Johannes de Heer: “Europa wordt een dictatuur"

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 17
Johannes de Heer:

“Europa wordt een dictatuur"
Het Zoeklicht is bezig aan de 80e jaargang en dat leverde heel wat felicitaties op en ook een feestelijke bijeenkomst, kortgeleden in Het Brandpunt te Doorn.

Het is steeds weer belangrijk te weten dat ons werk begonnen is in de opwekking van Wales (1904). Oprichter Johannes de Heer schreef in 1948: "De leidingen Gods betreffende mijn Zoeklichtwerk zijn zo nauw verbonden met de Opwekking van Wales, dat het ene niet van het andere is te scheiden". De opwekking van Wales in 2004 en de opkomst van het rijk van de antichrist in Europa. Reden om daar even bij stil te staan.
Het eerste nummer van Het Zoeklicht verscheen op 1 juli 1919. De vijf oorlogsjaren verscheen ons blad niet, maar direct na de bevrijding kon het werk worden hervat. De wordingsgeschiedenis en de groei is nauw verbonden met de persoon van Johannes de Heer, lekenprediker bij de gratie Gods, zoals dominee J.J. Buskes hem noemde. Zijn zangbundel is overal bekend en geliefd, maar ook soms verguisd. Hij zei daar zelf destijds van: "Noch de woorden, noch de muziek vond de goedkeuring van de geleerden". Het ging hem erom de gewone mensen binnen de kerk en daarbuiten te bereiken met de eenvoud van de bijbelse boodschap.Tachtig jaargangen van Het Zoeklicht vallen samen met de herdenking van de opwekking van Wales, die begon in het najaar van 1904. Een jongeman in Wales, Evan Roberts werd diep door de Geest Gods aangeraakt. In vuur en vlam sprak hij van de Here Jezus Christus, van Zijn dood en opstanding. Hij sprak over de vervulling met de Heilige Geest voor ieder die gelooft in Hem. Er was al enige tijd "beroering des Geestes" in Wales, vooral onder de prediking en bediening van dominee Seth Joshua. De dingen liggen vaak in het verlengde van elkaar. In Wales werden ook de boeken van dominee Andrew Murray (1828-1917) – een Zuid-Afrikaanse predikant in de Nederduits-Gereformeerde kerk – gelezen, die aan velen honger verschafte naar het volle leven uit de Geest. Gebed om opwekking wakkerde allerwegen enorm aan. Iemand schreef: "De geest van gebed werd zo krachtig uitgegoten dat de hele gemeente er urenlang aan deelnam. Vreemdelingen waren verbijsterd toen ze jonge en ongeletterde mensen met zoveel vuur hoorden bidden, aangegord als ze waren, tot de troon der genade door de Geest van God".

Op 19 september 1904 schrijft dominee Joshua in zijn dagboek: "De opwekking breekt hier in grote kracht uit. Vele zielen ontvangen een volle zekerheid van het heil. De geest van gebed en getuigenis komt op wonderbare wijze neer. De jongeren ontvangen een grote mate van zegen. Zij breken op wonderlijke wijze door in gebed, lofprijzing en getuigenis".Johannes de Heer is kort na het uitbreken van de opwekking naar Wales gereisd, in februari 1905. Overal in de straten waren zingende en getuigende mensen. Kerken zaten vol. Zeker in het begin van de opwekking, in de diensten met de evangelist Evan Roberts, deden zich soms tumultueuze toestanden voor, die vandaag als "extreem Pinksteren" zouden worden geclassificeerd. Toch was daar toen geen sprake van. De hervormde dominee Bähler, die deel uitmaakte van het reisgezelschap, schreef in zijn verslag:

