wellicht onze voorvader is. Ds. Den Admirant en de Bond Nederland-Israël luisteren al jaren naar de Zebulon symphonie. Engeland zou Efraïm zijn, de V.S. Manasse, Gad in Zweden en Aser onder de Schotten. De helft van de ‘wij zijn-Israël’ kandidaten is u nog niet aangezegd. De ‘verloren stammen’ zullen in elk geval weer zichtbaar worden. Immers de 144.000 uit Openbaring 7 komen uit stammen, die bij name genoemd worden. Als het hele land Israël, dus zonder Palestijnse staat, in het Duizendjarig Rijk verdeeld wordt, krijgt elke stam zijn deel. Alle stammen zullen dus weer zichtbaar worden. Wie het zijn en hoe dat gaan zal, weten we niet. Maar er zit duidelijk beweging op dit profetische front. We zijn ervan overtuigd, dat het zichtbaar worden van de ‘tien stammen’ voorwaarde en teken is van komende Verlossing.Verstandig

Veel ontwikkelingen in onze tijd wijzen naar de eindtijd en op de spoedige komst van de Here Jezus. We zullen de belangrijkste even op een rijtje zetten:

1. Een begin van de laatste fase van Gods herstelplan voor Zijn volk Israël. Het geestelijk herstel van Israël. Gods grote daden worden zichtbaar!

2. Het toenemende antisemitisme zal nog meer Joodse mensen naar Israël brengen en maakt de volken rijp voor de laatste aanvallen op Gods volk.

3. De voorbereidingen voor de herbouw van de Tempel en de felle pogingen van de volken om dit te verhinderen door Jeruzalem in handen te krijgen of te houden.

4. De toenemende aandacht voor de ‘tien stammen’ als voorbereiding van de 144.000.

5. De waarschuwende oordelen van God over de wereld; het begin van de weeën.

6. De snelheid waarmee dit alles plaatsvindt.Wees waakzaam en bereid voor de Komst van de Heer. Wees een verstandige knecht die tot Zijn komst bezig is met het werk van de Heer en niet met allerlei ‘eigen werk’. ‘Zalig de slaaf die zijn Heer bij Zijn komst zo bezig zal vinden’.drs. Jan van Barneveld