Kerstfeest met Jesaja

ds. P.J. Mietes • 86 - 2010 • Uitgave: 25/26
Hoe lang van tevoren werd de geboorte van de Here Jezus Christus aangekondigd? Eeuwen en eeuwen van tevoren! Jesaja, de profeet, zegt het zo: ,,Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij en eindeloos de vrede zijn op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.”

Wie hunkert niet naar goede raad in een vastgelopen wereld? Wie hoopt niet op een Sterke die de vijand van het geluk aankan? Wie verlangt niet naar het eeuwig blijvende? Wie ziet niet uit naar vrede op aarde?
Neen, zulke hoop is geen fantasie, het is de Schepper, die orde op zaken zal stellen. Daartoe brengt hij het grootste offer, Zijn Zoon, de Messias!
Zo lieflijk komt de geboorte in Bethlehem tot ons. Kerstliederen worden door velen met ontroering gezongen. Kinderen en volwassenen delen in de vreugde.
Hoe onwaardig zijn wij, mensen, om zo feest te vieren. De wereld ligt in het ongerede. Sombere nieuwstijdingen zijn legio. Niet alleen in de grote verbanden heerst de zonde, maar ook in de wereld van het huwelijk is het alles behalve pais en vrede. In welk een chaos komt de Blijde Boodschap! Nog altijd wordt de schuld op anderen geschoven. Men wil zich ,,wit wassen” ten koste van de medemens.
Wie echt met Jesaja wil jubelen bij het heuglijk gebeuren, moet zich afvragen: Hoe raak ik de zonde kwijt? Is er een oplossing? Kan ik nu, zoals ik ben, echt feest vieren? Een ontmoeting met de Here kan het begin worden van reële blijdschap. Veel geld wordt uitgegeven. ’t Is immers zo gezellig met al die lichten, het helpt je de winter door!

Jesaja deelt mede: ,,Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.” Zo gereinigd de herdenking van de geboorte van de Heiland der wereld tegemoet treden is verrukkelijk! Anders is Kerstfeest camouflage, oppervlakkig, verwereldlijkt, een dag van plezier, zo weer voorbij.
Dominee Buskes hoorde ik eens zeggen aangaande het meest gezongen kerstlied: ,,Stille nacht, Heil’ge nacht, dat wij voor de nacht hebben gezorgd en God voor de stilte.”
De kerstbomen hangen vol met klatergoud en de harten van velen zijn leeg. Dan denken wij aan de eenzamen, de vastgelopen zielen, de ongelukkigen. De wereld zwemt in tranen. ,,Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen! Richt dan de treurende ogen naar Jezus heen.”
Een ander Kerstvers luidt: ,,Leer ons buigen bij Uw kribbe, Leer ons knielen bij Uw kruis.” Ja, Kerst is niet los te maken van Gethsémane en Golgotha, anders wordt het een ijdele smulpartij met een kater achteraf.
Het Kerstgebeuren is zo eenvoudig in de stal, zo eerlijk, zo menselijk. Beleef het geloof. Verlaat uw zonden, laat ze achter op Golgotha. Weest heilig, want Ik ben heilig.

***

Bereid u voor, met allen die de Here vrezen, om te genieten van de zuivere vreugde van het Evangelie. Het boek Jesaja zegt ondermeer in de introductie: ,,Hoort, hemelen en aarde, neigt uw oor, want de Here spreekt….”
Wie acht geeft op dat spreken, bereide zich knielend voor op het aanschouwen van de Goddelijke Zoon in de stal. Uw kinderen krijgen indrukken van dit gebeuren. Laat het geen profaan souvenir zijn!
Vier uw feestdagen, maar op een Christelijke wijze. Laat de u omliggende mensheid een indruk krijgen van de liefde des Vaders in het offer van Zijn Zoon, van de Zoon in Zijn liefdevolle overgave, van de Heilige Geest, die bemoeienissen heeft, ook met u.
Wij wensen elkander een gezegend Kerstfeest. Laat die wens gepaard gaan met een vernieuwde toewijding aan Hem die wij met ontroering toezingen: ,,Ere zij God!”
Godsdienst is geen bangmakerij, geen pessimisme, maar het opentrekken van alle registers van het zieleleven. Een kind is ons geboren. Zo persoonlijk, zo rein. Doet u ook mee met het feest?

ds. P.J. Mietes

Uit het Kerstnummer van 1993