Kijk eens ècht om je heen

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 7/8
Kijk eens ècht om je heenEen dubbelnummer vandaag van Het Zoeklicht, want het is zomer. De nummers 7 en 8 zijn tot één nummer gecombineerd. Kleurig, met veel mooie foto’s en mooie artikelen, soms een beetje inspannend om te lezen maar zeker ook ontspannend, dan weer serieus en ook om even over na te denken. We hopen dat dit nummer ook in handen komt van mensen die de Bijbel (nog) niet kennen. Want vooral voor iemand die nog nooit in de Bijbel heeft gelezen moeten dingen soms worden uitgelegd. Vaak is dat ook geen overbodige luxe voor mensen die bij de Bijbel zijn opgevoed. In het algemeen gesproken is er weinig bijbelkennis. Een christen heeft zijn geloof echter gefundeerd op de Bijbel. Dat moet uitgelegd en toegelicht worden waarom dat zo is.Waarom noemen wij de Bijbel "Woord van God", want dat staat voor christenen onomstotelijk vast. En juist dat vraagt om nadere uitleg. De Bijbel zelf roept ons op te allen tijde klaar te staan om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Dit zomernummer reikt daarvoor enkele handvatten aan om het gezonde gesprek over de Bijbel met anderen te voeren. We hopen dat u dit zult kunnen waarderen. Het lezen en onthouden van de feiten zijn meer dan de moeite waard!


De Bijbel spreekt over de werkelijkheid waarin wij leven. Dat is een ‘geschapen’ werkelijkheid. Daarachter staat de Schepper. Hij die deze complexe werkelijkheid heeft gemaakt moet toch ook in staat worden geacht zichzelf aan Zijn schepping te openbaren. En dat doet Hij ook. Hij kan worden gezien uit het werk van Zijn handen – de prachtige natuur waarvan we ook deze zomer genieten mogen. Een psalmvers zegt: "Het ruime hemelrond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid". Die geweldige schoonheid verraadt een Maker. De psalm zegt dan verder: "Daar is geen spraak of oord, daar is geen volk bekend, dat zelfs tot ’s wereld end, der heem’len stem niet hoort". Logisch en redelijk voor een mens is het, om achter een prachtig kunstwerk, een kunstenaar te vermoeden. Hoe veel te meer onze indrukwekkende wereld en het hele universum. Maar niet alleen toont de Schepper zichzelf in Zijn schepping. Hij heeft ons ook nog de Bijbel gegeven, Zijn Woord. Die twee: de natuur en de Bijbel zijn volledig met elkaar in overeenstemming. Zij zingen beide een en hetzelfde lied: de majesteit van God. Maar beide tonen zij ook de keerzijde van onze werkelijkheid: de vernietigende macht van het kwaad. Dat kwaad heeft zich zo diep ingevreten in het hart van de mens – de kroon van de schepping, als beelddrager Gods bedoeld – dat de mens God de schuld geeft van dat kwaad. Hij wil eigen baas zijn, geen wet boven hem, autonoom, en tegelijkertijd ontloopt hij zijn verantwoordelijkheid voor het kwaad.
Sterker nog: hij neemt eraan deel en geeft God de schuld!Maar de grote Schepper aller dingen laat dat er niet bij zitten. Zijn eigen Zoon, Jezus Christus kwam om een nieuwe weg te banen van vergeving en vernieuwing. Dat is het Evangelie. Zo toont ons de Bijbel eerst de natuur, het universum in zijn onmetelijke grootheid. De natuur is ‘God bóven ons’. Dan is daar Gods Wet, dat is ‘God tegenóver ons’ en dan is er het Evangelie, dat is: ‘God mèt ons’ en voor iedere gelovige, na de Pinksterdag geldt: ‘God in ons’.Wie kennis neemt van Gods heerlijke openbaring in de Bijbel wordt door en door een gezegend mens. Ik wens u een gezegende zomertijd!Namens de Redactie

ftv