"ONDER HET HEERLIJKE, IN WALES GENOTEN, IS MIJ ONVERGETELIJK DE KERKSAMENKOMST, WAARIN HIER GEBEDEN, GINDS GEDANKT, DAAR GEJUBELD EN GINDS GEZONGEN WERD. HET SCHEEN ALLES VERWARRING, MAAR HETWAS NIET ZO. HET WAS ALS IN EEN GROOT BOS, WAAR MEN DOOR ELKAAR ALLERLEI VOGELS HOORT ZINGEN EN KWINKELEREN, EN TOCH IS ER GEEN DISHARMONIE. EN MIJ WAS HET, ALSOF IK EEN LEIDING VAN DE HEILGE GEEST ZAG VAN HET BEGIN TOT HET EINDE".De opwekking ging vanuit Wales als een golf over de hele wereld. Scandinavië, Oost-Europa, Rusland, tot in Korea (1907) – de grote opwekking van Pjong-Yang (nu communistisch Noord-Korea).De Heilige Geest stelde het Profetische Woord aan de orde, want het werd er de tijd voor. Israël keert terug uit de grote diaspora naar het land van Abraham, Izaäk en Jakob. Gods grote tegenstander, de duivel, tracht Israël uit te roeien, Europa keert terug naar de dagen van het Romeinse Rijk, de Islam ontwaakt. Allemaal ingrediënten die samen het rijk van de Antichrist vormen. Johannes de Heer schreef al in de jaren ’30 – sprekende over de Antichrist van Openbaring 13 – "het zal het herleefde Romeinse Rijk zijn, wellicht in de nabije toekomst".Dictatuur op komst

De Europese Unie krijgt nu al de trekken van een totalitaire dictatuur. De media bespoedigen dit proces. De Italiaan Rocco Buttiglione wordt ‘ultraconservatief’ genoemd omdat hij homoseksualiteit zonde noemt en het gezin, compleet met een moeder voor de kinderen, de beste weg noemt. Zijn kandidatuur werd ingetrokken en politici en media riepen in koor dat het "een waanzinnige overwinning voor de democratie" was. Het luidt echter de komende dictatuur in van het schrikwekkende beest uit Openbaring 13. Zij, die de verdraagzaamheid prediken, bleken hier opnieuw uiterst onverdraagzaam, jegens een ieder die anders – vooral bijbels(!) – denkt.Heidens religieus

De nieuwe Europese grondwet werd op 29 oktober jl. door de Europese regeringsleiders getekend op het Capitool te Rome, "waar de glorieuze geschiedenis van het Romeinse rijk in allerlei opzichten voelbaar is" (NRC-Handelsblad) . In dat Capitool werd het Romeinse rijk bestuurd en wetten uitgevaardigd onder het toeziende oog van de (oorspronkelijk Griekse) god Jupiter. Alles was er nu op gericht dat de glorie van dat rijk zou afstralen op deze grote dag van de ondertekening. De dag kostte tien miljoen euro. Deze nieuwe Europese grondwet, neemt afscheid van de christelijke fundamenten van Europa, God en het christendom worden luidruchtig ontkend en het humanisme (de mens als norm van alle dingen) met zang en muziek verheerlijkt. In deze sfeer zette ook onze premier zijn handtekening onder deze grondwet.NCR-Handelsblad ziet beter wat er aan hand is dan onze kerkelijke en politieke leiders. Correspondent Bas Mesters schrijft: "Nog curieuzer is dat vandaag, 29 oktober, de dag is waarop de eerste christelijke keizer, Constantijn, in 312 zegevierend Rome binnentrok, waarna Rome definitief een christelijk territorium werd. Uitgerekend de gigantische bronzen buste van deze Constantijn is vorige week in een strop getakeld en weggehaald uit de zaal waar de handtekeningen werden gezet. De christelijke keizer, de man die mede verantwoordelijk is voor de christelijke geschiedenis van Europa, moest ruimte maken voor de nieuwe Europese leiders, die in hun grondwet op geen enkele wijze meer refereren aan Europa’s christelijke verleden".Feilloos was het uitgewerkt, heidens en religieus. Wie anders denkt wordt uitgespuugd. Alleen wie zwijgt mag meepraten in dit herstelde Romeinse rijk.Johannes de Heer schreef destijds: "De dagen van het beest (de Antichrist) zullen de vreselijkste zijn, die de wereld ooit heeft gekend". Wat hij toen schreef is onder onze ogen werkelijkheid aan ’t worden. Er is nog veel werk te doen om christenen aan te zeggen, dat het laat is op de klok van God.Feike ter Velde