Kinderen mogen niet stukgaan

Bijbel & Onderwijs • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 6
De machten der duisternis rukken op alle terreinen in de samenleving op, zeker ook binnen ons onderwijs. Voortdurend stoten ouders op occulte praktijken door leerkrachten op de kinderen overgebracht. De Stichting Bijbel & Onderwijs te Amersfoort heeft een belangwekkende folder gemaakt over dit thema. We citeren eruit:

OCCULTE BEINVLOEDING
Iedereen vindt het erg wanneer kinderen beschadigd worden. Jonge mensen kunnen op veel manieren 'stuk' gaan, bijvoorbeeld fysiek, moreel of sociaal. Dat kan thuis gebeuren, maar ook op straat en zelfs op school kunnen kinderen zo beïnvloed worden dat ze er, vroeg of laat, de gevolgen van ondervinden. Gelukkig zijn er allerlei instanties en acties om ouders en opvoeders, scholen en allen die met kinderen te maken hebben, hierop te wijzen en het stukgaan te voorkomen.

- Er wordt veel gedaan voor de veiligheid in het verkeer.
- Een goed klimaat op school, bijvoorbeeld door op te treden tegen pesten.
- Steeds meer mensen komen in 't geweer tegen kinderporno.
- Er wordt van allerlei voorlichting gegeven over verslavende middelen.
- 'Gezond gedrag' en 'verzorging' krijgen op school speciale aandacht.

Vaak zien ouders en leraren hierbij één belangrijk thema over het hoofd. Dat is de beïnvloeding van onze jeugd door het occulte, iets dat overal ingang vindt. Deze beïnvloeding kan overal plaatshebben:
- thuis, bijvoorbeeld via TV, computerspelletjes (kijk maar eens naar de CD-aanbiedingen in de speelgoedbrochures en op internet).
- op school, bijvoorbeeld via kinderboeken, schooltelevisie, leermethoden en allerlei 'bewustzijnsverruimende' oefeningen.
- tussen huis en school, bijvoorbeeld via paranormale/alternatieve beurzen of bij bezoeken aan musea en 'educatieve parken'.

Eén voorbeeld uit vele:
Bij schrijfoefeningen moeten kinderen mandala's tekenen. Op het eerste gezicht prachtige, volkomen concentrische tekeningen. Het woord mandala komt uit het Sanskriet en betekent heilige of magische kring. Sommige mandala's beelden Indische goden af, andere magische symbolen en chakra's (zgn. energiecontactpunten in het lichaam). De mandala is een oertaal in geconcentreerde vorm die zowel in beeld als in klank wordt vertolkt. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel om het bewustzijn op één punt te richten en zo te voeren tot een toestand van trance. Het leidt kinderen tot visualiseren en brengt sommigen tot buiten-het-lichaam treden, zoals ook de sjamanen, yogi's en voodoo-priesters doen. Carl G. Jung gebruik het als middel om een ervaring te krijgen met 'de andere wereld' en contact te krijgen met 'geestelijke wezens'. Door middel van hun 'archetypische taal' zou het mensenkind zijn eigen 'authentieke Zelf' leren kennen.

WAT HOUDT `OCCULT IN'
'Occult' slaat op datgene wat verborgen is. Het betekent zowel 'onbekend gebied' (terra incognita) als 'verboden gebied' (terra prohibita). In Deut. 29-29 geeft Mozes de Israëlieten de volgende instructie:

"De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen."

ZONDER DE BRON TE KENNEN
Al jaren bereiken ons berichten, die toenemen naarmate leermethoden zoals Veilig Leren Lezen (maanroos-vis) en Schrijfdans steeds meer ingang vinden. Daarom zijn wij, samen met collega's uit andere landen zoals Duitsland en Polen, een systematisch onderzoek begonnen naar de invloeden van het occulte op scholen in:

- Stilteoefeningen en fantasiereizen
- Godenverering en religieus oerbeleven
- Religieuze rituelen bij intercultureel onderwijs
- Gaiacentrisme (verering van moeder aarde)
- Sjamanisme (contact met de geestenwereld)

Deze invloeden komen vooral voor in leermethoden en nascholingscursussen, met als doel: kinderen beter te doen functioneren, 'innerlijke blokkades weg te nemen' en hun 'verborgen hulpbronnen aan te boren'. Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte aan rust in de klas, verhoging van concentratie, bestrijden van pesten, begrip voor andere culturen, behoud van natuur en milieu en planetair leren denken. Nu kunnen kinderen bij deze nieuwe psycho-technieken in het begin wel rustiger worden of zich beter kunnen concentreren, maar na verloop van tijd blijkt het middel vaak erger te zijn dan de kwaal. Dan kan de klas agressief en onhandelbaar worden en wordt het erger dan voorheen, zoals onder andere bleek op een school waar de ene groep wel, en de andere niet aan deze 'oefeningen was blootgesteld.

GEVOLGEN BIJ KINDEREN
De schadelijke gevolgen zijn groot, soms op de korte, soms op de lange termijn. Vaak wordt gedacht dat het gaat om enkele kinderen per school, die toch al van nature angstig zouden zijn. Dan wordt de ouders verteld dat hun kind een uitzondering is: andere kinderen zouden griezelen en monsters juist prachtig vinden en geen schadelijke gevolgen ondervinden! Deze moderne mythe moet ontzenuwd worden. Bijbel & Onderwijs wijst ouders en leraren op de noodzaak om toch vooral de Bijbel te raadplegen: Die waarschuwt nadrukkelijk tegen alle vormen van waarzeggerij en tovenarij. De effecten op de jeugd zijn breed geschakeerd. De informatie die ons ter beschikking staat, geeft aan dat het nier niet gaat om uitzonderingen maar om tientallen procenten! Soms is het verband met occulte beïnvloeding direct te leggen, soms spelen er andere factoren mee. Weg dus met het sprookje dat "ons kind een uitzondering is" of dat het hier slechts zou gaan om 'een incident'! Reacties zijn:

Gedragsveranderingen:
waaronder woede-uitbarstingen, verslaving (drugs, alcohol, nicotine) en zelfmoord-neigingen

Karakterveranderingen:
zoals onverklaarbare wisselingen in de persoonlijkheid, zich plotseling terugtrekken en arrogant of prikkelbaar worden

Geestelijke uitingen:
waaronder nachtmerries, 'stemmen', hallucinaties, vervolgingswaan en dwanggedachten

Lichamelijke uitingen:
waaronder bedplassen, hyperventilatie, epilepsie, geheugenverlies en onverklaarbare oorsuizingen

Automatisch handschrift:
spreken van andere persoonlijkheden, overnemen van de wil door een 'walk-in' en honend/duivels lachen

Religieuze uitingen:
zoals godslasterlijke taal, afweer tegen de naam van Jezus en een onnatuurlijke belangstelling voor het bovennatuurlijke

Mediale vermogens:
zoals helderziendheid, gedachtenlezen, waarzeggende dromen en buiten-het-lichaam-tredingen (astraal-reizen)

Paranormale verschijnselen: zoals het zien van aura's/energievelden, materialisaties, klopgeesten en spookverschijningen.

Wanneer dit alles zich zo blijft voortzetten, kunnen wij dit niet anders zien dan als een ernstige aanslag op de geestelijke volksgezondheid. Het is ook een aansporing om zo snel mogelijk een soort 'keuringsdienst van waren' voor het onderwijs op te richten.

Stichting Bijbel & Onderwijs