Komst en wederkomst

ds. Jac. Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 19
Een 4-voudige engelboodschap

Zij hebben geweend bij de zondeval, maar zongen “Ere zij God” bij Jezus’ geboorte.

Wat weten wij van engelen? Wellicht niet zo heel veel. Toch laat de Bijbel ons niet in het onzekere over engelen. Engelen bevolken de hemel en zingen daar het drie maal heilig toe aan de Here God, de Almachtige (Jes. 6:3). Ook zijn engelen er ten dienste van ons. Het is mogelijk dat we in ons huis wel engelen hebben ontvangen, zo meldt ons de Bijbel. Juist dezer dagen vertelde een broeder mij hoe hij bij een vluchtpoging in de oorlog geholpen was door een engel.
Engelen zijn zeer betrokken bij alles wat de mens betreft, omdat die mens Gods schepping is. God sprak: "Laat Ons mensen maken", en de engelen waren er bij. Zij hebben gejubeld, (Job. 38 vers 7). Maar wat zullen de engelen in spanning hebben gezeten, toen de macht der duisternis, via de slang, een aanval deed op de mens om deze mee te slepen in zijn eigen ongerechtigheid. De mens viel in zonde en de engelen zullen geweend hebben. Daarmee werd Gods prachtige schepping tot in het hart getroffen. Maar de engelen hebben ook geluisterd naar Gods beloften aangaande de verlossing. Toch weten zij niet alles. We lezen in 1 Petrus 1 vers 12 dat de engelen begerig waren om een blik te slaan in het grote verlossingsplan van God.

Daarom is het zo geweldig te zien dat engelen worden ingeschakeld bij de verkondiging van de Adventsboodschap. Eerder waren het de profeten geweest, die vanaf het begin steeds meer mochten verkondigen van de verlossing die zou plaatsvinden. Maar het zijn de engelen die de directe verkondigers mogen zijn van de grote gebeurtenissen in de volheid van de tijd. We komen een viertal engelboodschappen tegen.

De eerste engelboodschap is in de tempel bij de priester Zacharias.
We lezen dat in Lucas 1:11. Het is niet voor niets dat dit in de tempel geschiedt. Want dit sluit aan bij de profetie van Maleachi 3:1, waarin twee zaken worden gezegd, die hierbij aansluiten. De eerste is dat God zijn bode zal zenden die de weg bereiden zal, dit is Johannes de Doper. Maar hij zal de weg bereiden voor Hem, die komt, de Here, de Engel des Verbonds. Hier zien wij het onbegrijpelijke wonder dat de eeuwige Godszoon naar deze aarde kwam om Mens te worden en om onze zonden weg te dragen en ons weer met God te verzoenen. Deze boodschap heeft in de tempel geklonken.

De tweede engelboodschap horen we bij Jozef, de toen aanstaande man van Maria.
Dit staat in Mattheus 1 vers 23. Ook hier sluit de engel aan bij de profetie van het Oude Testament, waar in Jesaja 7 vers 14 gewezen wordt op de maagd die zwanger zal worden. Hier wordt iets onthuld wat later bij Maria duidelijk zal worden gezegd, nl. dat deze geboorte een wonder is. Men zal Hem Immanuël noemen. Dat is niet de naam, want even te voren hoort Jozef de opdracht om het Kind de naam Jezus te geven. Dit is een titel, waarin Gods liefde voor de mensen duidelijk wordt. Hij is de Immanuël, God met ons. God laat de wereld niet los, maar door de Immanuël zal Hij redding brengen.

De derde engelboodschap vinden we in het spreken van de engel tot Maria.
Dit staat in Lucas 1 vs. 32. Het is het thema van het Kerstnummer van Het Zoeklicht. "God zal Hem de troon van zijn vader David geven". Dit is allereerst een woord voor Maria. Zij, en haar aanstaande man Jozef, waren beiden uit het koningsgeslacht van David. Maar dat was in die dagen niet meer in tel.
Maar zij waren wel troonpretendenten. En nu komt deze grote belofte. Het brengt Maria tot het zingen van haar lofzang, die een drietal coupletten heeft. In dat lied ziet Maria de heerlijke toekomst al voor zich. Neen, ze denkt niet alleen aan Israël, maar ze stoot door naar de toekomst, naar de glorierijke komst van de Here Jezus Christus. Machtigen zal Hij van de troon stoten. En Hij zal Koning worden over de gehele aarde. En God heeft Zich Israël, Zijn knecht, aangetrokken. Wat een hoop voor Israël, want de Messias komt, en Hij zal komen om Vredevorst te zijn.

De vierde engelboodschap vinden we in het bekende Kerstevangelie.
Dit staat in Lucas 2 vs. 11. U is heden de Heiland geboren. Zo is de rij vol. Vier engelboodschappen waarin we de boodschap vanuit de hemel horen. Vier boodschappen waarin ons het heerlijk evangelie wordt verteld. Hier zien we in alle rijkdom Christus, de Here.
Hij is de Godszoon die voor ons naar deze aarde kwam. In Hem zien we de Immanuël, die getuigt dat God met ons is. We zien de Davidstroon herrijzen en tenslotte zien we de Here Jezus als de Heiland der wereld. De engelen zullen geweend hebben, bij de zondeval van de mens. Maar zij hebben het "Ere zij God" gezongen bij deze machtige invasie van de Zoon van God uit de hemel naar deze aarde en zij zullen straks juichen als de verloste gemeente de hemel zal binnenschrijden, vooraf gegaan door de grote God en Heiland, Jezus Christus. Welk een uitzicht, bruidsgemeente!

ds. Jac. Schouten