Israël is Gods oogappel

ds. Oscar Lohuis • 86 - 2010 • Uitgave: 16
In Israël kocht ik vorig jaar een T-shirt met de volgende tekst (vertaald uit het Engels) daarop geschreven:

Beschavingen, naties en koninkrijken die geprobeerd hebben het Joodse volk te vernietigen:
Het oude Egyptische Rijk ...... verdwenen
De Filistijnen ...... verdwenen
Het Assyrische Rijk ...... verdwenen
Het Babylonische Rijk ...... verdwenen
Het Perzische Rijk ...... verdwenen
Het Griekse Rijk ...... verdwenen
Het Romeinse Rijk ...... verdwenen
Het Byzantijnse Rijk ...... verdwenen
De kruisvaarders ...... verdwenen
Het Spaanse Rijk ...... verdwenen
Nazi Duitsland ...... verdwenen
De Sovjet-Unie ...... verdwenen
Iran ...... ????

Het Joodse volk, het kleinste van alle natiën, maar met een Vriend in de hoogste hemelen. Dus: weest vriendelijk!

Deze korte opsomming van de geschiedenis komt geheel overeen met wat Jeremia al bijna 600 jaar voor Christus profeteerde. In Jeremia 51:20 staat dat de Here zegt: 'Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen; met u verbrijzelde Ik volkeren en verdelgde Ik koninkrijken.’ Het opmerkelijke is dat Jeremia deze profetie over Israël uitspreekt. De hamer waarmee de Here koninkrijken verdelgt is niet het machtige Egypte, Assyrië of Babylon. Nee, het is het kleine en kwetsbare volk van Israël. Wat het nog opmerkelijker maakt, is dat Israël op het moment dat deze profetie wordt uitgesproken een verslagen natie is. Jeruzalem is verwoest, de tempel ligt in puin en het volk is in ballingschap afgevoerd naar Babylon. Maar toch is Israël nog steeds de hamer waarmee de Here koninkrijken verdelgt. Israël is nooit een superpower geweest. Zelfs op de grootste top, toen het ten tijde van koning Salomo het grootste stuk land had, stelde het nog steeds, vergeleken met grootmachten, niets voor. En toch speelde en speelt dit kleine volk en land een unieke rol in de wereldgeschiedenis. De reden daarvan is dat de Here zich aan dit volk heeft verbonden, om Zichzelf te openbaren en Zijn eigen naam groot te maken. ‘Hij is de Formeerder van alles en Israël is de stam zijner erfenis; Here der heerscharen is zijn naam’ (Jeremia 51:19).
In 2003 heb ik de Messiasbelijdende Joodse Bijbelleraar Lance Lambert horen zeggen dat dit kleine volk en land in het centrum en hart van de wereldgeschiedenis ligt. Ieder die het volk Israël aanraakt, raakt de Heer van de hemelse legermachten aan. Alle supermachten, koninkrijken, naties, filosofieën, geloven en ideologieën zullen geoordeeld worden in het licht van het omgaan met Israël. Daarom zal de hele wereldgeschiedenis, tot het einde toe, verbonden zijn met dit kleine volk en land. Lance Lambert vertelde toen ook dat hij alleen al in zijn eigen dagen het oordeel had zien vallen op het Britse Wereldrijk en de Sovjet-Unie. Ook voorspelde hij dat wij Gods oordeel zullen zien komen over de islamitische wereld. Hij vreesde zeer dat ook de Verenigde Staten van Amerika op weg zijn naar een confrontatie met God vanwege het loslaten van steun aan Israël.
Hoe zit het met de geschiedenis van ons eigen land wat dit betreft? Eén detail wil ik noemen in dit kader. De meest glorierijke tijd die wij sinds Willem van Oranje hebben meegemaakt, was de zeventiende eeuw, die later de naam de Gouden Eeuw kreeg. Het was de tijd van de grote handel, de opkomst van de VOC en de opbloei van bijvoorbeeld de schilderkunst. Korte tijd is ‘Nederland’ toonaangevend geweest in het wereldgebeuren. Het treffende is dat deze welvaart kwam nadat ons land zich had aangesloten bij de Reformatie en dus was teruggekeerd naar het Woord van God en ook een toevluchtsoord was geworden voor Joden die vanwege de vervolging elders een veilige plek zochten om te wonen. Die veilige plek vonden ze hier, bij ons.
Toen de vader van Corrie ten Boom achter in de vrachtwagen werd gezet, toen hij en zijn dochters en zoon werden opgepakt door de Nazi's, zei hij: “Ik heb medelijden met de Duitsers, want ze hebben Gods oogappel aangeraakt.” Je oogappel is je meest gevoelige orgaan van je lichaam. Als er iets in je oog komt, al is het maar een heel klein vliegje, dan voel je dat meteen. Onze oogappel ligt ook voor het grootste deel beschermd in onze oogkas. Zo is Israël voor de Here God. Als je Israël raakt, dan raak je Hem op de meest gevoelige plek. Daarom geldt nog steeds dat wie Israël vervloekt, vervloekt zal worden en dat wie Israël zegent, gezegend zal worden.
In dit alles gaat het er niet om dat God een lieveling heeft. Nee, het gaat om de eer van God Zelf. Hij heeft dit volk geformeerd om Zichzelf aan de wereld te openbaren. Door Israël hebben wij de Bijbel gekregen en is de Verlosser gekomen. Het gaat om de openbaring van Zijn heerlijkheid en de vervulling van Zijn heilsplan met deze wereld. Daarom staat er zo vaak in de profetieën dat God handelt ter wille van Zijn eigen naam: ‘Zo zegt de Here Here: niet om uwentwil doe Ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam… de volken zullen weten, dat Ik de Here ben… Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land’ (Ezechiël 36:22-24). De terugkeer van Israël naar het Beloofde Land is een teken voor de wereld. Het laat iets zien van Gods grootheid en trouw. Steun aan Israël heeft, meer dan met politieke overtuiging, te maken met eerbied voor de God van Israël. Alle volkeren zullen geoordeeld worden naar hun houding ten opzichte van Israël en ieder individu doet er goed aan Israël te zegenen. Omdat de God van Israël de enige ware God is.

Ds. Oscar Lohuis