Israël in grote nood, blokkade om Israël

Henk Schouten • 86 - 2010 • Uitgave: 12
Het kan niemand ontgaan zijn, een kleine vloot stoomde op naar Gaza. Aan boord allemaal mensen die begaan zijn met het lot van de Palestijnen die zo hevig lijden onder de blokkade van Israël. Terzijde, maar dat schijnt bijna iedereen te ontgaan, ook Egypte blokkeert Gaza. Egypte is echter niet interessant. Waarom niet?
Dat maakt direct ook al de werkelijke bedoelingen duidelijk van de humanitaire missie die de vloot voorstond. Niet de Palestijnen in Gaza moeten geholpen worden, maar Israël moet getroffen worden. Israël, toch al speelbal van de frustratie van de wereldburger, moet geïsoleerd worden. Omdat het land militair niet aangepakt kan worden en ze in de 62 jaar van haar bestaan al de oorlogen en strijd wist te overwinnen, verandert de vijandige politiek van haar felste tegenstanders. Een politiek die steeds effectiever lijkt en daarbij kijkt de vijand van Israël niet op een paar slachtoffers meer of minder. De mensen aan boord zijn willens en wetens uitgevaren om Israël te provoceren en bleken bereid daarbij de martelaarsrol op te eisen. De blokkade werd getart en Israël kon niet anders, maar moest iets doen. Alles volgens en binnen de regels van het internationaal recht en de Oslo-akkoorden. Maar daar vraagt niemand naar, de publieke opinie werd vakkundig bewerkt door de haatzaaiers uit het kamp van Israëls vijanden.

De wereld weigert de Messias van Israël
Ik houd van Israël. Dat zit blijkbaar in mijn genen. Het volk heeft zoveel gegeven aan de wereld en de mensheid, dat alleen al daarom heel de wereld Israël zou moeten omarmen. Profeten, apostelen, het woord van God en Gods eigen Zoon. Het is Israël door wie de wereld al deze zegen heeft ontvangen. Maar daar zit ook de kern van het conflict. De wereld weigert de zegen die God door dit volk voor alle mensen klaar heeft liggen. De wereld trekt haar eigen lijn en bepaalt haar eigen koers, los van God, los van de profeet, dus zonder Redder. Zonder redder is de wereld reddeloos. Reddeloos en redeloos draait ons planeetje schijnbaar doelloos door het weidse heelal, met schijnbaar slechts twee zaken die haar echt bezighouden, zorg om geld en haat naar Israël.

We zien de contouren van de eindtijd steeds scherper worden. De profeet heeft gezegd dat alle volken van de aarde naar Jeruzalem zullen optrekken. De profeet heeft voorzegd dat tweederde(!!!) van het land zal worden uitgeroeid. De profeet heeft gezegd dat Jeruzalem een schaal der bedwelming zal worden en een steen die alle volken moeten heffen. We lezen in de krant hoe alle volken zich inderdaad aan die steen vertillen. De volken bijeen in de vergadering van de VN roepen om het hardst, ook nu weer, als het gaat om Israël. Alle onrecht waar ter wereld ook, met slachtoffers, hoeveel het er ook zijn, valt steeds in het niet in de wereldopinie, wanneer Israël in beeld is.
'Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.
Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap:
Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg'

Israël weigert haar Messias
De woorden van de Here Jezus kwamen me te binnen. 'Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.' Daar ligt de andere kant van het wereldconflict. Israël kan muren bouwen en blokkades leggen, zich tot de tanden bewapenen. Israël kan dat wellicht nog enige tijd volhouden. Israël kan straks de door de antichrist uitgestoken hand vastgrijpen en denken dat dan haar vrede is gekomen. Maar Israël zal geen vrede kennen en geen vrede krijgen en in het verlengde daarvan, de wereld zal geen vrede kennen en geen vrede krijgen zolang Israël en de wereld de vorst van vrede weigeren. Ook onze hulp en onze liefde voor Israël zullen vruchteloos zijn, als daarin ook niet gesproken wordt en getuigd wordt van de Here Jezus.
We moeten niet de geschiedenis als excuustruus gebruiken. Juist die geschiedenis maakt ons meer dan ooit schuldenaren aan Gods volk. We moeten creatief en bewogen zijn met Gods volk en in de verkondiging van het heil aan het volk. Wat hen verkondigd moet worden is dat Jezus ze tot Zich wil vergaderen. Er is geen andere weg waardoor mensen behouden moeten worden dan door onze Here Jezus Christus. Joden en niet-Joden.
De blokkade van Israël zal voortduren, heftiger worden. De wereld zal uiteindelijk in grote boosheid optrekken en Israël zal volkomen geïsoleerd raken. Ik schilder geen prettige toekomst, maar dat is wel het Bijbelse scenario voor een volk en een wereld in ongehoorzaamheid. Dan zal de Here Jezus komen, wanneer het volk bijna volledig geëlimineerd wordt. Dan zal de Here Jezus komen, wanneer de vijanden van het volk juichen in hun bijna volledige overwinning. Dan zal de Here Jezus komen en Zijn koninkrijk oprichten en zal Jeruzalem hoofdstad van de wereld worden Dan zal Gods volk zegen aan de wereld doorgeven. Dan...

De Messias mag niet geweigerd worden
Alle tekenen der tijden laten ons zien dat de wereldgeschiedenis op een climax afstevent. Niemand zal om de Here Jezus heen kunnen wanneer Hij verschijnt in macht en majesteit. Maar tot die tijd moet het evangelie verkondigd worden, het is nu immers nog genadetijd. Dat evangelie van hoop willen we onder andere door ons blad bekend maken. Help ons daarbij. Neem het blad, geef het blad door, maak het met ons bekend dat de Here Jezus spoedig komen zal en dat iedereen, Jood of niet-Jood bereid moet zijn om de Here te ontmoeten. De tekenen der tijden roepen om het hardst dat de Here Jezus heel spoedig komen zal. Maar laat ook iedere lezer zich reinigen en heiligen en toewijden aan de komende Koning, opdat we bereid mogen zijn voor Zijn komst. Ik weet het zeker, Jezus zal spoedig komen, Maranatha.

Ds. Henk Schouten