Jezus is meer dan de Redder van mijn Ziel

ds. Oscar Lohuis • 87 - 2011 • Uitgave: 9
Hoe zouden wij de boodschap van de apostelen kunnen samenvatten in één uitspraak? Het antwoord is: “Jezus is Heer!” In de preek die Petrus hield op de eerste Pinksterdag lag de nadruk op de opstanding van Jezus Christus. “Jezus…hebt u…aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden” (Handelingen 2:23,24, HSV). Petrus zei in zijn preek dat David al sprak over de opstanding van Christus: ‘Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien’ (vers 31). ‘Deze Jezus heeft God doen opstaan’ (vers 32). ‘Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is…’ (vers 33). De opstanding van Jezus Christus uit de dood laat zien dat Jezus de Heer is: ‘Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem én tot Here én tot Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt’ (vers 36). De opstanding bewijst dat Hij, de gekruisigde Jezus, de Heer is. Het is het bewijs dat wat Jezus allemaal over Zichzelf heeft gezegd, waar is. Met Zijn uitspraken over Zichzelf heeft Hij zich aan God gelijkgesteld. Dat is ook de reden dat Hij werd veroordeeld tot de dood door de religieuze leiders uit Zijn tijd. Maar Zijn opstanding laat zien dat het wel degelijk waar is.
Wat is dan de oproep aan de mensen die deze boodschap horen? Degenen die naar Petrus luisterden, werden diep in hun hart getroffen en zeiden: “Wat moeten wij doen?” Het antwoord is: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” (vers 38). Je bekeert je tot het geloof in Jezus. Je bekeert je tot het geloof dat Hij de Heer is, dat Hij de Christus, de Messias is. Als je je laat dopen dan belijd je daarmee: “Jezus is Heer.” Door het geloof in Hem (als Heer en Christus) ontvang je vergeving van zonden en ontvang je de Heilige Geest.
De apostelen predikten niet alleen maar een gekruisigde Jezus, maar ook de opgestane Jezus. Paulus schreef aan de Korintiërs: ‘Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd’ (1 Korintiërs 2:2). Ook in deze uitspraak zit dezelfde gedachte. Paulus schreef niet: ‘Ik had besloten alleen maar Jezus aan het kruis te prediken.’ Nee, hij predikte Jezus Christus. Jezus de Christus. Jezus de Heer. De boodschap was: Jezus is de Messias, de Heerser Die beloofd was, Die komen zou. Het is nota bene de gekruisigde Jezus die nu de Heer is! De apostelen predikten niet een dode Jezus, maar een opgestane, voor eeuwig levende Jezus. In Zijn dood heeft Hij verzoening gebracht, in Zijn opstanding heeft Hij de overwinning behaald.
De strijd in deze wereld is om de heerschappij. De koninkrijken van deze wereld strijden voortdurend om de macht. Door de eeuwen heen zijn er telkens weer nieuwe wereldmachten op het toneel verschenen. Uiteindelijk zullen alle koninkrijken van deze wereld het Koninkrijk van onze God en van Zijn Christus worden: ‘De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid’ (Openbaring 11:15). Dit is de sleutel tot het begrijpen van het boek Openbaring: het gaat over de uiteindelijke heerschappij over deze wereld. Op zoveel plaatsen in het boek Openbaring wordt er weer gesproken over de macht en de heerschappij van God en van Zijn Christus. ‘Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven’ (Openbaring 19:6-7).
Dit is het goede nieuws dat wij in deze wereld mogen verkondigen: Het kwaad zal niet overwinnen! Het grote Babylon (de mensheid die geen eer geeft aan God en Hem niet wil gehoorzamen) zal vallen! Zondaars zullen worden geoordeeld. Hij zal zijn dorsvloer reinigen, de wan is al in Zijn hand (Matteüs 3:12). Hij zal komen om Koning te zijn. Het goede nieuws is dat het in deze wereld niet voor altijd zal doorgaan zoals het nu gaat. Nee, er komt een tijd dat er geen roofmoorden, verkrachtingen en oorlogen meer zullen zijn. Jezus is Overwinnaar. Hij is de komende Koning. Hij is het Lam dat nu zit op de troon. Het is inderdaad de boodschap van de gekruisigde Christus! De gekruisigde, Die nu alle macht heeft in hemel en op aarde (Matteüs 18:18). Hij is niet alleen de Redder van mijn ziel, maar Hij is ook de Vredevorst die deze hele wereld zal transformeren. Niet alleen het kwaad onder de mensen zal verdwijnen, maar zelfs de ontwrichting van de schepping zal worden rechtgezet. Straks zullen er geen rampen, geen hongersnoden, aardbevingen, tsunami’s of allesverwoestende orkanen meer zijn. Jezus heeft een kosmische verlossing bewerkstelligd aan het kruis. Zelfs de schepping zal worden bevrijd van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid (Romeinen 8:21).
Hij is niet alleen de Koning der koningen en de Here der heren (Openbaring 19:16). Hij is ook de Koning van Israël. Het komende koninkrijk van God staat niet los van het herstel van het koningschap van Israël (zie Handelingen 1:3, 6-8). Waarom zijn er zo veel anti-Israëlkrachten werkzaam in onze tijd? Omdat Jezus spoedig terug zal komen in Jeruzalem. Wij verwachten het Koninkrijk. Wij prediken: Jezus is Heer. Niet alleen van onze ziel en van ons hart, maar ook van deze hele wereld. Zijn aanstaande heerschappij in deze wereld is zeker en vast (zoals onze zuiderburen het zeggen). Inderdaad, laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven. Hoe groot het kwaad, het onrecht en het lijden in deze wereld of in uw eigen leven ook is: Heft uw hoofd omhoog, want de Koning komt! Dat is de betekenis van de uitspraak “Jezus is Heer.”

Ds. Oscar Lohuis