Komst en wederkomst

ds. Jac. Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 15
De Psalmen

Als we een stap verder gaan op de geloofsweg van Gods volk, komen we terecht bij de geloofsliederen van Israël, het boek der Psalmen. Elders in dit blad wordt door de hoofdredacteur al enige tijd over de psalmen gemediteerd. Maar ons gaat het om de profetische inhoud van de psalmen. De psalmen zijn geloofsliederen, waarin mensen hun geloof hebben bezongen. Het is echter meer. Het is Gods Woord, en vaak ook Gods profetisch Woord. Bepaalde situaties in Israël of van de koningen van Israël worden er genoemd. Maar achter die genoemde zaken zien we iets anders verrijzen, het koninkrijk van God. En achter de koning van Israël zien we dikwijls de Here Jezus Christus verschijnen als de Koning, de Messias, van Israël. Maar dat niet alleen, ook Hem die gekomen is naar deze aarde om Zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Een enkele psalm willen we hier noemen.

Psalm 22
Deze psalm begint al met de indrukwekkende woorden, die ons vanaf het kruis tegemoet klinken: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" Door de dichter zal dit ongetwijfeld zo aangevoeld zijn. Hij voelde zich van God verlaten in een bepaalde fase van zijn leven. Maar duidelijk zien we hier de Heiland, die aan het kruis zijn leven heeft gegeven om ons, zondaren, te verlossen. Elk woord uit deze psalm spreekt ons aan, maar in vs. 20 horen we het woord dat de eenzaamheid van onze Heiland in zijn zware strijd zo realistisch weergeeft: "Red van het zwaard mijn ziel, mijn eenzame!" Wat een leed spreekt hieruit. Wat een eenzaamheid. Hier horen wij het woord: "Waarom hebt Gij Mij verlaten?"
Dit is het fundament van het geloof. Wie verder wil gaan in het geloofsleven, ook in de kennis van het profetische woord, moet hier beginnen. Deze psalm spreekt van zijn komen in vernedering. Maar het woord gaat ook verder.

Psalm 2
Ook daar komen we de Here Jezus tegen. En daar worden we overgeplaatst in de toekomst. Er is een machtige beweging op aarde gaande onder de volken. Iets wordt hier zichtbaar van het Babel van het eindgebeuren. Materieel, militair en geestelijk wordt de wereld gemobiliseerd tegen de Here God. Nog duidelijker, tegen de komende Koning. De volken zijn in beweging gekomen. "Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?" Nog nooit was er een beweging onder de volken als in onze tijd. We denken alleen maar aan het aantal vluchtelingen en asielzoekers. Maar het gaat om veel meer. Volken worden ondergeschikt aan dictatoriale machthebbers, maar komen er ook weer onderuit om aan andere machten onderdanig te worden. De Islam is vandaag bezig om de wereld in te palmen. Dat gebeurde eeuwen geleden ook al, maar lukte toen nog niet. Nu is het een bedreigende wereldmacht aan het worden. De Islamitische volken komen in beweging. Maar er is veel meer gaande. Waarom woelen de volken? De ijdelheid was nog nooit zo groot als in onze tijd. IJdelheid is leegheid. De leegheid van de moderne mens wordt opgevuld door de amusementswereld, die op volle toeren werkt om die leegheid op te vullen, met steeds vulgairder programma's. Straks zullen de volken, onder leiding van de antichrist, opmarcheren naar Armageddon voor de eindslag.

Maar God zal hen tegemoet treden, want Hij zegt: Ik toch heb Mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg". Toch blijft zelfs in dat grote eindgebeuren dit genadewoord boven de wereld staan: "Welzalig allen die bij Hem schuilen".

Psalm 72
Deze psalm brengt ons nog een stap verder, bij het Duizendjarig Vrederijk, als de ware Koning, de ware Vredevorst, op aarde zal regeren.
Hier zien we de macht van de Koning. Hij zal regeren van zee tot zee, van de rivier tot de einden der aarde. Heel veel profetische woorden zullen dan in vervulling gaan. Niet alleen zal de macht en de heerlijkheid van de Koning zichtbaar zijn over heel de aarde, maar ook zijn goedheid en genade. We lezen in deze psalm dat Hij de arme, die om hulp roept, zal redden. Hij zal zich over de ellendige, die geen helper heeft, ontfermen. De bergen zullen vrede dragen en de heuvelen heilig recht, want Hij zal in volkomen gerechtigheid en waarheid regeren.
Hier vinden wij het beeld van een heerlijke toekomst, die de wereld tegemoet gaat. Eerst gaat het nog door een nacht, zwart en dicht, maar de overwinning van de komende Koning is zeker. Daarom eindigen we dit artikel met het einde van Psalm 72.

"Geloofd zij de Here God, de God van Israël,
die alleen wonderen doet.
En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
Amen, ja amen.


ds. Jac. Schouten