Jezus zal komen

Henk Schouten • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 6
We mogen met grote regelmaat schrijven over de komst, de zogenaamde wederkomst van onze Here Jezus Christus. Dat is iets dat nooit verveelt, want is er een heerlijker onderwerp of een grootser uitzicht, dan het uitzicht op de komst van onze Heiland? Iedere bruid ziet toch uit naar de dag van het huwelijk. De gemeente mag erom bidden: Maranatha, amen kom Here Jezus kom.

KONING
Dat de Here Jezus komen zal wordt ons uit heel de Bijbel, de beide Testamenten, steeds weer duidelijk gemaakt. Ja, ook het Oude Testament spreekt regelmatig over het komen van de Heer. Natuurlijk is veel van i hetgeen dit bijbeldeel zegt vervuld in het komen van de Here Jezus naar de aarde en in de 33 jaar dat Hij op aarde was. Zijn werk en taak binnen de grenzen van het beloofde land was een vervulling van talloze beloften. Ja zelfs Zijn sterven kan alleen begrepen worden vanuit die 1 vele profetieën die er zijn.

Toch zijn lang niet alle beloften aangaande de komst van Jezus in die dagen vervuld. In Deuteronomium 30:3-5 lezen we bijvoorbeeld een nog onvervulde profetie:

3 dan zal de Here, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de Here, uw God, u verstrooid heeft.

4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de Here, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen;

5 de Here, uw God, zal u brengen naar het land, dat uw vaderen bezeten hebben, gij zult het bezitten en Hij zal u weldoen en u talrijker maken dan uw vaderen'. Het gaat hier direct om de toekomstige koninklijke heerschappij van Jezus, Gods Zoon. Hij zal Zijn volk op ongekende wijze weldoen. Een andere tekst vinden we midden in de Bijbel, in Psalm 2:6 'Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion. We krijgen hier een helder beeld voor ogen: 'De door God aangestelde koning zal regeren'. We zouden de rij teksten eenvoudig kunnen uitbreiden. Dan zouden we kunnen schrijven over de scepter van de Heer, het richten van de Heer. Jesaja schrijft over de vrede die onder Zijn bewind komen zal. Jeremia schrijft over de rechtvaardige spruit die als koning regeren zal.

LAND
Opvallend bij al deze teksten en verwijzingen, die makkelijk met velen aangevuld zouden kunnen worden, is dat er steeds ook sprake is van een nationaal herstel voor Israël. De koninklijke heerschappij, de koninklijke presentie van de Heer is niet los verkrijgbaar. Niet los te zien van een nationaal herstel voor het lichamelijke nageslacht van Abraham, Izak en Jacob.

STAD
We kunnen nog een stapje verder gaan. De koninklijke heerschappij van Jezus in zo menig Oudtestamentisch vers voorzegd, vinden we ook met grote regelmaat gekoppeld aan die oude maar zo belangrijke stad Jeruzalem'. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen schrijft ons de profeet Zacharia. Het is zonneklaar dat deze aspecten van het komen van Jezus niet vervuld zijn toen Hij als mens op aarde was gedurende de 33 jaar aan het begin van onze jaartelling.

HERSTEL
Is het teveel gewaagd om de terugkeer van de Joden uit welhaast alle uithoeken van de aarde te zien als voorbereiding op de (weder)komst van Jezus? Dat Jezus terug komt hebben de engelen aan de discipelen gezegd, toen onze Heiland werd opgenomen naar de hemel. Is het te gewaagd om te stellen dat de Joodse heerschappij over Jeruzalem een voorbode is van en voorbereiding op de koninklijke heerschappij van Jezus over deze door God verkoren plaats? Dat te ontkennen zou toch dwaas zijn, het zou een teken zijn van geestelijke blindheid, van ongeloof, misschien nog erger.

Tegen de boven geschilderde achtergrond wordt ons veel meer duidelijk. De oorsprong van het verzet tegen dit volk en hun heerschappij over Jeruzalem wordt blootgelegd. Het is verzet tegen God, dat verzet is geboren in de duisternis, inspirator is de boze zelf.

PROFETIE
De bovengenoemde bijbelplaatsen en heel veel andere, die we niet noemden, geven aan hoe de prof eten vanaf Mozes, en we zouden door kunnen gaan tot Maleachi, steeds dezelfde waarheid onderstrepen, namelijk dat God door middel van Zijn Gezalfde regeren zal over Israël en vanuit Jeruzalem. Dit zal voorts een impact hebben op heel de mondiale samenleving en haar tot grote zegen zijn.

Steeds gaat het dan om een lichamelijke presentie van de Heer op aarde. Het Nieuwe Testament sluit daar naadloos op aan, wanneer we daar de belofte lezen dat deze Jezus terugkeren zal en dat Hij als koning regerenzal en dat Hij de vervallen hut van David weer oprichten zal.

Vanuit het Oude Testament worden de lijnen steeds duidelijker, de contouren laten zien van de Messias, de Gezalfde Gods. Wij zien deze dingen en verheugen ons.

GEBED
We mogen bidden dat deze dingen ook en meer gezien worden door het lichamelijk nageslacht van Abram, Izak en Jacob. Zou de Here God niet luisteren en geen acht slaan op het gebed van Zijn kinderen, wanneer het gebed toeneemt in kracht, intensiteit en oprechtheid? Dit gebed moet natuurlijk onderstreept worden door onze levenswandel. Ons gedrag laat de oprechtheid van ons gebed zien. Dan zal het mogen opklinken tot Gods troon: Maranatha, kom, Here Jezus kom. De genade van onze Here Jezus zij met u allen.

ds. Henk Schouten