Komst en wederkomst

ds. Jac. Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 18
Bergtoppen van de profetie

Het is bekend dat de profeten niet alles hebben gezien van de dingen die zouden gaan gebeuren. Zij zagen de toekomst zoals wij naar een berglandschap kijken. We zien dan alleen de toppen, maar niet de dalen ertussen. Die blijven voor ons verborgen. Daarom lijkt het soms of bepaalde zaken vlak achter elkaar moeten plaatsvinden, maar tussen de toppen in kunnen zeer lange tijden zijn. In komende tijden houden we ons in de rubriek "Komst en wederkomst" bezig met een aantal van die profetische bergtoppen, en daarvoor beginnen we bij de eerste profeet die een boek heeft geschreven, Jesaja.

Jesaja begint met een geweldige bergtop en eigenlijk is heel zijn boek erop gericht, dat deze eerste profetie in vervulling zal gaan. Want heel zijn profetie is gericht op het komende rijk, waarin - zie ook Micha 4 - in Israël ieder zal zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Dat is het beeld van vrede en rust, dat is het waarnaar heel Israël verlangt. Maar tegelijk blijkt uit deze profetie, dat niet alleen Israël naar vrede verlangt, maar dat dit het verlangen is van heel de wereld. Het is de geschiedenis door al zo geweest. Oorlog heeft ontzettend veel kapot gemaakt en bergen leed over deze wereld gebracht. In de eindtijd zal dit nog veel meer zijn. Een eindtijd die al begonnen is met het Zionisme, de terugkeer van de Joden naar het beloofde land. Duidelijker gezegd: een eindtijd die begonnen is met de vervulling van de profetie door de God van Israël. God zou immers vissers en jagers zenden om Israël terug te brengen (Jeremia 16 vs. 16).

De satan, die ook de profetieën kent, heeft alles in de strijd geworpen om dat te verhinderen. Daarom die vreselijke oorlogen, die we al achter de rug hebben en die ook nog zullen komen. Het centrum van de strijd zal het Midden-Oosten zijn. Het is in ons blad al dikwijls gezegd, dat de strijd die we zien slechts een beeld is van de werkelijke, geestelijke strijd die zich vandaag afspeelt. Satan weet dat de terugkeer van Israël naar het beloofde land ook de ware Koning naar dat land zal brengen. Daarom is heel het rijk der duisternis vandaag gemobiliseerd tot de strijd. De wereld verlangt naar vrede. De wereld heeft dat altijd gedaan, maar vandaag bijzonder, in de tijd waarin wij leven. Een tijd die zulke grote oorlogen achter zich heeft. Er zijn instanties opgericht om de vrede te bewerken, eerst de Volkenbond en toen de Verenigde Naties met de Veiligheidsraad. Maar altijd gaat het weer mis vanwege de machten der duisternis en de zonde van de mens. Maar het Vrederijk komt!

Dat is de bergtop die de profeet mag aanschouwen. Hier zien we niet alleen de vrede die komt, als de zwaarden tot ploegscharen omgesmeed zullen worden en de speren tot snoeimessen. Maar hier
zien we ook de terugkeer tot God, niet alleen van Israël, maar van de wereld. Want de volken zullen elkander toeroepen "Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het Huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want we zien hier de geweldige plaats, die Jeruzalem zal krijgen in de toekomst. En laten we er aan denken, dat dit niet het hemelse Jeruzalem is, of een geestelijk Jeruzalem, maar dit is het aardse Jeruzalem dat vandaag dagelijks in de belangstelling staat.

Als Jesaja deze profetische bergtop ziet, dan is het zichtbaar dat alle leed van het verleden voorbij is en dat Jeruzalem dan is geworden tot de stad, zoals God dit heeft voorgesteld, de stad van de vrede, de stad van de Vredevorst, de stad van de grote Koning. God zal immers de vervallen hut van David weer oprichten (Amos 9 vs. 11). En de engel Gabriël mag aan Maria zeggen (Lucas 1:31): "God zal Hem de troon van zijn vader David geven". Dat wordt tot een zegen voor heel de wereld, omdat het verlangen van de wereld wordt vervuld. Eindelijk vrede! Maar daar blijft het niet bij. Er zal ook een geestelijke terugkeer tot God plaatsvinden.

Bij de zondeval (Gen. 3) heeft de mens de gehoorzaamheid aan God opgezegd, vandaar alle ellende in de wereld. Maar straks zal de wereld het verstaan, dat de weg terug gegaan moet worden, de weg tot God. En ze gaan terug, want dan gaat het gebeuren dat heel de wereld zal oproepen tot die terugkeer naar Jeruzalem, omdat daar Gods Woord bekend gemaakt wordt voor heel de wereld. Daar zal Gods wet verkondigd worden. En eindelijk zal er vrede zijn. Overal, in heel de wereld. Dat is de profetische bergtop die de profeet mag aanschouwen. En Israël? Zij zullen elkander toeroepen: "Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren". Dan is Israël echt thuisgekomen.

ds. Jac. Schouten