Komst en wederkomst

ds. Jac. Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 8
Wellicht lijkt het wat vreemd in een blad dat zeer bij de tijd wil zijn, teruggevoerd te worden naar de tijd van voor de zondvloed, de oertijd. Dat zou het ook zijn als de Bijbel ons zelf daar niet heen wijst. De Bijbel verbindt de oertijd met de eindtijd. De Here Jezus wijst in zijn beroemde profetische rede in Mattheus 24 daar naar toe met de woorden: 'Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn". Daarom is het belangrijk om de dagen van Noach te onderzoeken en ons af te vragen waar de overeenkomst met onze tijd ligt. En het eerste dat ons zal bezighouden is:

De vermenging van de zonen Gods met de dochters der mensen. De meningen lopen uiteen betreffende de verklaring van dit gedeelte. Er zijn uitleggers die vermelden dat dit een vermenging was tussen het geslacht van Kaïn en het geslacht van Seth. In Kaïn vinden we de lijn die zich steeds verder van God afbuigt, terwijl in de lijn van Seth de Naam des Heren werd aangeroepen. Deze twee lijnen hebben zich met elkaar vermengd en, waar geloof en ongeloof samengaan wint maar al te vaak het ongeloof.
Voor deze uitleg valt veel te zeggen, omdat het zo goed de situatie van onze tijd weergeeft.

Vroeger leefde de gemeente van de Here Jezus Christus in een soort afzonderingspositie. Heel het leven, en niet alleen het geestelijke leven, speelde zich binnen de ruimte van de kerk af. Bekend zijn de vroegere zuilen, die we soms, maar in veel mindere mate, ook nu nog wel tegenkomen. De grenzen zijn echter open gegaan, en de kerk trad de wereld binnen en de wereld kwam de kerk binnen. Op deze wijze kwam de verzwakking van de kerk tot stand en zagen we de kerkverlating, door sommigen ook genoemd, de godsverduistering, tot stand komen. De vermenging sloeg toe, met alle gevolgen van dien die we hier niet hoeven te beschrijven. De andere lezing zegt ons echter iets anders. Dan zien we hier, in de vroege geschiedenis van de oertijd een optreden van gevallen engelen, demonen. Dezen hebben zich gemanifesteerd als mannen en zagen kans om de dochters van de mensenkinderen te verleiden, waaruit reuzen werden geboren, de geweldigen van de voortijd, zoals ze worden genoemd. Later komen we deze reuzen ook nog tegen in de tijd van Saul en David, de koningen van Israël.

Een optreden van demonen op deze wijze maakt ons duidelijk hoe diep de mensheid van toen is gekomen en hoe groot de zonde was. Het was zo zwaar dat alleen een oordeel waarbij ongeveer de gehele mensheid werd weggevaagd, door God noodzakelijk werd gevonden. Ook in onze dagen zien we een toename van demonische activiteit. Psychiaters vragen zich af of sommige mensen die bij hen op het spreekuur komen niet beter geholpen kunnen worden door de pastor die in deze dingen ervaring heeft gekregen. Gelukkig zijn er vandaag voorgangers en evangelisten die zich hiermede bezig houden.

Hoe dan ook, in beide gevallen is er een toename van zonde geweest, wat we ook vandaag zien. De boosheid van de mensen was groot op aarde, zo zegt de Bijbel, omdat de overleggingen van zijn hart te allen tijde boos zijn. Zo kort na de schepping en zo dicht bij de herinneringen aan het Paradijs, zo'n diepe val. Als we de hele geschiedenis van de zondvloed in de Bijbel lezen is het of we de krant van vandaag lezen.

Nog nooit was er een tijd waarin de zonde zo groot was als in onze dagen. Het gebeurt vandaag in het openbaar en men schaamt zich er niet voor. Ook het geweld heerste in die dagen op aarde, net als in onze tijd.

Allerwegen is er vandaag geweld. Geweld wat we zinloos noemen op de straat, maar ook geweld in de relationele sfeer, geweld in de politiek en in de misdaad.
In die dagen pakten de donkere wolken van het oordeel zich samen, maar het trieste was dat men het niet bemerkte, op enkele mensen na, die de ark binnen gingen. Verder maakte niemand zich er druk om. Het is precies als in onze dagen. Er zijn weinigen die hun heil zoeken bij de enige weg tot redding, de Here Jezus Christus. Men heeft het te druk met allerhande zaken. Het is niet voor niets dat er allerwegen geklaagd wordt dat we geen tijd hebben. We hebben het te druk met het invullen van onze vrije tijd zodat er geen tijd meer overblijft voor de diepere dingen.

Ook vandaag pakken de oordeelswolken zich samen boven deze wereld. Is dat doemdenken, zoals sommigen zeggen? Neen, dat is realiteitszin, gegrond op het Woord van God en daarbij lettend op de tekenen der tijden. De geschiedenis van de zondvloed staat niet voor niets in de Bijbel. Het is de Here Jezus Christus die ons daarop wijst: De eindtijd zal zijn als in de dagen van Noach. Vandaag zijn we de eindtijd binnengetreden. Is er nog hoop? Ja! Zoals er in die dagen de ark was waarin de mensen een toevlucht konden vinden zo is er vandaag redding doordat midden in de geschiedenis het Kruis hoog staat opgericht. Dat is de reddingsplaats van onze tijd. En zoals er toen een verkondiger was van de heilsboodschap zo is er vandaag ook een verkondiging van Gods reddingsplan. Dat is de taak voor de gemeente van onze dagen. Nog is er plaats bij Hem!

ds. Jac. Schouten