Israël zegenen

Jan van Barneveld • 86 - 2010 • Uitgave: 11
Wat momenteel in en rond Israël gebeurt, is van groot belang voor heel de wereld. Een Israëlische generaal merkte op dat als Israël valt (“moge God het verhoeden”), de westerse wereld de islamitische jihadisten over zich heen krijgt. Als er oorlog uitbreekt, zal de hele wereld daar de gevolgen van ondervinden. Ook in positieve zin: De ‘aanneming van Israël’ betekent ‘leven uit de doden’ (zie Romeinen 11:15). Deze belofte zal ten volle tot zijn recht komen als de machtige gebeurtenis beschreven in Zacharia 12:10 realiteit wordt: ‘Zij zullen Mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en over Hem een rouwklacht aanheffen.’ Als Israël zo gezegend wordt, zal dat zegen voor de hele wereld betekenen.
De omgekeerde zegen van de laatste bewering is bekend. Wereldrijken, landen en volken die zich aan Israël of het Joodse volk vergrepen, zijn ondergegaan. Als de leiding van de VS doorgaat Israël onder druk te zetten en als een vazalstaatje te behandelen, zal ook deze wereldmacht degraderen tot een derderangs natie onder de volken. Mevrouw Clinton gedraagt zich alsof zij de koningin van Israël is. President Obama behandelde premier Netanyahu tijdens zijn bezoek aan Washington grof, zelfs schofterig. Dus jagen de waarschuwingen van de HERE, de God van Israël als een tsunami over de VS. Maar ook de EU en Rusland zijn gewaarschuwd: Blijf van Gods oogappel af! Helaas zal blijken dat de volken geen gehoor geven aan deze waarschuwing.
We geven nu eerst een paar Bijbelse bewijzen voor de stelling dat zegen voor Israël zegen voor de wereld betekent. Daarna kort iets over voorbede, zegenen en proclameren. Ten slotte enkele praktische opmerkingen over het zegenen van Israël. Dit is voor ons van belang want God zegent vaak via mensen. In het bijzonder Bijbelgetrouwe christenen.

Bewijs 1: Psalm 117
Waarschijnlijk kent u deze Psalm uit het hoofd. Waarom zouden ‘alle volken’ en ‘alle natiën’ de HERE gaan loven en prijzen? ‘Want zijn goedertierenheid is machtig over ons.’ Wie is ‘ons’? De Psalmen zijn allereerst liederen van Israël. Als God Zijn goedertierenheid en trouw aan Israël bewijst, is dat reden voor de volken om Hem te prijzen. Zegen voor Israël straalt uit naar de volken. Dat geldt, zoals gezegd, ten volle in het Duizendjarig Vrederijk. Maar dat zien we ook nu al een beetje. Derde Wereldlanden profiteren van de landbouwkennis van Israël. Eén voorbeeld: Momenteel is Israël bezig met plannen het woestijnland Senegal te helpen onafhankelijk te worden van voedselimport.

Bewijs 2: Psalm 67
Deze Psalm begint met de zegenbede uit Numeri 6:22-27 ‘God zij ons genadig en zegene ons. Hij doe zijn aangezicht bij ons lichten.’ Waarom? ‘Opdat men op aarde uw weg kenne, onder alle volken uw heil.’ Uw heil is in het Hebreeuws: ‘Uw Yeshua’. Dus er staat: ‘Opdat alle volken de Here Jezus leren kennen!’ Dan vers 8: ‘God zegent ons, opdat alle einden van de aarde Hem vrezen.’

Bewijs 3: Handelingen 15:14-18
In Handelingen 15:16 spreekt Jakobus over het herstel van de vervallen hut van David. Hij citeert uit de profeet Amos 9:11-15. Daar wordt de terugkeer van Israël, het herstel van de verwoeste steden en van het land voorzegd. Daar maakt de HERE in onze tijd duidelijk een begin mee. Profetieën die nu vervuld worden. Dus Gods zegen over land en volk van Israël. Wat we nu met onze eigen ogen zien en waar de HERE in een versneld tempo mee doorgaat. ‘IK, de HERE zal het te zijner tijd met haast volvoeren’ (Jesaja 60:22). Wat is het doel van God met dit herstel van Zijn land en volk Israël? ‘Opdat het overige deel van de mensen de Here zal zoeken en alle heidenen waarover mijn Naam is uitgeroepen’ (Handelingen 15:17).

