Jezus verhoogd!

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 4
Jezus verhoogd!Dit nummer bestrijkt de weken, waarin ook de hemelvaart van de Here Jezus wordt herdacht. Bij ons is dat een vrije dag en voor de meesten een heel lang weekeinde. De verhoging van onze Heiland, na zijn lijden, dood en opstanding was een bijzondere gebeurtenis, die nauw samenhangt met de komst van de Heilige Geest, tien dagen later. Maar dat niet alleen heilshistorisch! Ook in ons persoonlijk leven is er die samenhang. Daarom is het jammer dat het wezenlijke van de Hemelvaartsdag en ook van de Pinksterdag, zo vaak wordt verdoezeld in allerlei activiteiten, conferenties, zendingsdagen en noem maar op. Op zichzelf niet verkeerd, maar waar blijft de persoonlijke toepassing, de verkondiging van die woorden uit het evangelie: "De Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was" (Joh. 7:39).De verheerlijking van de Here Jezus Christus is dus het grote geheim van de vervulling met de Heilige Geest. Daarvoor bestaat geen substituut. Onze Heiland werd verhoogd en trad de hemel binnen als de nieuwe Mens, de tweede Adam, de Overwinnaar. Heel de Gemeente van Christus – die bestaat uit nieuwe mensen(!) – naar 2 Cor. 5:17 – is sinds de Hemelvaartsdag vertegenwoordigd in de Goddelijke Drieeenheid. De Mens Jezus, staande aan de rechterhand van God (Hand. 7:56), is daar, waar Hij voor ons bidt en pleit. Hij is onze Voorspraak, advocaat, pleitbezorger (1 Joh.2:1). Daar bepleit Hij onze zaak, met de inzet van Zijn eigen bloed, Zijn leven, dat Hij vergoot voor mijn vergeving. We kunnen dit nooit helemaal bevatten. Maar wat is de Hemelvaartsdag van onze Heiland van grote betekenis! Hij werd verhoogd, verheerlijkt en daarom kan Hij de belofte waar maken: "Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt" (Hand. 1:8).Er zijn vandaag veel zoekende mensen. Veel anderen haken af van het christelijk geloof, omdat ze er niets in hebben gevonden. De christenheid lijkt in allerlei richtingen af te brokkelen op zoek naar bevrediging van de eigen geestelijke behoeftes en verlangens. Maar dat leidt allemaal tot niets als daarbij het bijbelse geheimenis wordt genegeerd: de verheerlijking van Jezus! Verlangt u naar waar geluk, dorst uw hart naar het levende water? De Bron van dat water is niet ver weg. De Heiland zegt tegen die vrouw, die het nergens heeft kunnen vinden in haar leven, die haar geluk beproefd heeft met vele mannen, maar steeds weer teleurgesteld was geraakt: "Indien gij wist van de gave Gods en Wie het is die tot u spreekt…gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven" (Joh.4:10-11). Dat water, dat wondere water, dat alleen Jezus ons geven kan, wordt tot een fontein van water, die springt ten eeuwigen leven (:14). Haar ogen gaan open! Zij vraagt om dàt water: "Here gééf mij dit water". De Man die met haar spreekt verhoogt ze door hem ‘Here’ te noemen (:15). Had de Heiland eerder al niet gezegd: "…want Hij geeft de Geest niet met mate". Overal waar over de Heilige Geest wordt gesproken in de Schriften, horen we van leven en overvloed. O, mogen de stromen van zegen, die God heeft beloofd, over ons komen. Mogen de dijken van allerlei verzet in ons – ook van theologisch verzet – stuk breken. Een lied zegt:

Maar bovenal – hoe diep ’t U griefde

dat wij zo trouw’loos zijn geweest.

Wij bidden om de tooi der liefde

die beste gave van Uw Geest.

Geef profetie, geef kennis, talen,

maar bovenal de liefd’ o Heer!

Dan zal ons aangezicht weer stralen

van hemelblijdschap als weleer!


(Joh. de Heer - lied 428 vs 5)Namens de redactie

ftv