Jezus, úw Redder van zonde

ds. Theo Niemeijer • 87 - 2011 • Uitgave: 25/26
‘De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem op kwam, zie een engel des Here verscheen hem in een droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied, op dat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft toen hij zeide:
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus’
(Matteüs 1:18-25).

De geboorte van de Here Jezus is een wonderlijke geschiedenis waarbij hemel en aarde wel heel dicht bij elkaar komen. Zo ook in dit verslag dat Matteüs voor ons opgeschreven heeft. Laten we deze geschiedenis eens wat nader bekijken.

Jozef en Maria waren ondertrouwd
We vergelijken nogal eens de status van ondertrouwd zijn met die van verloofd zijn. Gaat het hier om hetzelfde? In het bovenstaande gedeelte wordt echter Jozef de man van Maria genoemd (vers 19) en Maria de vrouw van Jozef (vers 20, 24). Ze waren ‘nog maar’ ondertrouwd, maar werden toch al als man en vrouw van elkaar gezien. Vanuit de Joodse traditie is het bekend dat man en vrouw die ondertrouwd waren in wezen al gehuwd waren, maar nog wachtten op het grote bruiloftsfeest, waarna ze gingen samenwonen.
Het is bekend dat, wanneer de ondertrouwde man stierf, zijn ondertrouwde vrouw als weduwe achterbleef. Ook is het bekend dat bij ontrouw van één der ondertrouwde partners de ontrouwe partner met een scheidsbrief weggezonden werd. Dit ondertrouwd zijn had dus een andere betekenis dan het verloofd zijn in onze tijd.

Maria bleek zwanger te zijn
Voor Jozef was het duidelijk, Maria was vreemdgegaan! Het was al zo verdacht dat ze als ondertrouwde vrouw overhaast naar haar tante Elisabeth in Hebron vertrok (van Galilea naar Judea) en daar drie maanden verbleef! Haar tante was toen zes maanden zwanger van Johannes de Doper. Maria bleef bij haar, waarschijnlijk tot het moment waarop Johannes geboren werd. Daarna vertrok ze weer naar Nazareth om Jozef te ontmoeten. Kunt u zich de reactie van Jozef voorstellen, toen bleek dat Maria drie maanden zwanger was! Hoe kon ze het aan Jozef uitleggen? Hoe kon Jozef haar geloven? Er was maar één manier: God moest hier ingrijpen en dat deed Hij dan ook.

Een engel des Heren verscheen Jozef in een droom
Hoe Maria Jozef ook probeerde te overtuigen, het hielp niets. Wat zal Maria hieronder geleden hebben, zou dit haar lot zijn en zou ze Jozef los moeten laten? Jozef was rechtschapen en hield te veel van Maria om haar als overspelige vrouw ten schande te maken. Hij wilde er stilletjes tussenuit knijpen om zo ruimte te maken voor die andere man en dat andere huwelijk.
God greep echter in en zond Zijn engel om Jozef duidelijk te maken dat er geen sprake van overspel was. Gods Geest had een zoon in haar verwekt. Ze mocht de moeder worden van de Messias die Zijn volk van hun zonde redden zou. Geen enkele man zou de Messias kunnen voortbrengen, dat kon alleen God. De mens kan zichzelf niet verlossen, daar hebben we God voor nodig, die Zijn Zoon in Maria verwekt heeft om ons te verlossen.

Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven
De taak van Maria was het om deze zoon te baren, de taak van Jozef was het om Hem de naam Jezus te geven en daarmee de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Jozef en Maria waren samen geroepen om de Messias in de wereld te brengen en voor Hem te zorgen. Na de geboorte droeg Jozef de verantwoordelijkheid voor dit pasgeboren leven. Telkens leidde de Here God Jozef door een droom. Kijkt u maar in Matteüs 2: 19,22 waar we lezen hoe de Here hen naar Egypte leidde om hen te bewaren uit de handen van Herodes, maar ook hoe Hij Jozef weer uit Egypte riep om zich uiteindelijk, reizend via Judea naar Galilea, in Nazareth te vestigen. Jozef was de verantwoordelijke in dit prille gezin en werd door God geleid. Niet Maria. maar Jozef ontving de aanwijzingen in een droom en gehoorzaamde de Here in alles! Zo ontstond er een prachtige samenwerking tussen Maria en Jozef, waarin het kind Jezus op mocht groeien.

Jezus, want Hij is het die Zijn volk zal redden van hun zonden
De naam Jezus, Jesjoea, is dezelfde naam als Jozua die we in het Oude Testament tegenkomen. Deze naam betekent letterlijk: De Here is verlossing, redding. In de Here Jezus kwam de verlosser naar de wereld om de mensen van de zonden te verlossen. Zonde is het grootste probleem in de wereld, van waaruit alle andere problemen ontstaan zijn. Hij is gekomen om de kern van alle problemen aan te pakken. De zonden konden alleen worden weggenomen door een onschuldig vlekkeloos Lam dat voor ons de schuld van de zonden zou wegdragen. Hij zou de kloof die door de zonden tussen God en de mensen was ontstaan wegnemen en de mens weer in de nabijheid van God brengen.
Daarom werd in de Here Jezus Iemand geboren die zowel volkomen God als volkomen mens was. Hij werd door God verwekt om Gods Zoon te zijn, maar uit Maria geboren om volkomen mens te zijn. Daarom was Hij de enige mens die zonder zonde geboren werd, zodat Hij onze zonden zou kunnen dragen. Maar Hij was ook volkomen mens om te kunnen lijden en sterven en zo onze straf te dragen voor onze zonden.

Immanuël, God met ons
In het Kerstfeest komt de Here God heel dichtbij. Misschien is God voor u nog steeds heel ver weg of kunt u zich niet voorstellen dat er een persoonlijke God is Die van u houdt. Probeer deze Kerst eens verder te kijken dan al die kerstdrukte om u heen waar het om veel bijzaken gaat. Bij de ware betekenis van kerst gaat het niet om kerstdiners, kerstbomen, kerstkleding, kerstreizen, enz. maar om het Kind dat zo’n tweeduizend jaar geleden in Bethlehem geboren werd. Het is het geboortefeest van Christus die ook voor u als verlosser geboren werd. Hij kwam om ook u van uw zonden te verlossen. Bent u al verlost? Is God al een God van dichtbij geworden?
We lezen over de knielende herders en later over de knielende Wijzen uit het Oosten die God bedankten voor het geschenk dat zij in de Here Jezus ontvangen hadden. Ook u wordt uitgenodigd uw knieën te buigen en Hem te bedanken dat Hij ook als uw verlosser gekomen is. Dan krijgt kerstfeest de ware betekenis in uw leven, namelijk Christus feest!

Ds. Theo Niemeijer