Bewijs 4: Psalm 102:14-19
‘Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen. Want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen’ (14). Wat is het teken dat die ‘bepaalde tijd’ om ‘haar genadig te zijn’ is gekomen? De Psalm geeft het volgende antwoord op deze vraag: ‘Want uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin’ (15). In maart dit jaar reisden we met een groep rond Jeruzalem. We werden naar een grote tent op een heuvel gebracht. Archeologen verzamelen daar puin dat moslims in het Kidrondal dumpen. Puin van onder de Tempelberg vandaan. Zij bouwen daar de grootste moskee van het Midden-Oosten.
Maar dat puin zit vol archeologische overblijfsels, zoals Romeinse pijlpunten, munten uit allerlei periodes, mozaïeksteentjes uit de Byzantijnse periode en soms waardevolle voorwerpen. Die Israëlische archeologen hebben ‘deernis met haar puin’. Wij mochten een middag helpen met het uitzeven van dat puin. Ook de stichting Ir David (Stad van David) doorzoekt het afval van de Tempelberg op zoek naar archeologische overblijfsels. Zij hebben ‘behagen in haar stenen’ en ‘deernis met haar puin’. Zo wordt het profetische Woord ook in kleine, onopvallende details vervuld. Ook dit is een signaal dat er zegen voor de volken komt: ‘Dan zullen de volken de naam van de HERE vrezen; alle koningen van de aarde uw heerlijkheid’ (16).

Voorbede, zegenen en proclameren
Een Bijbelse wetmatigheid. ‘IK zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal IK vervloeken.’ Deze regel vindt u in Genesis 12:3 (Abraham), in Genesis 27:29 (Jakob) en in Numeri 23:24-24:9 (Bileam). Het gaat hier om ‘zegenen’. Voorbede is heel belangrijk. Zonder gebed komt niets tot stand. Zegen is meer dan voorbede. Zegen heeft een element van profetie. Dat zien we in Genesis 48 en 49 waar Jakob zijn zonen en de beide zonen van Jozef zegent. Zijn zegenspreuken zijn geladen met profetie. Zegen komt van Boven, van de HERE. Door priesters en koningen werd die zegen aan het volk doorgegeven, op Israël gelegd. Salomo zegende Israël. De priesters leggen Gods Naam op de Israëlieten en ‘IK zal hen zegenen’ (Numeri 6:27). Priesters spreken de zegen uit en de HERE zegent. Zo gaat het, ook bij ons.
Zegen heeft ook een element van voorspoed. Zegenen, het doorgeven van Gods zegen, is vooral een taak van de priesters. ‘Want hen heeft de HERE, uw God, gekozen om u te dienen en te zegenen in de Naam van de HERE’ (Deuteronomium 21:5). Tijdens de opwekking onder koning Hizkia ‘stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk, en hun stem werd gehoord; hun gebed kwam tot in zijn heilige woning, tot in de hemel’ (2 Kronieken 30:27). Wij zijn een ‘heilig en koninklijk priesterschap’ (1 Petrus 2:5,9) en dus geroepen om te zegenen (1 Petrus 3:9).
Juist het zegenen van Israël brengt ook grote zegen over de wereld. We gaven u hiervoor vier ‘bewijzen’. Proclameren gaat nog een stap verder. In de Nederlandse NBG-vertaling wordt vaak het minder sterke woord ‘verkondigen’ gebruikt. Een boodschapper van de koning brengt een proclamatie van de vorst over. Profetieën, beloften en ook het Evangelie zijn proclamaties van de Here. De wachters op de muren van Jeruzalem laten de HERE geen rust totdat Hij ‘Jeruzalem grondvest en het tot lof stelt op aarde’ (zie Jesaja 62:6,7). Bij het zegenen van Israël hoort ook het proclameren van de beloften van de Grote Koning over Zijn volk.

Israël zegenen
We zegenen Israël door onze voorbede. ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan wordt verleend’ (Jakobus 5:16). Kracht voor Netanyahu om stand te houden tegen de druk van Obama en de rest van de wereld. Kracht voor de Israëli’s om moed te houden en op de Here te vertrouwen. We zegenen Israël door onze steun en vriendschap. We zegenen Israël door in onze samenkomsten en gebedsdiensten zegen uit te spreken over Gods volk en door Gods beloften te proclameren over land en volk van Israël. Want God is een machtig werk begonnen aan en in Zijn volk. Zo ‘maken wij de HERE indachtig’ en ‘gunnen wij Hem geen rust totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot lof op aarde’ (Jesaja 62:6,7). Zoals Psalm 80 driemaal bidt: ‘HERE, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn over ons lichten, opdat wij verlost worden.’ Eerst herstel, dan Gods aanschijn en dan verlossing. Voor Israël en dan ook voor de wereld.

Jan van Barneveld