Jouw toekomst begint vandaag!

Janneke van Vuuren • 87 - 2011 • Uitgave: 23
Dit thema stond groot op de scherm tijdens de Jongerenavond en was ook in de lezingen van ds. Maarten Ezinga en Jacques Brunt niet te missen! Ook de band AHAVA begeleide ons in het bewust worden van het thema door de muziek.

Nadat Bert Matthijssen de avond heeft geopend, gaat ds. Ezinga in op het thema. Hij heeft Google gebruikt voor z’n lezing. “Wanneer je het thema van deze avond, ‘Jouw toekomst begint vandaag’, bij Google intoetst, verschijnt er een hele lijst met sites die je oproepen om vandáág nog een stap te zetten richting de toekomst. Ze willen je overhalen om zo spoedig mogelijk een (vervolg)opleiding te gaan doen, of om bij hun bedrijf te komen solliciteren.”
Maar wat verteld de Bijbel ons over dé toekomst?:

‘Laat mij je een venster op die toekomst moge geven.’
In de toekomst… zullen de satan en zijn handlangers, demonen/boze geesten en al het kwaad eens en voor altijd naar de voor hen bestemde plaats gaan. De Bijbel spreekt over: ‘het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is’ (Matteüs 25:41).
In de toekomst… zal de vloek die sinds de zondeval over de Schepping ligt verbroken worden en zal het paradijs terug keren. De laatste zieke zal een persconferentie geven en de laatste traan zal gedroogd worden. ‘Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten’ (Jesaja 11:6-9).
In de toekomst… zal de aarde vol zijn van de kennis van de Here, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken (Jesaja 11:9).
In de toekomst… zullen wij zonder zonde zijn, absoluut heilig en volmaakt. Wij zullen gekenmerkt worden door: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, als twee druppels water de Here Jezus Christus, in wie God een welbehagen heeft.
In de toekomst… zullen onze sterfelijke, vergankelijke zwakke lichamen onsterfelijke, onvergankelijke, onaantastbare verheerlijkte lichamen zijn; zoals dat van de Here Jezus na Zijn opstanding uit de doden.
In de toekomst… zal de Here Jezus als Koning vanuit Jeruzalem in eindeloze vrede en gerechtigheid als over de aarde regeren.
In de toekomst… zal heel Israël behouden worden en al Gods beloften aan Abraham, Isaäk en Jakob in vervulling gaan.
In de toekomst… zullen alle volken de Here kennen.
In de toekomst… zal de Here God alles in allen zijn (1 Korintiërs 15:28).
En hoe krijg je de zekerheid van een góede toekomst? Ezinga: “Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Weet je wat dat is? Dat is een innerlijke en uiterlijke verandering van denken en gedrag waar je nooit spijt van krijgt. Het is onberouwelijk, omdat het tot die heerlijke zalige toekomst leidt. En die kan vandaag voor jou beginnen!”

Eigenlijk zouden we nog een zin achter het thema kunnen plakken, aldus Jacques Brunt: ‘Jouw toekomst begint vandaag en niet morgen pas!’ “‘Morgen’ is het woord van de misleider. ‘Morgen’ is het woord van uitstel. De Bijbel spreekt altijd over ‘heden’. Dat is ook het woord wat naar voren kwam in de vaak aangehaalde tekst die avond: ‘Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.’”
We stellen zo gauw de keuze uit en hebben allerlei smoesjes, die Jacques even allemaal met ons doorneemt:
TE JONG om aan God te denken!
TE SPEELS om aan God te denken!
TE GELUKKIG om aan God te denken!
TE DRUK om aan God te denken!
TE MOE om aan God te denken!
TE BEZORGD om aan God te denken!
TE OUD om aan God te denken!
TE LAAT om aan God te denken!

“Onze toekomst is niet los te verkrijgen van ons leven vandaag. Ons leven hier, de keuzes die wij nu maken, zullen bepalen waar wij de eeuwigheid gaan doorbrengen.”

We sluiten af met een aantal liederen een gedeelte uit Psalm 95:
‘Kom, laten wij vrolijk zingen voor de JHWH, laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied, laten wij voor Hem juichen met psalmen. Want de JHWH is een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de JHWH, Die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand. Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet.’
Is de bestemming van jouw toekomst al duidelijk?

Janneke van Vuuren